Change search
Refine search result
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alfredsson, Hampus
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Nyman, Joakim
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Joborn, Martin
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Staack, Ingo
  Linköping University, Sweden.
  Petit, Oliver
  LFV Luftfartsverket, Sweden.
  Infrastrukturmodellering för storskalig introduktion av elflyg och flygtrafikledning (MODELflyg)2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A generic, flexible simulation model is developed with the aim of increasing our understanding as well as provide opportunities to easily test what the requirements for charging infrastructure at airports could become when transitioning to battery electric aviation. The model is developed in the programming language Python and contains several different approaches for testing electrification based on historical air traffic data, as well as the creation of new, non-existent air traffic schedules for electric aviation. Since there are currently no electric aircraft in commercial scheduled traffic, and thus no data or statistics regarding its performance or properties, a model is also developed for this, which allows simulation of desired flight connections, resulting in estimates for energy consumption and flight duration. The project is based on an electric aircraft model that is parameterized in accordance with certification level CS/FAR-23 (19 seats and maximum weight 8618 kg). The logic of the model is to follow the complete chain of movements for each aircraft individual during a given period (typically one day), where charging required for each aircraft at each airport in the chain is given by what energy level the battery held at the start of flight, how much energy was consumed during the flight, time of arrival at destination, and when the next departure is due. Taxi-in and taxi-out at the airports also affect how much time is available for charging. A built-in charge curve limits how fast it is practically convenient for the aircraft’s batteries to charge, which is defined as the ratio between C-rate (Charging-rate) and SoC (State-of-Charge). In addition, the charger itself can be limited to a certain maximum power and thus controls how fast energy can be delivered to the aircraft's batteries. To enable sufficient range, the electric aircrafts are expected to have relatively large batteries that are also likely to be charged within short time intervals at the airports (turnaround-times). Thus, the need to install power capacity may be expected to increase drastically at the airports if several aircraft’s need to charge simultaneously. The project therefore places extra emphasis on developing smart algorithms for controlling charger power output over time with the ambition to balance the load and lower power peaks at the airports. Finally, the project discusses what implications electric aviation can have from the perspective of air traffic control, existing and future airspace structures. Further, several case studies are conducted to exemplify the modeling process and the result that the user ultimately gets. The project does not aim to create a commercial tool, but rather a first version, and create the basis for further development of an analysis tool that is useful for airports and other stakeholders in the aviation industry now, and in future research and development collaborations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Aronsson, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Danielsson, Per
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Kapacitetsutnyttjande på järnvägen år 20302015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport estimeras den belastning som kan uppstå på Sveriges järnvägssystem år 2030 om tillväxten för godstransporter blir som prognoser förutspår. Hänsyn har tagits till de kända planerade utbyggnaderna av infrastrukturen. Resultaten visar att det på delar av nätet kommer att bli mycket hög belastning – högre belastning än vad som idag anses hanterbart. Det gäller speciellt Södra Stambanan. På Västra Stambanan och den enkelspåriga delen av Godsstråket genom Bergslagen nås också ett mycket högt belastningsläge. Passagerartrafiken har i denna studie antagits vara konstant, dvs passagerartrafiken 2030 antas ha samma omfattning som 2010. Detta gör att skattningen av belastningen kan betraktas som konservativ, eftersom även persontrafiken förutspås att öka fram till 2030. Rapporten är slutrapport från projekt ”KLIPS – Klimat på spåret”.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Aronsson, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Gestrelius, Sara
  RISE, Swedish ICT, SICS.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE, Swedish ICT, SICS.
  Kapacitet på rangerbangården Hallsberg: resultat från projektet PRAGGE22016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver dels en metod att bedöma rangerbangårdens förmåga att hantera tågbildning och dels en pilotstudie som gjorts i Hallsberg i projektet PRAGGE2. Metoden, kallad PRAGGE-metoden, bygger på att en optimerande programvara utvecklad i tidigare projekt, kallad RanPlan, används för att undersöka det extra arbete som olika bangårdsutformningar ger upphov till. Extraarbete mäts som ett nyckeltal, ER (extra valldrag), som är en funktion av antalet vagnar som får hanteras flera gånger över rangervallen. Ju högre ER-värde desto arbetsammare är det för bangården att skapa de avgående tågen. Inom ramen för denna studie har riktningsgruppens antal spår samt längder undersökts, U-gruppens betydelse för Hallsbergs rangerbangård har belysts med speciellt fokus på den nuvarande situationen med det ibland förekommande tågkön in till infartsgruppen. Vidare har en enklare undersökning av ett ev. spårbehov för s.k. ”block-swaps” (byte av ett fåtal större vagnsgrupper mellan tåg) gjorts samt även ett försök att påbörja en kategorisering eller kapacitetsbeskrivning av en rangerbangård.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Aronsson, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Gestrelius, Sara
