Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 302
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlström, Johan M.
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Pettersson, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Wetterlund, Elisabeth
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Harvey, Simon
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Value chains for integrated production of liquefied bio-SNG at sawmill sites – Techno-economic and carbon footprint evaluation2017In: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 206, p. 1590-1608Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Industry's increasing demand for liquefied natural gas could be met in the future by liquefied methane produced from biomass feedstock (LBG - liquefied biogas). This study presents results from an investigation of value chains for integrated production of LBG at a generic sawmill site, based on gasification of sawmill waste streams and forest residues. The objective was to investigate the cost for, as well as the carbon footprint reduction associated with, production and use of LBG as a fuel. Five different LBG plant sizes were investigated in combination with three different sawmill sizes. The resulting cases differ regarding biomass feedstock composition, biomass transportation distances, LBG plant sizes, how efficiently the excess heat from the LBG plant is used, and LBG distribution distances. Pinch technology was used to quantify the heat integration opportunities and to design the process steam network. The results show that efficient use of energy within the integrated process has the largest impact on the performance of the value chain in terms of carbon footprint. The fuel production cost are mainly determined by the investment cost of the plant, as well as feedstock transportation costs, which mainly affects larger plants. Production costs are shown to range from 68 to 156 EUR/MW hfuel and the carbon footprint ranges from 175 to 250 kg GHG-eq/MW hnet biomass assuming that the product is used to substitute fossil LNG fuel. The results indicate that process integration of an indirect biomass gasifier for LBG production is an effective way for a sawmill to utilize its by-products. Integration of this type of biorefinery can be done in such a way that the plant can still cover its heating needs whilst expanding its product portfolio in a competitive way, both from a carbon footprint and cost perspective. The results also indicate that the gains associated with efficient heat integration are important to achieve an efficient value chain.

 • 2.
  Al-Ayish, Nadia
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  During, Otto
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Malaga, Katarina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Silva, Nelson
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Gudmundsson, Kjartan
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  The influence of supplementary cementitious materials on climate impact of concrete bridges exposed to chlorides2018In: Construction and Building Materials, ISSN 0950-0618, E-ISSN 1879-0526, Vol. 188, p. 391-398Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to reach a specific service life of reinforced concrete structures a certain cover thickness is needed. At present, this is regulated by national standards that also limit the amount and type of supplementary cementitious materials in different exposure environments. The regulations do not, however, consider the actual durability performance of concrete with supplementary cementitious materials. As a consequence, the LCA results might be misleading. This paper shows the environmental impact of concrete with supplementary cementitious materials in chloride environment considering their specific performances. Prescriptive and performance based service life prediction models for chloride ingress are applied and compared.

 • 3. Alberg, Ingmarie
  et al.
  Berntsson, Britt
  Andersson, Kjell
  Dannestam, Åse
  Persson Boonkaew, Frida
  (Larsson) Gulliksson, Daniel
  Fält, Jenny
  Good, Johanna
  Tiden, Sophie
  Nordin, Mats
  Claesson, Per
  Åhström, Mikael
  Edwards, Ylva
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Lyne, Åsa Laurell
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage: Rapport- Arbetsprocessen2017Report (Other academic)
 • 4.
  Andersson, Lisa
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Ernits, Heiti
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Stoltz Ehn, Anna-Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Från living labs till transition labs - En forskningsöversikt och kartläggning av innovationsmiljöer för hållbara städer2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhällen ställs i allt större grad inför komplexa utmaningar som blir allt svårare att hanteramed befintliga resurser och arbetssätt. För att kunna skapa förutsättningar för ett välmående,ekologiskt och socialt hållbart samhälle, nu och i framtiden, behöver en omfattande kursändringske. Behovet av sociala, organisatoriska och tekniska innovationer, som på olika sättbidrar till att ersätta ohållbara energi- och transportsystem samt föråldrade sätt att producerasamhällstjänster och kunskap på, är stort.Den samhällsvetenskapliga forskningen lyfter fram vikten av bred samverkan mellan sektorsochmyndighetsgränser för att kunna ta sig an komplexa hållbarhetsutmaningar. Dagensstuprörstänkande försvårar gemensam kunskapsproduktion och problemlösning. Däremotfinns det tecken på att den traditionella, hierarkiska och centralistiska samhällsstyrningenhåller på att omformas till att bli mer nätverksbaserad, horisontell och samarbetsbaserad.Denna styrningsform - som i den engelska litteraturen kallas för governance - bygger i högre gradpå nätverkande och flernivåsamverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.När det gäller hållbar utveckling och innovation anses städerna spela en allt viktigare roll. Delsär städer kraftfulla påverkansnoder som främjar spridningen av radikala innovationer; dels bidrarstädernas unika synergier och tillgång till infrastruktur, kapital och kompetenser till ökadinnovationsförmåga. Hur skall städerna organisera sig för att kunna öka samverkan och främja ettexperimentellt förhållningssätt för att kunna ta sig an komplexa utmaningar? Hur skallstäderna organisera sig för att dra nytta av den ökade innovationsförmågan givet desamhällsutmaningar vi står inför?I Sverige och internationellt har nya typer av organisationsformer och arenor börjar växa framsom ett svar på ovan tecknade utmaningar: urban living labs, urban transition labs, social labs, policy labs,innovationsplattform för att ta några exempel. Alla dessa miljöer har som syfte att främja flernivåsamverkan,innovation och problemlösning. I Sverige främjas denna utveckling främst tackvare innovationsmyndigeten Vinnova som på olika sätt stödjer dessa framväxande försök atthitta nya typer av organisationsformer. I Europa sker stora satsningar på liknande miljöergenom Horizon 2020 och JPI Urban Europe. Syftet med den här rapporten är att ge en bild avhur dessa nya innovationsmiljöer växer fram som styrverktyg för att driva hållbar stadsutveckling.I anslutning till rapporten har även gjorts en kartläggning och klassificering avsvenska innovationsmiljöer för hållbara städer.

 • 5.
  Anderzén, Christina
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Hellström, Hanna
  Göteborgsregionens kommunalförbund.
  Blom, Angelika
  NSR.
  Matavfallets väg från bord till jord – en översiktlig kartläggning av olika insamlingssystem för källsorterat matavfall från hushåll2015Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vid förbehandling av matavfall uppstår ofta en balansgång mellan att ta bort föroreningar och att minimera förluster av insamlat matavfall. Fler separeringssteg innebär större förluster. Mer kunskap behövs dock kring vilka faktiska förluster av matavfall som görs vid olika typer av förbehandling samt koppling till olika insamlingssystem. Ett väl sorterat matavfall med så lite ovidkommande material som möjligt underlättar fortsatt behandling och möjligheter till avsättning av biogödsel samtidigt som det skapar förutsättningar för mindre förluster. 

  Syftet med insamling av källsorterat matavfall är i första hand att återvinna växtnäring, vilket även kommer att säkerställa produktionen av biogas. I denna rapport följer vi påsen med matavfall från hushållet hela vägen till åkermarken. Projektet har gjort en ansats att försöka beskriva vad som händer längs vägen och utifrån detta bedöma hur det påverkar kvalitén samt vilka förluster som görs i olika steg. Resonemang förs även avseende skillnader mellan de i Sverige vanligaste insamlingssystemen för källsorterat matavfall; fyrfackskärl, separata kärl och olikfärgade påsar för optisk sortering.

  Målet är att kommunerna efter genomläsning ska få en bättre förståelse för hela kedjan ”från bord till jord”. Därmed också att utformningen av egna mål och val av insamlingssystem, i större utsträckning än idag, baseras på en helhetssyn avseende biologisk återvinning där även kvalitetssäkring och förutsättningar för återföring av växtnäring vägs in. Förhoppningen är även att kommuner som redan är igång med insamling av matavfall, ska finna stöd i arbetet med att säkra kvaliteten och mängder då ”från bord till jord” ger en överblick över de olika stegen. 