  RISE, Swedish ICT, SICS.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE, Swedish ICT, SICS.
  Kapacitetsanalys av tre olika utbyggnadsalternativ av Sävenäs rangerbangård: resultat från pilotstudien av Sävenäs i projektet PRAGGE22016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Följande rapport redovisar arbetet med en av två piloter i projektet PRAGGE2, undersökning av tre bangårdsalternativ för rustningen/ombyggnaden av Sävenäs rangerbangård i Göteborg. I detta arbete har en metod utvecklad under det första PRAGGE-projektet använts för att studera tre olika utvecklingsalternativ av rangerbangården i Sävenäs, framtagna av Sweco i separat projekt. PRAGGE-metoden bygger på att mäta det extra arbete i termer av att mäta det antal gånger en vagn rangeras extra på bangården på grund av trängsel, väsentligen för få spår att bygga avgående tåg på. Metoden utgår från den i utfallsdata definierade tidtabellen och bokningen och skapar en rangerplan med minimalt antal extra rangerade vagnar över vall. Green Cargo har för PRAGGE2 ställt data från 2014 års trafik till vårt förfogande. Resultatet från pilotstudien är att en av bangårdsutformningarna från Swecos tre framtagna alternativ inte bedöms ha tillräcklig kapacitet medan de två andra har utvärderats vidare. Den ena av dem bedömdes dock inte få plats på den yta som anses kunna ställas till förfogande varvid enbart ett alternativ återstår. Erfarenheten från piloten är att PRAGGE-metoden fungerar som en kvantitativ utvärderingsmetod för att bedöma kapaciteten på föreslagen grov utformning av rangerbangården och som kompletterar de kvalitativa utvärderingsmetoder som också används.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Aronsson, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE, Swedish ICT, SICS.
  FBI-BAS, Framtidssäkra BangårdsInvesteringar - Pilot BAngods-Sävenäs2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet fokus har varit att undersöka möjliga metoder för att dimensionera en framtida rangerbangård givet långtidsprognos och dagens trafikering av bangården. Begreppet ”knytning” definieras som den ”bokning” som vagnen har från ankommande tåg till avgående tåg. Knytningen spelar stor roll för effektiviteten, produktiviteten och belastningen på bangården. Projektet har undersökt olika möjligheter att skapa en statistisk modell av knytningarna från historiskt material, ett års trafik, på bangården. Frågeställningen har varit att se om det statistiska materialet är tillräckligt signifikant för att kunna skapa en statistisk modell av knytningarna, samt hur denna modell skall vara utformad för att kunna anslutas till det prognosdata som lämnas från systemen Samgods och Bangods. Resultatet från projektet visar att det är viktigt att utgå från en nationell nivå även för en mer detaljerad analys av rangerbangårdars belastning, så att man då bygger vidare på det resultat som genereras från Samgods. Den nuvarande kopplingen mellan Samgods-Bangods är dock svag och bör stärkas eller ersättas med alternativ eller kompletterande metod för nationell analys av järnvägens godstransporter. I projektet provades en hypotes att man kunde direkt utgå från basårets tåg och tåginnehåll, för att skatta prognosårets tåginnehåll genom statistiska metoder. Emellertid blir den statistiska modellen för svag och framför allt riskerar detta angreppssätt att cementera fast brister i den nuvarande transportstrukturen. En statistisk metod bör därför användas som komplement till en övergripande nationell analys, snarare än att vara den nationella analysen. Det statiska metod som skissa på i projektet är mycket lämplig för att till prognoser lägga till det ”brus” i transportflödet som finns. Detta ”brus” är en mycket viktig komponent i bedömningen av en rangerbangårds belastning. Rapporten avslutas med att ge några förslag på förbättringar i befintliga processer och system samt redovisar även en del idéer på alternativa kapacitetsmodelleringar och behov av kompletterande data för att få en sammanhängande process mellan prognosarbete och kapacitetsberäkning. Projektet rekommenderar tre olika fortsättningsstudier: 1) Utveckling av alternativ metod för skattning av belastning på rangeringsbangården; 2) Undersöka om Nemo eller något alternativt verktyg kan vara lämpligt för att skapa en tågplan som är väl anpassad för prognosårets transportbehov; 3) Utveckling av prototyp för att ”skapa innehåll” till prognostiserade tåg, vilket behövs för bedömning av rangeringsbehov; 4) Vidare är det önskvärt att införa en tidsdimension till flöden och transportbehov i resultaten från Samgods. Ett flertal godstyper har krav på avsändningstid och/eller frammetid vilket utgör viktiga begränsningar på de faktiska dygnsvis transporterna och spelar stor roll för bangårdens beläggning. I närtid och för att vinna tid kan respektive varugrupp eventuellt schabloniseras med dylika krav på avsändningstid och frammetid.