  Det är så klart önskvärt att så stor andel matavfall som möjligt samlas in och att det är rätt sorterat. Rapporten konstaterar att andra faktorer än typ av insamlingssystem, bl.a. hur man arbetar med information, är viktiga för vilket insamlingsresultat som uppnås. Därmed föreslås att informationsmodeller beaktas vid jämförande studier avseende utsorteringsgrad, mängd och kvalitet. Även resultat vid källsortering av matavfall i större mekaniska system såsom sopsug och underjordsbehållare anpassade för flerbostadshus/tätbebyggda områden bör utvärderas. Detta eftersom dessa system blir allt vanligare särskilt i storstadsregionerna. Förlust av biogaspotential då matavfall mellanlagras har inte utretts vidare i denna rapport och bör också studeras närmare. Vilken påverkan har exempelvis hämtningsintervall och transportsträcka mellan insamling och behandling?

  Sammanfattningsvis kan sägas att det behövs mer kunskap och konkreta siffror längs hela kedjan för biologisk återvinning - från insamling till återföring av växtnäring – för att kunna sätta resultat och kostnader i ett systemperspektiv.

 • 6.
  Antonsson, Ulf
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Lufttäta klimatskal under verkligaförhållanden2017Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Beständigheten hos klimatskalets lufttäthetsystem är helt avgörande för om näranollenergihus, passivhus och plushus kommer att fungera som det var tänkt över tid. Eftersom produkterna som säkerställer lufttätheten oftast befinner sig inuti konstruktionen kan det därför innebära stora ingrepp i byggnader om de behöver bytas ut i förtid. Att i laboratorium i förväg kunna utvärdera beständigheten hos det lufttätande systemet är viktigt och för detta behövs en provningsmetod.

  Det överordnade syftet med hela projektet är att utveckla en metod där hela system för lufttäthet kan undersökas. Detta så att god lufttäthet och låg energianvändning kan erhållas under lång tid hos framtidens lufttäthetssystem. Denna etapp av projektet har innehållit utveckling och provkörning av en ny provningsmetod. Provningsmetodiken har dokumenterats i SP-metod 5264, utgåva 2, bilaga 2 till denna rapport. Provningsmetoden har fungerat ypperligt vid pilotprovningarna. Man ser en förändring av lufttätheten vid mätningar före respektive efter värmebehandlingen. Provningsmetoden är mycket noggrann och känslig på så sätt att förändring i lufttätheten kan registreras.

  Provningsmetoden är ett mycket bra verktyg för producenter av lufttäthetssystem vid produktutveckling. Metoden är också lämplig för användning vid utvärdering av lufttäthetssystem för olika godkännandesystem och certifiering. Samtliga provade lufttäthetssystem var mycket lufttäta före värmebehandlingen. Alla systemen visar på resultat under 0,1 l/(s∙m²). Efter värmebehandlingen visar alla undersökta lufttäthetssystem dock en ökande luftgenomsläpplighet, i varierande grad.

  I projektet har även montage av lufttäthetssystem gjorts i miljöer som valts för att efterlikna realistiska byggarbetsplatsförhållanden. Alla de undersökta lufttäthetssystemen visar på förändringar i lufttätheten då montaget har skett i kall och fuktig miljö och vid montage i dammig miljö. Variationen mellan de olika systemen har dock varit ganska stor.

  Det är vår uppfattning om alla lufttäthetsystem i framtiden undersöks med hjälp av denna provningsmetod så kommer man att få en stark förbättring av lufttätheten och därmed lägre energianvändning.

  .

 • 7.
  Antonsson, Ulf
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Utveckling av metodik för verifiering av beständighet hos system för lufttäthet, etapp 12015Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Development of methodology for verification of the durability of systems for airtightness, stage 1 This is a project that is intended to treated durability of airtightness systems for buildings with typically related details, such as foil, tape, prefabricated lead-through, etc. This stage of the project has included the development, design and construction of prototype equipment. This is so that dimensioning, heating method, the level of dynamic loading, etc. could be selected and tested. Some shorter pilot tests of dimensions stability have been performed and testing methodology has been documented.

 • 8.
  Antonsson, Ulf
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Jansson, Anders
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Utmaningar och möjligheter vid renovering av våtrum2015Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport har varit att redogöra för vad som krävs när man skall bygga eller renovera våtrum på ett fuktsäkert sätt. Eftersom det finns många olika typer av konstruktioner, material, förutsättningar och tätskikt är det svårt men framför allt tidsödande att göra rapporten heltäckande. Vi har dock försökt att med dagens kunskap ta fram ett dokument där helheten är överskådlig men som även ger information om de viktigaste detaljkunskaperna från vår fältverksamhet och tidigare utförda forskningsprojekt.

 • 9.
  Antonsson, Ulf
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Nordling, Bengt
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Demker, Ingvar
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Chemistry and Materials.
  Sjöqvist, Mia
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Chemistry and Materials.
  Funktionsprovning av tätskiktsystem förvåtutrymmen 20192019Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Functional testing of waterproofing systems for use behind ceramic tiling based on flexible sheets 2019

  Functional testing

  The result is worse than before.

  Six (32%) of the nineteen tested waterproofing systems passed the function test without leakage. Thirteen (68%) tests resulted in leakage.

  This result is worse than that obtained in the previous project in 2016, (1) when eight (40%) of twenty tested waterproofing systems passed the functional test without leakage. There has therefore been some deterioration in the as constructed systems.

  The result, however, is better than in the project performed in 2014 (2) when only three (15%) of twenty tested waterproofing systems passed without leakage.

  In this project, several leakages are localised around the penetrations of large and small drainpipes. This is an increase compared to previous studies. We have seen on several occasions that pipe collars have had poor quality. This has been noticed by that the polymer material used for sealing around the tube has lost its water tightness ability during the test. It is most probable that the material has a residual deformation (from setting) that causes the material to lose its ability to seal around the tube. We have also noted that the pipe collars have delaminated i.e. the layers in the collars have been divided into their individual constituents during the test.

  Leakages have also been caused by connections to gullies, inside corners, outside corners and in joints of foils.

  Fortunately, none of the investigative systems showed leakage that was so extensive that one could describe it as total damage.

  Water vapour resistance and mass per unit area

  Thirteen tested waterproofing on flexible sheet systems show a result between 2,5 and 4,5 million s/m, which is a high or very-high water vapour resistance. Six flexible sheet systems have a result below 2,5 million s/m.

  In the determination of water vapour resistance and mass per unit area, we can clearly see that some manufacturers have made changes in or replaced their flexible sheet with a new one, compared with the previous investigation (1).

  We further note that 10 out of 14 flexible sheets have a lower water vapor resistance than in the previous investigation (1). It is also notable that the PVC sealing layer has a low water vapor resistance.

  Indication of long-term properties

  In order to obtain an indication of the amount added antioxidants that improves the long-term properties of the materials, the DSC analysis of flexible sheets have been performed. In the same way as in the previous project, 2016, (1) it seems that the flexible sheets to be more stabilized for long-term use compared to the previous study in 2014, (2). However, for all analysed materials, to make a reliable service life prediction of the material, an accelerated ageing at moderate temperature is recommended.

 • 10.
  Antonsson, Ulf
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Samuelson, Ingemar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Nordling, Bengt
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Jansson, Anna
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Demker, Ingvar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen 20162016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är andra gången ett forskningsprojekt av denna typ genomförs och syftet och målet är att kunna visa på tätskiktssystem som har god prognos att uppfylla kravet på vattentäthet och därmed vara vattenskadesäkrande. Ett annat syfte har varit att se om tillverkarna har tagit till sig av resultaten från den tidigare utförda undersökningen som rapporterades 2014 i SP Rapport 2014:45.

 • 11.
  Appelquist, Karin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Mueller, Urs
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Trägårdh, Jan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Detection of potential alkali-silica reactivity of aggregates from Sweden2017Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Arnell, Magnus
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Implementation of the Bürger-Diehl settler model on the benchmark simulation platform2015Report (Other academic)
 • 13.
  Arnell, Magnus
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Lunds universitet.
  Astals, Sergi
  Advanced Management Centre, University of Queensland.
  Åmand, Linda
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Batstone, Damien
  Advanced Management Centre, University of Queensland.
  Jensen, Paul
  Advanced Management Centre, University of Queensland.
  Jeppsson, Ulf
  Lund university.
  Substrate fractionation for modelling of anaerobic co-digestion with a plant-wide perspective2016Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Arnell, Magnus
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Jeppsson, Ulf
  Lunds Universitet, Sweden.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Oliveira, Felipe
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Carlsson, Bengt
  Uppsala University, Sweden.
  Modellering av avloppsreningsverk för multikriteriebedömning av prestanda och miljöpåverkan2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  By using detailed dynamic plant-wide models and combining results from one-year simulations of ’within-the-fence’ WWTPs (both water- and sludge lines) with life-cycle analysis, different operational strategies can be developed and evaluated based on the total environmental impact (including external activities) while maximizing resource recovery and energy efficiency, maintaining good effluent quality and keeping track of the operational costs. The methodology has been applied and tested in an extensive case study of Käppala WWTP.

 • 15.
  Arnell, Magnus
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Lund university, Sweden.
  Lundin, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Jeppsson, Ulf
  Lund university, Sweden.
  Sustainability Analysis forWastewater Heat Recovery - Literature Review2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This technical report describes the literature review conducted on wastewater heat recovery (WWHR). As part of the urban water cycle, domestic hot water consumes the lion share – up to 90 % – of the total energy requirement for water management. Individual energy consumption of 780 to 1 150 kWh/cay/yr has been estimated in Sweden. Energy can be recovered from wastewater, in buildings close to the source or further downstream in the wastewater system. Depending on wastewater flow and temperature heat exchangers or heat pumps (or a combination of both) can be used for extracting heat the energy. Obstacles for utilizing this potential are for example: clogging and fouling of equipment, potentially negative system impacts and economic feasibility. Examples of various WWHR implementations have been found in Sweden, Switzerland and North America. Some installations have been running for a long time and technical function and financial viability has been evaluated and are reviewed in the report. Generally, heat pumps reach a coefficient of performance of 3 to 7, better the higher the wastewater temperature is, i.e. further up-stream.

  WWHR application in a wastewater system can be modelled. The domestic hot water requirement and associated energy use has been modelled previously and concepts can be adapted for modelling the larger system. Equations for calculating performance and output variables from heat recovery equipment have been reviewed and is presented. For the purpose of assessing single WWHR installations in sewers, detailed models have been developed and presented. There are reviewed in the text. Concepts for estimating temperature variations in sewers are essential to assess the impact on wastewater treatment plants. Performance of wastewater treatment plants and their temperature dependence can be modelled with existing process models. Temperature variations along the course of the treatment plant might be important to consider.

  In Sweden, there are currently some regulations related to WWHR. The temperature of hot water systems in buildings are regulated to prevent Legionella outbreaks. Furthermore, the practice of WWHR is limited in extent and requires a permit from the utility as by the contract between the consumer and the utility. Currently, this limits the implementation of WWHR in Sweden.

 • 16.
  Arnell, Magnus
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Lunds university, Sweden.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Institute, Sweden.
  Oliveira, Felipe
  IVL Swedish Environmental Institute, Sweden.
  Jeppsson, Ulf
  Lund university, Sweden.
  Multi-objective performance assessment of wastewatertreatment plants combining plant-wide process modelsand life cycle assessment2017In: Journal of Water and Climate Change, ISSN 20402244, Vol. 8, no 4, p. 715-729Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Multi-objective performance assessment of operational strategies at wastewater treatment plants (WWTPs) is a challenging task. The holistic perspective applied to evaluation of modern WWTPs, including not only effluent quality but also resource efficiency and recovery, global environmental impact and operational cost calls for assessment methods including both on- and off-site effects. In this study, a method combining dynamic process models – including greenhouse gas (GHG), detailed energy models and operational cost – and life cycle assessment (LCA) was developed. The method was applied and calibrated to a large Swedish WWTP. In a performance assessment study, changing the operational strategy to chemically enhanced primary treatment was evaluated. The results show that the primary objectives, to enhance bio-methane production and reduce GHG emissions were reached. Bio-methane production increased by 14% and the global warming potential decreased by 28%. However, due to increased consumption of chemicals, the operational cost increased by 87% and the LCA revealed that the abiotic depletion of elements and fossil resources increased by 77 and 305%, respectively. The results emphasize the importance of using plant-wide mechanistic models and life cycle analysis to capture both the dynamics of the plant and the potential environmental impacts.

 • 17.
  Arvidsson, Niklas
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Bolin, Lisa
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Lindberg, Siv M
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Linder, Marcus
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Mellquist, Ann-Charlotte
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Norefjell, Fredric
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Nyström, Thomas
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Rex, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Norrblom, Hans-Lennart
  RISE - Research Institutes of Sweden, Swerea, Swerea IVF.
  Tööj, Lars
  Industrial Development Center, Sweden.
  Cirkulära möbelflöden: Hur nya affärsmodeller kan bidra till hållbar utveckling inom offentliga möbler2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige har en stark möbelindustri och en stolt tradition av att tillverka tidlösa och högkvalitativa möbler, ofta av naturmaterial. 2016 producerade Sverige möbler för 22,8 miljarder SEK, varav kontorsmöbler stod för nästan en fjärdedel1. Det saknas idag statistik över vad som händer med dessa möbler när de inte längre används, men det står klart att många av dem slängs i förtid när verksamheter flyttar eller när deras behov ändras. Samtidigt syns en tydlig utveckling mot att kunder mer och mer efterfrågar återbrukade eller renoverade möbler som en del i sitt hållbarhetsarbete. Denna utveckling var startpunkten för projektet ”Affärsmodell-innovation för cirkulära möbelflöden”.

  Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden är ett Vinnovafinansierat projekt som under åren 2015-2017 arbetat med att utveckla och testa koncept för cirkulära affärsmodeller för i första hand offentliga möbler. I projektet har tjugo aktörer från hela värdekedjan, från underleverantörer, möbelproducenter, återförsäljare och användare till forskare och branschorgan, samarbetat kring affärsutveckling, kundincitament, produktdesign, logistik, hållbarhets- och certifieringsfrågor.

  Den här skriften belyser hur nya affärsmodeller för mer cirkulära möbelflöden kan bidra till en mer hållbar utveckling och ger smakprov på slutsatser från projektet. Skriften riktar sig framför allt till producenter och återförsäljare av möbler för offentliga miljöer, men även kunder och inköpare tror vi kan ha stor nytta av skriften. Vi hoppas att den även kan fungera som inspiration för andra industrier och branscher som funderar på en övergång till mer cirkulära affärsekosystem.

 • 18.
  Atashipour, S. R.
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Landel, Pierre
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Al-Emrani, M.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Accuracy evaluation of gamma-method for deflection prediction of partial composite beams2018In: WCTE 2018 - World Conference on Timber Engineering, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper a precise model is established for deflection prediction of mechanically jointed beams with partial composite action. High accuracy of the proposed method is demonstrated through comparison with a comprehensive finite element (FE) modelling for a timber-concrete partial composite beam. Next, the obtained numerical results are compared with gamma-method, a well-known simplified solution for timber engineers according to the Eurocode 5. Validity and accuracy level of the gamma-method are investigated for various boundary conditions as well as different values of beam length-to-depth ratio, and discussed in details.