 • 6.
  Aronsson, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE, Swedish ICT, SICS.
  Gestrelius, Sara
  RISE, Swedish ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Kapacitetsanalys av Sävenäs rangerbangård: Spårbehov på riktningsgruppen undersökt i projektet PRAGGE2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport analyseras kapaciteten på riktningsgruppen vid Sävenäs rangerbangård. Analysmetoden bygger på att schemalägga rangeringsrörelserna som krävs för att skapa de avgående tågen givet en viss bangårdskonfiguration. Schemaläggningen görs med matematisk optimering varvid antalet extra rörelser minimeras och används som ett mått för att bedöma belastningen på bangården. Resultatet är att minst 29 spår krävs på riktningsgruppen för att genomföra 2014 års trafik på ett rimligt sätt. En viktig iakttagelse är att antalet hanterade vagnar per tidsenhet inte ensamt är ett bra mått på belastningen på bangården, utan vagnarnas ståtid, antal destinationer och antalet ankommande respektive avgående tåg är exempel på andra parametrar som spelar stor roll för belastningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Gestrelius, Sara
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Aronsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Bohlin, Markus
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Towards a comprehensive model for track allocation and roll-time scheduling at marshalling yards2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper considers multi-stage train formation with mixed usage tracks at a marshalling yard without departure yard. A novel integer programming model for scheduling shunting tasks as well as allocating arrival yard tracks and classification bowl tracks is presented. By taking a comprehensive view of the marshalling yard operations, more effective schedules can be found, and a variety of characteristics can be optimised, including shunting work effort, number or cost of tracks, and shunting task start times. Two different objective functions are evaluated: minimising work effort in terms of wagon pull-backs and minimising track costs. A procedure for finding a hot-start solution with few wagon pull-backs is also presented. The proposed model is tested on real data from Sävenäs marshalling yard in Sweden. The results show that the method is able to return an optimal schedule for a planning period of 4 days if the hot-start solution is optimal or the remaining problem is tractable for the heuristics in CPLEX.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Gestrelius, Sara
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Aronsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Bohlin, Markus
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Towards a comprehensive model for track allocation and roll-time scheduling at marshalling yards2017In: Journal of Rail Transport Planning & Management, ISSN 2210-9706, E-ISSN 2210-9714, Vol. 7, no 3, p. 157-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper considers multi-stage train formation with mixed usage tracks at a marshalling yard without departure yard. A novel integer programming model for scheduling shunting tasks as well as allocating arrival yard tracks and classification bowl tracks is presented. By taking a comprehensive view of the marshalling yard operations, more effective schedules can be found, and a variety of characteristics can be optimised, including shunting work effort, number or cost of tracks, and shunting task start times. Two different objective functions are evaluated: minimising work effort in terms of wagon pull-backs and minimising track costs. A procedure for finding a hot-start solution with few wagon pull-backs is also presented. The proposed model is tested on real data from Sävenäs marshalling yard in Sweden. The results show that the method is able to return an optimal schedule for a planning period of 4 days if the hot-start solution is optimal or the remaining problem is tractable for the heuristics in CPLEX.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Gestrelius, Sara
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Joborn, Martin
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Flexibilitet för ökad kapacitet på Malmbanan2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna rapport undersöks förutsättningar för LKAB att trafikera Malmbanan med större flexibilitet än vad dagens hantering och processer medger. Syftet att säkerställa leveranser och utnyttja transportresurser effektivt – utan att försämra förutsättningarna för annan trafik. Ett antal åtgärder har identifierats som avses förbättra flexibiliteten och anpassningsförmågan. Analys av dagens trafikering visar att trafikledningen redan idag har god förmåga att hantera trafiken flexibelt i avseendet att trafiken ofta avviker från tidtabellen, även om det saknas rutiner och stödsystem för att nyttja flexibiliteten på ett strukturerat sätt. Experiment med ett verktyg för tidtabellsoptimering visar att om man ger andra tåg möjlighet att ändra mellanliggande passagetider med 10 minuter så skapas möjlighet att både senarelägga och tidigarelägga avgångar samt möjlighet att addera kvalitativa tåglägen - utan att påverka andra tågs leveransåtaganden. Detta visar att nyttjande av tidtabellens inneboende flexibilitet skapar möjligheter för ytterligare flexibilitet i t.ex. form av ändrade avgångstider eller tillagda tåg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Gestrelius, Sara
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Joborn, Martin
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Malmbanan 2025 - Slutrapport2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att kunna genomföra optimeringarna krävdes viss utveckling av M2. Indata tillhandahölls dels av Trafikverket, dels av LKAB. För att hitta en bra lösning tillräckligt snabbt byggdes först en tidtabell upp genom att fler och fler tåg lades in iterativ, och sedan optimerades den giltiga tidtabellen utifrån flera olika målfunktioner. Denna metod beskrivs i ”Metod”.Resultaten var att flödena som lagts in kunde genomföras samtidigt som banarbetena fick den tid som krävdes. När LKAB utvärderade tidtabellen visade det sig dock att malmtågen flyttat på sig på ett sätt som innebär att det skulle krävas fler lok än dagens trafik. För att stoppa optimeringen från att göra sådana omflyttningar krävs nya villkor, vilka beskrivs i ”Framtida arbete”. Även villkor för att modellera hastighetsnedsättningar vore bra. Den sista men kanske viktigaste insikten från projektet är att ett närmare iterativt samarbete, där LKAB och Trafikverket i större utsträckning är med och analyserar olika optimerade tidtabeller och bestämmer hur optimeringsparametrarna ska justeras, nog hade resulterat i ett bättre slutresultat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Joborn, Martin
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  FoI-områden relaterade till C-DAS och TMS2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs ett antal olika områden som är relevanta för forskning och innovation i området C-DAS koppling till Trafikledning och Digital graf. Utgångspunkt är erfarenheter från tidigare svenska installationer och ”piloter” med C-DAS i Sverige, och vilka förbättringar som behövs ur Trafikverkets perspektiv för att nyttiggöra den potential som C-DAS ger. De forskningsområden som tas fram prioriteras efter två parametrar: hur viktiga områdena är för Trafikverket och hur mycket forskningen kan bidra till utveckling av området. Prioriteringar ligger dels till grund för Trafikverkets utpekade områden relaterat till detta inom EU-RAIL, och kan även användas för prioritering av FoI i andra sammanhang. Rapporten innehåller även enkla översikter av i sammanhanget relevanta områden, som upplägg och innehåll i EU-RAIL, standarder inom området (SFERA) och hur järnvägsbranschen ser på framtida användning av C-DAS.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Joborn, Martin
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems. Linköping University. Sweden.
  KAJT Projektkatalog 2024-03-31: BRANSCHPROGRAMKAPACITET I JÄRNVÄGSTRAFIKEN2024Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Sammanställning av aktuella projekt inom Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Oplanerade stopp och potential för målpunktsstyrande system2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport analyseras vissa trafikala effekter av att införa målpunktsstyrande system för Sveriges godstrafik på järnvägen. Primärt uppskattas antal ”oplanerade” stopp för röda signaler som görs av godståg i det svenska järnvägsnätet. Ett oplanerat stopp är ett stopp som inte är tidtabellagt och som hade kunnat undvikas om föraren hade haft möjlighet att göra hastighetsanpassning för att få ”gröna vågen”. Ett förarstödssystem baserat på målpunktstyrning ger just denna möjlighet. Skattningarna visar att godstågen i Sverige årligen gör 292000 oplanerade stopp, vilket är 87% mer än motiverat av tidtabellen. Analyserna visar också att 30% av de tidtabellagda stoppen på enkelspår är onödiga om man bortser från tåg som de facto inte kör under en betraktad trafikdag, vilket kan vara en bidragande orsak till att godståg ofta inte kör i sin tidtabellskanal. Rapporten är slutrapport från projekt "PUMPS – Punktlighet genom målpunktsstyrning".