 • 19.
  Bachmaier, Hans
  et al.
  Centre of Excellence for Renewable Resources, Germany.
  Oehler, H.
  Centre of Excellence for Renewable Resources, Germany.
  Hartmann, Hans
  Centre of Excellence for Renewable Resources, Germany.
  Rönnbäck, Marie
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Persson, Henry
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Jespersen, M. G.
  Danish Technological Institute, Denmark.
  Jensen, Jeppe H.
  Danish Technological Institute, Denmark.
  Schmidl, Christoph
  Bioenergy 2020+, Germany.
  Reichert, Gabriel
  Bioenergy 2020+, Germany.
  Pelz, Stefan K.
  University of Applied Forest Sciences, Germany.
  Wöhler, Marius
  University of Applied Forest Sciences, Germany.
  Bereal - method for pellet stoves: Field test and round robin2017In: European Biomass Conf. Exhib. Proc., ETA-Florence Renewable Energies , 2017, no 25thEUBCE, p. 642-647Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent pellet stoves perform excellently under type test conditions. In contrast, typical real life emissions show significantly higher values under usual operational conditions. Consequently, type testing procedures may not account for real life stove operation and, thus, do not allow to distinguish between low- and high-tech appliances. The EU-project beReal aimed at the development of a testing method for pellet stoves that reflects real life operations better and to support innovative pellet stoves that perform well under typical operational conditions. Based on an online survey and field observations, an advanced real life testing procedure for pellet stoves was established reflecting real life user behavior, e.g. regarding different load levels and the ignition phase. A field test was designed at the end of the project to demonstrate the applicability and practical relevance. The field test proved that emission values for beReal at the test stand and in the field stay within the same range. A Round Robin test proved the repeatability and reproducibility of the beReal testing procedure. The beReal method can be reproduced with the same statistical variability or performed even better than the type testing method with exception of PM between different laboratories. © 2017, ETA-Florence Renewable Energies. All rights reserved.

 • 20.
  Bekhta, Pavlo
  et al.
  Ukrainian National Forestry University, Ukraine.
  Sedliacik, Jan
  Technical University in Zvolen, Slovakia.
  Jones, Dennis
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Effect of short-term thermomechanical densification of wood veneers on the properties of birch plywood2017In: European Journal of Wood and Wood Products, ISSN 0018-3768, E-ISSN 1436-736XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, the physical and mechanical properties of plywood panels made from pre-compressed birch (Betula verrucosa Ehrh.) veneer were evaluated. Veneer sheets underwent short-term thermo-mechanical (STTM) compression at temperatures of 150 or 180 °C and at pressures of 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 or 3.5 MPa for a period of 1 min prior to adhesive being applied and pressed into panels using phenol formaldehyde adhesive at 100 g/m2 spread rate; this was one-third less than the adhesive spread used for the control panels (150 g/m2). The pressing pressure was 1.0 MPa, which was almost half of the pressure used for the control panels (1.8 MPa); and pressing time was 3 min, also half of the pressing time used for the control panels (6 min). The results showed that surface roughness of compressed veneer, water absorption and thickness swelling of plywood panels made from compressed veneer were significantly improved. The shear strength values of plywood panels made from compressed birch veneer even with reduced adhesive spread were higher than those of plywood panels made from uncompressed veneer. The findings in this study indicated that compression of birch veneer could be considered as an alternative to produce more eco-friendly (owing to smaller adhesive spread) value-added material with enhanced properties.

 • 21.
  Berg, Johan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Sweden; University of Copenhagen, Denmark.
  Langton, Maud
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Josell, Åsa
  Atria Scandinavia AB, Sweden.
  Fredrik, Davidsson
  Geoloc AB, Sweden.
  State of the Art Report Insects as Food and Feed2017In: Annals of Experimental Biology, ISSN ISSN:2348-1935, Vol. 5, no 2, p. 37-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  FAO has considered insects as food since 2003 and is promoting consumption of insects (entomophagy) in the Western world because of the possibilities for sustainable production it offers. Insects as food are considered to leave smaller ecological footprints than conventional livestock (beef, pigs, and poultry) regarding feed, land and water needs, as well as greenhouse gas and ammonia emissions. As an example regarding water, taken from a recent TV documentary, if a family of four people got their protein need from insects one day a week instead of from conventional livestock, over a year they would save the planet about a million Liters of water. This is in agreement with figures above. One of the main reasons that insects for food in general have such positive environmental properties is that they are cold-blooded and thus use no energy to maintain their body temperature, in contrast to mammals (beef, pig) and birds (poultry), so their feed conversion is considerably more effective than that of conventional livestock. However, differences in feed conversion may also have other reasons, and are complicated to explain, as discussed in a recent review of Life Cycle Assessments of edible insects [9]. In addition, insects can be reared on organic side streams. For example, mealworms can recycle organic residues into high-quality potential feed rich in energy, protein and fat. Insects as food are generally considered as healthy, nutritious alternatives to conventional meats such as chicken, pork, and beef. They are rich in protein, 40-60% of dry matter, with content of essential amino acids similar to beef and soy. Unsaturated fat content is 10-30% of dry matter, and they are high in calcium, iron and zinc. However, there are significant differences depending on insect species, rearing method and feed, etc. .

 • 22.
  Björkmalm, Johanna
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Byrne, Eoin
  Lund University, Sweden.
  van Niel, Ed
  Lund University, Sweden.
  Willquist, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  A non-linear model of hydrogen production by Caldicellulosiruptor saccharolyticus for diauxic-like consumption of lignocellulosic sugar mixtures2018In: Biotechnology for Biofuels, ISSN 1754-6834, E-ISSN 1754-6834, Vol. 11, article id 175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Caldicellulosiruptor saccharolyticus is an attractive hydrogen producer suitable for growth on various lignocellulosic substrates. The aim of this study was to quantify uptake of pentose and hexose monosaccharides in an industrial substrate and to present a kinetic growth model of C. saccharolyticus that includes sugar uptake on defined and industrial media. The model is based on Monod and Hill kinetics extended with gas-to-liquid mass transfer and a cybernetic approach to describe diauxic-like growth.

  Results

  Mathematical expressions were developed to describe hydrogen production by C. saccharolyticus consuming glucose, xylose, and arabinose. The model parameters were calibrated against batch fermentation data. The experimental data included four different cases: glucose, xylose, sugar mixture, and wheat straw hydrolysate (WSH) fermentations. The fermentations were performed without yeast extract. The substrate uptake rate of C. saccharolyticus on single sugar-defined media was higher on glucose compared to xylose. In contrast, in the defined sugar mixture and WSH, the pentoses were consumed faster than glucose. Subsequently, the cultures entered a lag phase when all pentoses were consumed after which glucose uptake rate increased. This phenomenon suggested a diauxic-like behavior as was deduced from the successive appearance of two peaks in the hydrogen and carbon dioxide productivity. The observation could be described with a modified diauxic model including a second enzyme system with a higher affinity for glucose being expressed when pentose saccharides are consumed. This behavior was more pronounced when WSH was used as substrate.

  Conclusions

  The previously observed co-consumption of glucose and pentoses with a preference for the latter was herein confirmed. However, once all pentoses were consumed, C. saccharolyticus most probably expressed another uptake system to account for the observed increased glucose uptake rate. This phenomenon could be quantitatively captured in a kinetic model of the entire diauxic-like growth process. Moreover, the observation indicates a regulation system that has fundamental research relevance, since pentose and glucose uptake in C. saccharolyticus has only been described with ABC transporters, whereas previously reported diauxic growth phenomena have been correlated mainly to PTS systems for sugar uptake.