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Joborn, Martin
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Effekter av tidiga och sena godståg2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Delay contribution, critical disturbances and minor delays are new metrics created to clarify the connection between disturbances during a train's journey and its punctuality. In this report, we describe how to generalize these new metrics and apply them to freight trains, which are often ahead of their timetable. Results show that to increase punctuality for freight trains, it is also important to consider the parts of the journey when the trains are before their timetable, since prolonged travel-time also when trains are before timetable can cause the trains to eventually "fall over the punctuality edge". Furthermore, we shed light on how the early (and late) freight trains affect other trains through a case study on the Mjölby-Luleå line in October 2019, and the results indicate that early trains do not contribute to delays on other trains but are utilized to prioritize other trains to speed up their travel-time.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Joborn, Martin
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Effektsamband mellan störningar och punktlighet för resandetåg2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Delay contribution, critical disturbances and minor delays are new metrics created to clarify the connection between disturbances during a train's journey and its punctuality. In this report, we use delay contribution to analyze the correlation between disturbance time and punctuality on the a few lines for passenger trains in Sweden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Joborn, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Förseningsbidrag och kritiska händelser – Nycklar till sambandet mellan störningar och punktlighet2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Punktlighet är Trafikverkets viktigaste mätetal på kvalitét i tågföring. Tåg med en slutförsening på 6 minuter eller mer räknas som "opunktliga" medan tåg med mindre avvikelse räknas som de är "punktliga". Branschens målsättning är att uppnå 95% punktlighet, det har dock visat sig svårt att höja punktligheten trots branschgemensamma initiativ. Tillsammans för tåg i tid (TTT) är ett branschgemensamt initiativ i syfte att höja punktligheten i järnvägssystemet.