 • 23.
  Björngrim, N.
  et al.
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Fjellström, P-A
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Hagman, O.
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Resistance measurements to find high moisture content inclusions adapted for large timber bridge cross-sections2017In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 12, no 2, p. 3570-3582Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One challenge of monitoring and inspecting timber bridges is the difficulty of measuring the moisture content anywhere other than close to the surface. Damage or design mistakes leading to water penetration might not be detected in time, leading to costly repairs. By placing electrodes between the glulam beams, the moisture content through the bridge deck can be measured. Due to the logarithmic decrease of the resistance in wood as a function of electrode length, the model must be calibrated for measurement depth. Two models were created: one for electrode lengths of 50 mm and one for electrode lengths up to 1355 mm. The model for short electrodes differed by no more than 1 percentage points compared with the oven dry specimens. The model for long electrodes differed up to 2 percentage points for lengths up to 905 mm, and over that it could differ up to 4 percentage points.

 • 24.
  Björn-Hansen, Aksel
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Håkansson, Maria
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Building Momentum: Scaling up Change in Community Organizations2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Addressing calls in Sustainable HCI to scale up our work in HCI targeting sustainability, and the current knowledge gap of how to do this practically, we here present a qualitative study of 10 sustainability-oriented community organizations that are working to scale up their change making. They are all loosely connected to a local Transition network, meaning that they are aiming at transforming current practices in society, through local and practical action, to meet challenges related to climate change. We wanted to know how they try to scale up their change making, and what role ICT plays in enabling scaling up. The study contributes new insights about three stages of scaling up, in which ICT plays different roles. We conclude with implications for HCI for how to support community organizations in scaling up, while keeping values important for working toward a more resilient society.

 • 25.
  Blomfors, Mattias
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Lundgren, Karin
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Ivanov, Oskar L.
  Lund University, Sweden.
  Honfi, Daniel
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Zandi, Kamyab
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Practical bond model for corroded RC bridges2017In: High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium, 2017, p. 1793-1803Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Corrosion of steel reinforcement is a common cause of deterioration in reinforced concrete bridges and many existing bridges are damaged to varying degrees. The rate of deterioration of the bridge stock has been shown to increase due to climate change. Unsympathetically, the demand for load-carrying capacity is however often increased with time. Therefore there is an increasing need for reliable methods to assess the load-carrying capacity and remaining service-life of existing infrastructure. A simple model for the assessment of Anchorage in corroded Reinforced Concrete structures (ARC) has previously been developed. It was originally based on fib Model Code 1990 and has been verified with experiments and three-dimensional nonlinear finite element (3D NLFE) analyses for both accelerated and natural corrosion as well as for different degrees of corrosion. The model was applied when assessing two road bridges in Sweden. The investigation demonstrated great cost savings but also areas for improvement, in particular regarding (a) applicability to practical cases and (b) incorporation of uncertainties in the assessment. The primary focal point of this paper is to present an overview of the development of the ARC model together with recent verifications against a large bond test database as well as foreseen future developments. It was found that the ARC model represents the physical behaviour reasonably well, and gives conservative values of bond strength compared to the bond tests database. In future works, among others, uncertainties of the input variables will be incorporated by means of probabilistic modelling, making way for implementation of the ARC model into semi-probabilistic safety concepts by extraction of modification factors. Overall, with more accurate and reliable assessment methods for corroded RC structures, environmental and economic savings are imminent as more of the potential of existing structures can be realized.

 • 26.
  Blomfors, Mattias
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Zandi, Kamyab
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Lundgren, Karin
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Coronelli, Dario
  Politecnico di Milano, Italy.
  Engineering bond model for corroded reinforcement2018In: Engineering structures, ISSN 0141-0296, E-ISSN 1873-7323, Vol. 156, p. 394-410Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Corrosion of the reinforcement in concrete structures affects their structural capacity. This problem affects many existing concrete bridges and climate change is expected to worsen the situation in future. At the same time, assessment engineers lack simple and reliable calculation methods for assessing the structural capacity of structures damaged by corrosion. This paper further develops an existing model for assessing the anchorage capacity of corroded reinforcement. The new version is based on the local bond stress-slip relationships from fib Model Code 2010 and has been modified to account for corrosion. The model is verified against a database containing the results from nearly 500 bond tests and by comparison with an empirical model from the literature. The results show that the inherent scatter among bond tests is large, even within groups of similar confinement and corrosion level. Nevertheless, the assessment model that has been developed can represent the degradation of anchorage capacity due to corrosion reasonably well. This new development of the model is shown to represent the experimental data better than the previous version; it yields similar results to an empirical model in the literature. In contrast to many empirical models, the model developed here represents physical behaviour and shows the full local bond stress-slip relationship. Using this assessment model will increase the ability of professional engineers to estimate the anchorage capacity of corroded concrete structures.

 • 27.
  Bok, Gunilla
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Brander, Linus
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Johansson, Pernilla
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Nya möjligheter att minska mängden deponerat gipsavfall från bygg- och ombyggnadsprojekt2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Plasterboard is a common building material used in several parts of a building. In the case of retrofitting and demolition a part of the waste consists of components combined with the plasterboards, for example, frame work timber.

  In the case of new construction and retrofitting, construction waste is produced from clean plasterboard boards, either as cut off pieces or as unused whole boards. This waste can be used as raw material to produce new plasterboards. Manufacturers want to use gypsum from wasted boards to decrease the use of primary gypsum from mining and the quality requirements are relatively easy to achieve.

  In this project it has been found that the major construction companies already handle gypsum from new construction separately. This waste fraction could already be used in the production of new boards. Gypsum from retrofitting is usually assembled with other building materials and require more extensive efforts to achieve necessary purity to be used in the productions of new boards. Today, plasterboard waste is deposited or used to improve soil and/or sludge. In order to increase the recycling of plasterboards new inventory routines of rebuilding and demolition projects need to be elaborated. New tools and methods for dismantling plasterboard need to be development to achieve safe working environment and environmentally and economically sustainable recycling.

  Preparation plants producing raw material from plasterboard waste are already in operation. Today the waste mainly is wastage from the production stage. In order to increase the recycling of plasterboards from the construction- and demolition branch new logistic systems need to be developed, for example by creating collection points for gypsum board waste and / or developing new transport vehicles and systems. Prerequisites of changing the system of piece work in the construction industry need to be investigated with the intension to create a more sustainable building industry.

 • 28.
  Boork, Magdalena
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Lane, Anna-Lena
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Larsson, Annika
  Solbruket: Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruket2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The potential for solar power production in the Swedish agriculture is significant but is highly limited by the capacity in the low-voltage grid. The use of battery storages may be a possibility to increase the self-consumption of solar power and reduce the power exchange to the grid, and thereby avoid expensive grid reinforcements.In order to build knowledge about both technical and user-related possibilities and challenges with grid-connected battery storages for Swedish farms with PV, RISE and Vattenfall have built a pilot plant on a farm in Hälsingland and conducted two sociotechnical studies with interviews and questionnaires concerning obstacles, drivers and benefits associated with battery storages, as they are perceived by Swedish farmers at present.The results point at a number of challenges for battery storages to become an attractive investment for farmers, which include:- Reliability: lifetime and performance of the battery technology is unclear.- Economy: profit versus investment costs.- Long-term storage: seasonal storage of energy is perceived as more attractive than short-term storage.- Supporting backup power: an added value that may motivate higher investment costs.- Climate and environmental benefits: important aspects that are unclear for the present battery technology.These challenges need to be addressed in technical system solutions, services and business models in order to motivate this particular group to invest in battery storages to complement their existing PV power plants.The results from the pilot plant also points at a number of practical benefits and possibilities associated with the system solution. Apart from creating value by cutting power peaks and enable increased self-consumption of solar power, the farmers appreciate the increased convenience provided by the batteries. Since the battery storage cuts the highest power peaks and thereby reduces the risk of local power failures, it is no longer crucial when in time power-consuming equipment is used. This offers a new flexibility in the daily routines. The main economic benefit raised by the farmers is the possibility of a lower fuse subscription.The results from Solbruket provide increased knowledge about farmers with PV and how battery storages can create value for the specific target group. This knowledge can be used by product and services developers to develop attractive technical solutions, services and business models targeting the specific market. However, it is crucial to keep in mind that the battery technology is perceived as immature, and that an investment is regarded as a significant risk. Only when there is balance between technical maturity and investment costs, it is reasonable for the consumer to consider different business models.