  Trafikverkets huvudsakliga mått på en störning är den totala merförseningstid eller störningstid som störningen har genererat. Störningar som ger merförsening som är 3 minuter eller mer registreras och kopplas till den händelse som anses vara grundorsak till störningen/merförseningen, medan merförseningar som är mindre än 3 minuter inte registreras och orsakskopplas.

  Syftet med detta projekt är att hitta tydligare samband mellan händelser och punktlighetsbrist. Genom att ta hänsyn till återhämtning (och inte bara merförsening) kan man skapa en koppling mellan orsakande händelser och förseningen på slutstationen så att man på ett bättre sätt kan identifiera vilka störningar som ger upphov till punktlighetsproblem. De samband som har utvecklats bygger på några nya mätetal:

  -       Förseningsbidrag – hur mycket varje händelse bidrar till tågets slutförsening

  -       Kritiska händelser – om en händelse eller en störning direkt orsakar opunktlighet

  -       Störningsspridning – hur mycket en störning sprider sig från själva händelseplatsen

  Målet med denna studie är att avgöra på vilket sätt de föreslagna, kompletterande måtten för störningar och störningars spridning är användbara i praktiken och vilken kompletterande kunskap de kan ge jämfört med de redan etablerade måtten. En fallstudie har genomförts med data från snabbtåg på södra och västra stambanorna.

  En automatiserad datorbaserad algoritm har tagits fram för beräkning av de nya mätetalen som fungerar generellt utan manuella ingrepp, vilket är ett villkor för mer storskalig användning. Projektet har också visat hur ett modernt databearbetningsverktyg (PowerBI) kan användas för dynamiska analyser och visualisering.

  De nya mätetalen visar i studien stor potential att komplettera de befintliga mätetalen för att kunna både öka förståelsen kring punktlighetsproblematiken och för att göra skarpare åtgärder för att höja den. De viktigaste resultaten från denna studie:

  -       Förseningsbidrag och kritiska händelser ger kompletterande kunskap om opunktligheten.

  -       Små händelser orsak till stor del av opunktligheten.

  -       Småförseningar (dvs icke-registrerade störningar på 1-2 minuter vardera) är viktiga för opunktligheten.

  -       Många störningar återhämtas, det är därför viktigt att veta vilka som har påverkan på punktligheten och vilka som inte har påverkan

  -       Störningar som sker i slutet av resan är oftare kritiska än andra störningar.

  -       Baserat på förseningsbidrag och kritiska händelser kan ett effektsamband mellan störningstid och punktlighet skapas.

  -       Effektsambandet visar att beaktande av kritiska händelser kan göra punktlighetsåtgärder effektivare än om åtgärdsprioritering baseras på störningstid

  -       Visualiseringar av störningars spridning genom av basera visualisering på förseningsbidrag ger en god bild hur störningar lever i järnvägsnätetet.

  -       Moderna databehandlings- och datavisualiseringsverktyg kan underlätta för dynamisk bearbetning och djupdykning i data.

  Ett sidoresultat av studien är att det är av stor vikt att göra detaljerade djupanalyser som komplement till aggregerade analyser, då flera av slutsatserna i denna rapport hade varit mycket svårare att göra om man arbetat för brett. Genom att fokusera data, i vårt fall norrgående snabbtåg på södra stambanan, erhölls mycket tydligare resultat än om en spretigare datamängd skulle ha använts.

  Projektet är en fortsättning på förstudien SPRIDA

  Eftersom det finns stor potential i de nya begreppen, mätetalen och angreppssätten föreslås att Trafikverket snarast fortsätter utvecklingen av de framtagna koncepten.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Joborn, Martin
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Orsaker till opunktlighet : kritiska störningar och småförseningar2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Delay contribution, critical disturbances and minor delays are new metrics created to clarify the connection between disturbances during a train's journey and its punctuality. A demonstrator for large-scale analyzes based on these metrics has been created. Train traffic throughout 2019 and parts of 2020 is analyzed. The results generally show that the metrics in a meaningful way complement the traditionally used analysis methods and specifically that small delays and disturbances late in travel have a large effect on the punctuality. The metrics can also be applied for station punctuality e.g. in a commuter train system.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Joborn, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE, Swedish ICT, SICS.
  Sprida: förstudie om metoder för att mäta spridningseffekter av störningshändelser i tågtrafiken2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna förstudie fokuserar på spridningseffekterna av störningar i järnvägsnätet och hur man kan analysera, mäta och visualisera dem. I rapporten analyserar vi datatillgång och dess kvalitét ur ett kompletthetsperspektiv. Vi föreslår nya mätetal för störningsspridning, vilka kan bidra till att identifiera samband mellan störningar och punktlighet (på slutstation). Dessutom beskrivs sätt att visualisera störningar och deras spridning, vilket kan bidra till ökad förståelse och därmed förbättra förutsättningarna att bekämpa störningars spridning. Rapporten redogör också för forskningsfronten gällande modellering av störningsspridning med slutsatsen att det är ett beforskat området att resultaten behöver anpassas för specifikt svenska förhållanden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Joborn, Martin
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems. Linköping University, Sweden.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Understanding causes of unpunctual trains: Delay contribution and critical disturbances2022In: Journal of Rail Transport Planning & Management, ISSN 2210-9706, E-ISSN 2210-9714, Vol. 23, article id 100339Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we define new concepts and metrics for improved understanding of causes to unpunctual trains. The metrics are denoted delay contribution and critical disturbance. Delay contribution can be interpreted as how much a specific disturbance contributes to the delay of a train and the critical disturbances can be interpreted as the disturbances that made the train become unpunctual. The metrics are applied in a test case with trains in southern Sweden. The results show that the metrics can provide a complementary view regarding causes to unpunctuality compared to standard methods and are able to pinpoint disturbances that made trains become unpunctual and separate them from disturbances that have less impact on the punctuality. The methods are useable in the continuous work to improve railway performance e.g., by prioritizing maintenance work that give best impact on punctuality. © 2022 The Authors

 • 20.
  Joborn, Martin
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Törnquist Krasemann, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Thorslund, Birgitta
  VTI, Sweden.
  Josyula, Sai Prashanth
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Liden, Thomas
  VTI, Sweden.
  Wahlborg, Magnus
  Trafikverket, Sweden.
  Description of a decision support tool aimed at advanced Real Time Network Management and requirements for a demonstrator2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this report we outline a conceptual demonstrator for advanced real time network management for freight rail traffic. The focus is on the coordination between traffic control, train drivers and yard management, three essential parts in the real time management of a rail freight network. The intention is that the demonstrator can support multiple purposes, such as education and training, demonstrating research advancements, and enabling feedback between practitioners, system developers and researchers. The proposed demonstrator has a focus on the interaction between different systems and between humans using these systems, but also on the rail freight system perspective by the inclusion of the connection between the line and the yard. We present a generic architecture and propose existing components that could be combined to such a demonstrator. Thus, even though the demonstrator may seem complex and visionary, the existence of these components makes the realization of the demonstrator realistic. The development roadmap for the demonstrator proposes both a step-wise implementation plan of the complete demonstrator, as well as several partial packages that provide useful sub-demonstrators by themselves.

  The appendices of the report include contributions to the continued development of two of the components that are part of the demonstrator. Firstly, in order to also better understand the type of situations that yard managers need to handle in operations and what implications these have on the traffic on the line, a Swedish case study has been conducted and the results are presented in Appendix A. More specifically, the case study analyses the factors that influence the departure time deviation for freight trains and how these can be used for predicting the actual departure time. These predictions can be used in a decision support system for yard planning at larger marshalling yards. A conclusion is that no single factor can fully explain the departure time deviation, but many different factors contribute to it, like destination, time of day, train load, number of wagons on the yard, connection time for wagons, and connection time for locomotives.