 • 29.
  Boork, Magdalena
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment.
  Wendin, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Agrifood and Bioscience.
  Nordén, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Nilsson Tengelin, Maria
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Measurement Science and Technology.
  Innemiljö i nytt ljus: Metoder för objektiv bedömning av belysning2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nuvarande belysningsstandarder baseras enbart på tekniska krav, såsom ljusstyrka, jämnhet och luminans. Att även inkludera upplevelsebaserade krav skulle troligen främja bättre ljuskomfort, men även mer energieffektiva ljusmiljöer och produkter. Kunskapen om hur upplevda belysningsparametrar kan beskrivas är dock begränsad. Detta hämmar fastighetsägare och brukare att precisera önskvärda ljusmiljöer, liksom belysningstillverkare att utveckla produkter för nya marknader och tillämpningar. Syftet med detta forskningsprojekt var att utveckla och tillämpa sensoriska metoder på belysning. Till skillnad från tidigare metoder möjliggör sensoriska metoder objektiva bedömningar av upplevda belysningsparametrar.

  En analytisk panel bestående av åtta personer som uppfyller särskilda urvalskriterier rekryterades och tränades att bedöma belysningsprodukter i ett multisensoriskt laboratorium på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Metodutvecklingen fokuserade särskilt på en effektiv träningsprocedur, hantering av ögats adaption, samt bedömning av färg och skuggningar. Förutom laboratorie-försök undersöktes möjligheten att genomföra analytiska bedömningar i en verklig kontext med samma försöksuppställning och panel.

  Resultaten visar att det är möjligt att använda sensorisk metodik för att genomföra objektiva belysningsbedömningar av armaturer; paneldeltagarna kunde skilja mellan attribut och prover. Signifikanta skillnader identifierades mellan de olika armaturerna, både i form av sensoriska och fysikaliska egenskaper såsom läsbarhet och bländning. Fysikaliska och sensoriska parametrar samvarierar dock inte alltid, vilket visar att fysikaliska och sensoriska mätningar ger kompletterande information om belysningskvalitet. Vidare visade bedömningsförsök i en verklig kontext att samma resultat uppnåddes som i laboratoriet, men med lägre signifikans, vilket verifierar metodens tillämpbarhet på belysning.

  Den genererade kunskapen väntas på sikt bidra till utveckling av verktyg som stödjer kommunikationen mellan olika professioner inom ljusdesign och planering och på så vis främja mer önskvärda och energieffektiva ljusmiljöer.

 • 30.
  Boork, Magdalena
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Enger, Johanna
  Lunds University, Sweden.
  Hiller, Carolina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Sweden.
  Bright Communication: Belysningskommunikation med fokus på perception och energi2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In order to promote an efficient use of energyfor lighting, while putting the user's perception and light comfort in focus,this project has developed methods and tools to communicate light and lighting.To ensure that light environments are designed from a user perspective,existing definitions of light quality, which are mainly based on technicalterms, have been supplemented with concepts and definitions of visual and emotionalcharacter of light. The lighting industry and professional purchasers have beeninvolved in all phases of the project in order to develop methods and toolsthat are well-grounded and applicable by different actors involved in theprocess from light planning to the implementation of lighting environments. Lighting accounts for a significant part of the total energy use in buildings,about 20 per cent for households and 40 per cent for premises. The energysaving potential is thus high. Moreover, Europe is facing a shift towards moreenergy efficient lighting as a result of both regulations and technologydevelopment. Still, Swedish consumers tend to prefer incandescent light, as itis perceived to provide better comfort compared to modern light sources.Therefore, in order to motivate property owners and consumers to convert tomore energy-efficient products, it is necessary to focus more on the visual andemotional qualities of light. Today, however, knowledge, concepts and tools to communicateand measure visual light quality are lacking. This challenge has been the motivationand starting point for the development of methods for assessing objective andsubjective light qualities for light sources, luminaires and light environmentswithin this project and to translate the results into tools targeting theindustry. The project has developed a draft communication tool based on the humanperception of light quality. The tool aims to constitute a neutralcommunication point and to supports both the lighting industry and professionalpurchaser, and thus also the end user. By reducing misunderstandings andincreasing the consensus between actors in different parts of the process fromlight planning to implementation, the tool is expected to promote lightenvironments that are both energy-efficient and provide attractive perceptionand comfort.

 • 31.
  Borgqvist, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Ågren, Thomas
  ICA Fastigheter, Sweden.
  Westman, Bo
  INCERT, Sweden.
  Swartz, Harry
  Hållbar miljö & strategi, Sweden.
  Certifierad energikonsult livsmedelsbutiker2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna förstudie har undersökt förutsättningarna för en frivillig, ej ackrediterad certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker. Det långsiktiga målet är att butiker med hjälp av certifierade energikonsulter skall få effektiva och kvalitativa energikartläggningar som innefattar såväl fastighetens som verksamhetens energianvändning och hur de olika delarna kan samverka för största möjliga energieffektivisering.

  Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan minska sin energianvändning med en tredjedel. Idag finns också en ökad miljömedvetenhet hos svenska livsmedelsbutiker, och med ett större behov av kyld mat har energifrågorna fått en allt större betydelse. Medlemmar i BELIVS Innovationskluster har länge efterfrågat en certifiering av energikonsulter för livmedelsbutiker, som utgår ifrån beställarnas behov. Detta för att öka andelen butiker med låg energianvändning, säker drift och liten miljöpåverkan.

  Förstudiens resultat består av; identifierade behov ur ett beställarperspektiv, en kravspecifikation som beskriver certifieringens kompetenskrav, en beskrivning av hur en certifiering är tänkt att gå till, samt ett exempel på hur ett certifieringsprov kan se ut. Dessutom har fyra stycken testcertifieringar genomförts, där exempelprovet har testats av energikonsulter. Tanken är att förstudiens resultat skall kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram.

  Den generella slutsatsen från förstudien är att certifieringen av energikonsulter för livsmedelsbutiker är genomförbar, men beställarna behöver efterfråga certifieringen i sina upphandlingar av konsulter om denna skall slå på marknaden. Baserat på diskussioner med representanter från konsultsidan, bedömer projektgruppen att det finns ett intresse för certifieringen så länge beställarna kommer att efterfråga detta. Att få fler beställare bakom den föreslagna certifieringen är den viktigaste åtgärden i ett nästa steg.

  RISE har drivit projektet tillsammans med INCERT, ICA Fastigheter, Coop och Hållbar Miljö & Strategi. Projektgruppen har haft kontakt med Bergendahls och Axfood vilka har deltagit vid enstaka arbetsmöten.

  Finansiärer av förstudien är Energimyndigheten, INCERT, ICA Fastigheter, Coop samt Bergendahls.

 • 32.
  Boss, Anna
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Sacco, Francesco
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Molnar, Stefan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det europeiska fastighetsbeståndet är i behov av omfattande renoveringar för att uppnå minskade koldioxidutsläpp, men också för att skapa förbättrade livsvillkor för människor samtidigt som fastighetsägare drivs av ökad ekonomisk bärkraft. Men det är inte alltid lätt att veta hur mål av detta slag ska uppnås och balanseras. Därför har RISE tillsammans med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – en beslutsmetod för att utvärdera renoveringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I projektet har två versioner av metodiken tagits fram, testats och vidareutvecklats via fallstudier.