  Secondly, to support the traffic controllers and dispatchers with an advanced decision support tool for deviation handling, a selection of different functionalities and algorithms may be required. In Appendix B, two different approaches for disturbance management are presented. Approach 1 (ALG1) is a heuristic, parallel algorithm, while the second approach (ALG2) is an exact algorithm based on state-of-the-art commercial optimization software. In order to classify and evaluate alternative algorithms for train re-scheduling and disturbance management, an assessment framework is also proposed in Appendix B. Based on this framework, the overall strengths and shortcomings of the two mentioned train rescheduling algorithms are assessed while applied on a set of 30 simulated disturbance scenarios of various complexity. The results show that typically, ALG2 obtained good rescheduling solutions for all 30 disturbances, but compared to ALG1, ALG2 is slow in obtaining solutions.ALG1 is good at quickly finding solutions with less passenger delays while it is less effective when it is used to solve disturbances associated with an infrastructure failure. The strength of ALG2 is its ability to reschedule the traffic during infrastructure failures. A detailed presentation of the evaluation is found in Appendix B.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Joborn, Martin
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems.
  Wahlborg, Magnus
  Trafikverket, Sweden.
  KAJT Projektkatalog 2023-03-31: BRANSCHPROGRAMKAPACITET I JÄRNVÄGSTRAFIKEN2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanställning av aktuella projekt inom Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT).

 • 22.
  Peterson, Anders
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Bohlin, Markus
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden; Mälardalen University, Sweden.
  Joborn, Martin
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Mobility and Systems. Linköping University, Sweden.
  Guest editorial for the best papers of RailNorrköping 20192020In: Journal of Rail Transport Planning & Management, ISSN 2210-9706, E-ISSN 2210-9714, Vol. 15, article id 100204Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Ranjbar, Zohreh
  et al.
  RISE, Swedish ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Framtidens Flexibla Processindustriella Logistik2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Framtidens Flexibla Processindustriella Logistik – FF-PIL är en förstudie med syfte att från processindustrins perspektiv undersöka potential, behov och kravbild på modeller, teknik och system för analys och planering av transporter för processindustrin, baserade på realtidsdata från individuella godstransporter. Förstudiens har som mål att undersöka hur ICT kan användas för att styra och effektivisera transportflöden för processindustrins produkter och råvaror i realtid, minska transportkostnader och minska miljöpåverkan, samtidigt som leveransprecision och kvalitet ökar. Ursprungliga projektkonstellationen består av BillerudKorsnäs AB, ScandFibre Logistics AB, Green Cargo AB, Mälarhamnar AB, Trafikverket, SICS Swedish ICT AB och SICS Swedish ICT Västerås AB. Under arbetets gång tillkom också nya industriparter som SSAB i Borlänge, Sandvik heat Technology , TransWaggon, Postrack, Trätåg och Interfleet och medverkade vid workshop eller intervjuer. Projektet startade i december 2014 och avslutades i april 2015. Projektets tre huvudaktiviteter var litteraturstudie, intervjuer med industripartner och workshopar/arbetsmöten. Projektets industriparter visade tydligt att effektiv logistik är centralt för företagens konkurrenskraft. Effektiva, förutsägbara och kvalitativa transporter är av stor vikt för Sveriges exportintensiva processindustri, och behovet av bättre överblick och styrning är stort. Förutsägbara och högkvalitativa transporter pekas ut som kritiska nyckelegenskaper för svensk processindustri. Att kunna kombinera tillförlitlighet och flexibilitet, styrbarhet och kontroll på omlastningar styrbara och en effektiv logistik med högkapacitetsfordon är gemensamma önskemål för alla intressenter i transportkedjan. Minst lika relevant som att öka flexibiliteten är att förbättra förutsägbarheten: FF-PIL kan lika gärna stå för Framtidens Förutsägbara Processindustriella Logistik! Projektet identifierat flera områden med stor förbättringspotential som utgör en bra grund för fortsatta forskningsprojekt inom ICT för processindustrins logistik. De två viktigaste är dels att förbättra integrationen av information mellan transportkedjans olika parter och dels att i högre grad använda ny realtidsdata (från t.ex. RFID-läsare och sensorer för t.ex. position, temperatur och vibration) från smarta lastbärare för ökad kostnadseffektivitet, förbättrad förutsägbarhet och säkrad transportkvalitet. Den integrerade informationen ger möjlighet till effektivare styrning och prioritering genom hela transportkedjan och bättre utnyttjande av transportkedjans kapacitet, vilket både kan öka förutsägbarheten och öka kostnadseffektiviteten. Realtidsdata kan användas för att kunna dra avancerade och indirekta slutsatser som underhållsbehov, risk för skadat gods, prognostiserade ankomsttider och detaljerad uppföljning av transporter. Av speciellt intresse är att följa och kunna påverka händelser vid terminaler, bangårdar och omlastningspunkter som idag ofta leder till stora effektivitetsförluster. Huvudfokus för realtidsdataarbetet för fortsättningen av FF-PIL är att utforska de behov som ställs på datainsamling och databearbetning för att säkerställa förutsägbarhet och transportkvalitet för processindustrin. I ett framtida nästa steg av FF-PIL kommer SICS samarbeta med KTH och LTU. Avd. Trafik och Logistik vid KTH har bred (till SICS) kompletterande kunskap om godstransporters förutsättningar. Järnvägstekniskt Centrum vid LTU driver projekt ePilot119, vars primära syfte är att samla data för förbättrat underhåll. Samverkan med projekt ePilot119 kommer att säkerställa kunskapsöverföring gällande insamling av realtidsdata och säkerställa att dubbelarbete undviks. FF-PIL är ett projekt inom strategiska innovation program Piia, www.sip-piia.se. Programmet PiiA representerar en nationell kraftsamling inom Processindustriell IT och Automation finansierat av VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten och Formas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Svedberg, Victoria
  et al.
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Aronsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), ICT, SICS.
  Timetabling based on generalised cost2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The liberalised railway market of today calls for new methods to plan the annual timetable. A conflict between two railway undertakings operating in the same market is hard to solve using the current method. Common price setting strategies such as auctions, framework agreements and spot markets may be of help. To administer a long term stability for an operator, framework agreements can be entered. These framework agreements should be valid for several years but still not consume too much capacity from other operators. In this report we propose a novel mathematical model calculating the benefit of subsidised traffic, based on the generalised cost of it’s timetable and optimisation models are developed. The calculated benefit is weighted against traffic from other operators, to provide a decision support for concluding the content of the framework agreements.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Svedberg, Victoria
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS. Linköping University, Sweden.
  Aronsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS. Linköping University, Sweden.
  Lundgren, Jan
  Linköping University, Sweden.
  Dynamic Pricing of Track Capacity2017In: Transp. Res. Procedia, 2017, p. 704-711Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To reach a perfect competition on the tracks, new market based approaches to train timetabling needs to be investigated. In this paper, a process for dynamic pricing of track capacity is suggested. The process includes methods for calculating the supply of and demand for track capacity for an application for delivery commitments. These methods make it possible to apply techniques for dynamic pricing on the timetabling problem to find a market based price of a set of delivery commitments. Track capacity in high demand will thus get a higher price than capacity in less requested times and tracks, thus encouraging operators to avoid to request delivery commitments for trains to be operated during the most congested hours of the day. Subsequently, the congestion can be reduced and the timetabling process will be fair and flexible. © 2017 The Authors.