  Med hjälp av Renobuild Bostad utvärderas renoveringar av flerbostadshus och deras omgivningar med hänsyn till klimatpåverkan, livscykelkostnader och sociala faktorer så som trygghet, säkerhet, hälsa och sociala relationer. Med Renobuild Skola utvärderas skolrenoveringar och dess effekter på inte bara ekonomi och miljö, utan också med hänsyn till elevers lärande, trygghet och sociala relationer. Metodiken genererar en sammantagen hållbarhetsvärdering som ska ge fastighetsägare och samarbetspartners fördjupad förståelse för möjliga hållbarhetskonsekvenser av olika renoveringsalternativ samt tillfälle att diskutera och göra avvägningar mellan olika mål.

  Renobuild består av en Excelfil och en användarhandbok fritt tillgängliga för vem som helst att använda. Dessa nås via en webbplats, tillsammans med bakgrundsmaterial för den som vill få en djupare förståelse för hur metodiken har utvecklats. Förhoppningen är att metodiken nu ska spridas i fastighetsbranschen och därmed generera en större medvetenhet om hållbarhetsfrågor vid renoveringar.

 • 33.
  Boss, Anna
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Sacco, Francesco
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Molnar, Stefan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Folland, Anna
  Hedén, Alice
  Renobuild 2.0 – verktyg för systematisk hållbarhetsutvärdering vid renovering2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fastighetsbeståndet i Sverige och resten av Europa är i behov av omfattande renoveringar för att uppnå minskade koldioxidutsläpp, skapa förbättrade livsvillkor för människor och öka dess ekonomiska bärkraft. Men det är inte alltid lätt att veta hur dessa mål ska uppnås och balanseras. Därför har RISE tillsammans med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – en beslutsmetod för att utvärdera renoveringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I projektet har två versioner av metodiken tagits fram, testats och vidareutvecklats via fallstudier. I Renobuild Bostad utvärderas renoveringar av flerbostadshus och deras omgivningar. Analysen tar hänsyn till klimatpåverkan, livscykelkostnader och sociala faktorer så som trygghet, säkerhet, hälsa och sociala relationer. Renobuild Skola utvärderar skolrenoveringar och dess effekter på ekonomi, miljö och sociala aspekter så som elevers lärande, trygghet och sociala relationer. Resultatet ger en sammantagen hållbarhetsvärdering som fördjupar fastighetsägares och samarbetspartners förståelse för möjliga konsekvenser av olika renoveringsalternativ. Renobuild består av ett Excelark och en användarhandbok som är fritt tillgängliga för vem som helst att använda. Dessa nås via en webbsida tillsammans med bakgrundsmaterial. En del av det materialet är den här rapporten som ämnar ge en djupare förståelse för hur metodiken har utvecklats. Rapporten beskriver vad användaren kan utvärdera med hjälp av dessa verktyg, hur verktyget behandlar indata, hur resultatet framställs och visualiseras samt hur den nya version 2.0 skiljer sig från en tidigare version. Här beskrivs också hur bakgrundsdata och teori har används för att utveckla innehållet i verktygen. Dessutom diskuteras det vilka avgränsningar som har gjorts i den miljömässiga, ekonomiska och sociala analysen – alltså reflektioner kring systemgränserna för respektive hållbarhetsdimension. Förhoppningen är att metodiken ska spridas i fastighetsbranschen och därmed generera en större medvetenhet om hållbarhetsfrågor vid renoveringar.

 • 34.
  Boubitsas, Dimitiros
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Tang, Luping
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Fridh, Katja
  Lund University, Sweden.
  Mueller, Urs
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Utgenannt, Peter
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Frost Resistance of Concrete – Experience from Long-Term Field Exposure2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the results from a research project financed by Trafikverket, the Swedish Transport Administration, co-financed by Cementa AB.

  The purpose of this project is to investigate concrete specimens exposed to a de-icing salt highway environment at Highway 40 close to Borås after about 20 years. The project work was divided into two parts: Part One for frost resistance of concrete and Part Two for chloride ingress and reinforcement corrosion.

  In Part One, more than 100 types of concrete mixes with different binder types/combinations, water-binder ratios (w/b) and air contents exposed at three field test sites were examined for external and internal frost damage by measurements of the changes in volume of, and in ultrasonic transmission time through, the specimens. Furthermore, some laboratory tests were carried out to supply necessary data for modelling and identify the possible mechanisms causing frost damage.

  The results show clearly that the highway environment is the most aggressive with regard to external frost damage. Further, the results from this study show that the existence of entrained air and the water-binder ratio are the main parameters influencing the resistance of concrete to external salt-frost damage. Furthermore, the concrete mixes with CEM I, CEM I + 5 % silica, CEM II/A-LL, CEM II/A-S and CEM I + 30 % slag as binder with entrained air and a water/binder ratio of 0.4 or below, has good resistance to internal and external frost damage. Results show that concrete containing large amounts of slag as part of the binder (CEM III/B) have the severest scaling, irrespective of its content of entrained air.

  Comparing results from laboratory testing of salt-frost resistance in accordance with SS 13 72 44 (the ‘Slab test’ in CEN/TS 12390-9) with results after nineteen years’ exposure at the highway exposure site shows that the laboratory standard classifies most concrete qualities correctly.

  However, there is an indication that the laboratory test method may overestimate the scaling resistance of concrete containing a medium to high content of slag as part of the binder. This indicates a need to consider a revision of the slab test procedure so that aging processes is better taken into consideration. A somewhat longer preconditioning time with at least partially an increased carbon dioxide content would for example lead to that the effect of carbonation is better reflected.

 • 35.
  Brolin, Magnus
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport.
  Fahnestock, Jesse
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment.
  Rootzen, Johan
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Industry’s Electrification and Role in the Future Electricity System: A Strategic Innovation Agenda2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Trends visible today suggest that a transformation of industrial firms’ use of electricity, and a change in their role in the electricity system, could take place as a part of a long-term transition towards a low-carbon Swedish economy. The shape of these changes remains highly uncertain, but electrification, flexible electricity use, and emerging roles in the electricity system for industrial consumers are interdependent developments and should be investigated from a holistic perspective where possible.

  Swedish industry is relatively energy intensive, and has stood for roughly 37% of the country’s electricity use for a decade. The Swedish Energy Agency’s Vivace scenario suggests that this share could expand, despite improved efficiency, to 49% by 2050. The increased use of electricity to reduce greenhouse gas emissions and take advantage of market conditions would play out differently in different sectors, and depending on the development of different technologies. However large-scale opportunities may exist in the long-term, such as using electrolysis to produce hydrogen for replacing coke in the iron and steel industry and as a feedstock in the petrochemical industry.

  Smaller-scale but still important options for electrification include electric/hybrid boilers in the pulp and paper industry and a variety of electro-thermal technologies for heating and drying.

  Increased use of electricity in industry is likely to go hand-in-hand with increasingly flexible use of electricity. In some cases, such as the production of hydrogen or process media, this flexibility will be in-built since the storable energy carriers create new production planning options. In other cases, new approaches to planning, process design, and the use of automation may allow firms to match electricity use to favourable market conditions.

  The expected high penetration of intermittent renewable electricity in the power system may create incentives for this flexibility. These incentives should appear on the wholesale market, in the form of high- and low-price periods. They may also appear via new capacity markets, or through markets for new system services needed to support stability in both transmission and distribution networks. The frameworks and regulations needed to create these markets are not yet in place, and firms will also need to develop technical and management capabilities to take advantage of them.

 • 36.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Berlin, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Falk, Petter
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  What can LCA learnfrom service design: User integration?2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In a sustainable society, the use of resources and climate issues needs to be reduced, and the introduction of services seems to be the solution in the new “service” economy. Similar to products, services are designed to fulfill costumer needs. However, customers are seldom involved in the design of products, while they are in the process of service design. Here we look at the leisure service sector to find method concepts for sustainable analysis (Berlin & Brunklaus 2016).

  So far, a literature study and LCA studies on services (Brunklaus 2016) like the opera and theatre (Algehed et al 2010), tourist (Brunklaus et al 2015), and film (Brunklaus et al 2015) has been performed using a producer and consumer perspective, which led to discussion about the reuse of scenes at the opera, and discussion about tourist packages and discussion about film production design. To get this even further, we have looked into the area of service design.

  The purpose of this project is to further develop the various LCA based methods (E-LCA, S-LCA, LCC) in order to integrate user into the design process. The questions are: What can the life cycle methodology learn from service design? What are the similarities and differences?

  The service design includes several parts: Prepare and define the problem, capture the service and user through ethograpichly oriented research tools, Understand the employee and the user, Improve the working process, and Renew the user function (SP service LABs 2016). The life cycle methodology includes also several parts: Goal and scope including the problem and the system of study, the Inventory includes the technical system and environmental or social or economic data, the Impact Assessment includes indicators, and the Interpretation includes technical solutions and hot spot analysis of various kinds (Bauman and Tillman 2004).

  The results show that the service design is developed close to the customer, including study visits and observation, which the life cycle methodology seems to lack. On the other hand the life cycle methodology gains in the well-structured goal and scope. In order to develop the life cycle methodology further we therefore recommend integrating the user more and focusing on the implementation and visualization, similar to Service design.

 • 37.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Molnar, Stefan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Sandin, Gustav
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy, Biorefinery and Energy.
  Torén, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Mangold, Mikael
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Choice of social indicators within technology development – the case of mobile biorefineries in Europe2018In: Social LCA: People and Places for Partnership, 2018, p. 162-166Conference paper (Other academic)
 • 38.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Rex, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Berlin, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Røyne, Frida
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Ulmanen, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Aid, Graham
  Ragnsells, Sweden.
  The value of transdisciplinary perspectives duringtransition to a bio-based economy: The prospect for converting mixed food wasteinto bio-based chemicals2018In: Designing Sustainable Technologies, Products andPolicies: From Science to Innovation / [ed] Enrico Benetto, Kilian Gericke, Mélanie Guiton, Spinger , 2018, p. 327-335Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Within the current political and industrial transition to a bio-based

  economy, food waste can be an alternative resource for biobased chemicals. This

  chapter describes a case study that evaluates the prospect for Swedish production of

  biobased chemicals such as succinic acid from food waste. The evaluation is

  addressed from multiple systems perspectives. From a technical and resource

  system perspective, the results of the case study show that production seems possible.

  However, from a social system perspective succinic acid production currently

  lacks institutional support and actor commitment and alignment for realizing

  development in Sweden. From an environmental and life cycle perspective, the

  scoping of the analysis is decisive for the results. The study shows that multiple

  perspectives complement each other when seeking a nuanced evaluation of technical

  innovation and give insights for the intended value chain.

 • 39.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Rex, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Carlsson, Erica
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Berlin, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  The future of Swedish food waste: An environmental assessment of existing and prospective valorization techniques2018In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 202, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, the current dominant valorization of food waste is the production of biogas. However, as current production has low profitability, other options are sought to find more valuable uses of food waste, e.g. as the feedstock for bio-based chemicals. One example is the use of food waste in the production of bio-based succinic acid. In this paper, a LCA study is presented in order to highlight whether biogas production or the production of succinic acid has the lowest environmental impact as valorization option for mixed food waste, and if mixed food waste could be an environmentally preferable feedstock to succinic acid production. The LCA study shows that the environmental results depend on the perspective. From a valorization perspective, food waste has the lowest environmental impact the biogas production. From a feedstock perspective, mixed food waste is an environmentally preferable feedstock to succinic acid production. Although many uncertainties exist because production processes are still being developed, it can be concluded that mixed food waste seems to be a promising feedstock for bio-based chemicals from an environmental point of view, and is of interest to be included in future assessments of bio-based chemicals for the emerging bio-economy. © 2018

 • 40.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Riise, Ellen
  SCA, Sweden.
  Bio-based Materials Within the CircularEconomy: Opportunities and Challenges2018In: Designing SustainableTechnologies,Products and Policies : from Science to Innovation / [ed] Enrico Benetto, Kilian Gericke, Mélanie Guiton, 2018, p. 43-48Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In a circular society, material consumption should be a circular processwhere renewable resources and waste streams are used for new bio-based materials.In such a society, bio-based materials are also reused, repaired, recycled, andremanufactured. Not only choices on resources, but also other life cycle choicespertaining to circularity must be done based on technological, environmental andeconomic basis. For this session, presentations and discussions regarding life cyclemanagement of bio-based materials were suggested. The session had five oralpresentations and six poster presentations that gave a general picture of a broaderenvironmental and a positive economic result on a life cycle basis when renewableraw materials are used, while further exploration of the technical aspects withincircularity and end-of-life challenges are needed in the future.

 • 41.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Stahl, Selim
  Lorentzon, Katarina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Berlin, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Socio-economic analysis based on a life cycle perspective: The comparison of existing and emerging production process for trimethyl phosphite2017Conference paper (Other academic)
 • 42.
  Byrne, Eoin
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Kovacs, Krisztyna
  Lund University, Sweden.
  Van Niel, Ed W. J.
  Lund University, Sweden.
  Willquist, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Svensson, Sven-Erik
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Kreuger, Emma
  Lund University, Sweden.
  Reduced use of phosphorus and water in sequential dark fermentation and anaerobic digestion of wheat straw and the application of ensiled steam-pretreated lucerne as a macronutrient provider in anaerobic digestion2018In: Biotechnology for Biofuels, ISSN 1754-6834, E-ISSN 1754-6834, Vol. 11, no 1, article id 281Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Current EU directives demand increased use of renewable fuels in the transportation sector but restrict governmental support for production of biofuels produced from crops. The use of intercropped lucerne and wheat may comply with the directives. In the current study, the combination of ensiled lucerne (Medicago sativa L.) and wheat straw as substrate for hydrogen and methane production was investigated. Steam-pretreated and enzymatically hydrolysed wheat straw [WSH, 76% of total chemical oxygen demand (COD)] and ensiled lucerne (LH, 24% of total COD) were used for sequential hydrogen production through dark fermentation and methane production through anaerobic digestion and directly for anaerobic digestion. Synthetic co-cultures of extreme thermophilic Caldicellulosiruptor species adapted to elevated osmolalities were used for dark fermentation. Results: Based on 6 tested steam pretreatment conditions, 5 min at 200 °C was chosen for the ensiled lucerne. The same conditions as applied for wheat straw (10 min at 200 °C with 1% acetic acid) would give similar sugar yields. Volumetric hydrogen productivities of 6.7 and 4.3 mmol/L/h and hydrogen yields of 1.9 and 1.8 mol/mol hexose were observed using WSH and the combination of WSH and LH, respectively, which were relatively low compared to those of the wild-type strains. The combinations of WSH plus LH and the effluent from dark fermentation of WSH plus LH were efficiently converted to methane in anaerobic digestion with COD removal of 85-89% at organic loading rates of COD 5.4 and 8.5 g/L/day, respectively, in UASB reactors. The nutrients in the combined hydrolysates could support this conversion. Conclusions: This study demonstrates the possibility of reducing the water addition to WSH by 26% and the phosphorus addition by 80% in dark fermentation with Caldicellulosiruptor species, compared to previous reports. WSH and combined WSH and LH were well tolerated by osmotolerant co-cultures. The yield was not significantly different when using defined media or hydrolysates with the same concentrations of sugars. However, the sugar concentration was negatively correlated with the hydrogen yield when comparing the results to previous reports. Hydrolysates and effluents from dark fermentation can be efficiently converted to methane. Lucerne can serve as macronutrient provider in anaerobic digestion. Intercropping with wheat is promising.

 • 43.
  Capener, Carl-Magnus
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Anna, Pettersson Skog
  Emilsson, Tobias
  Malmberg, Jonatan
  Jägerhök, Tove
  Edwards, Ylva
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute.
  Grönatakhandboken: Vägledning2017Report (Other academic)
 • 44.
  Chen, Huijuan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