 • 26.
  Svedberg, Victoria
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Aronsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Lundgren, Jan
  Finding available track capacity using track capacity corridors2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  When adding a new train to an existing timetable, this often has to be done in a way that gives an efficient train path for the added train, while the existing trains in the timetable only can be shifted in restricted ways. A first step in the addition procedure is to find all the available track capacity that can be used for the train to be added, given its earliest possible departure time and latest possible arrival time. This available track capacity will form one or more capacity corridor from theorigin to the destination. In this paper we propose a method for handing all available capacity corridors that can be used when adding the train. The basis of the method is an optimization model, which includes all scheduling restrictions, securing that the capacity corridors are both feasible from a security viewpoint and also feasible with respect to the already planned trains.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Svedberg, Viktoria
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Aronsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Joborn, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Railway Timetabling Based on Cost-Benefit Analysis2017In: Transportation Research Procedia, Vol. 22, p. 345-354Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The congestion on the tracks are increasing and to plan all requested trains on the tracks become harder. The infrastructure manager must have good methods for ruling out which operator gets its requested timetable. These methods must maximise the welfare and the decision must also be fully transparent to the operators. The aim of this paper is to develop and evaluate an optimization model for welfare cost. The welfare cost is minimised while considering the detailed constraints of the railway infrastructure. The resulting welfare cost can be used to perform a cost-benefit analysis to provide a value of possible future traffic. The cost-benefit analysis can be the base for several kinds of analyses, like finding the optimal number of departures or the best departure times, finding the economic value of a certain timetable, which are exemplified. The optimisation model is tested on a part of the Swedish railway network covering the entire area operated by the regional train operator Östgötatrafiken.

1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf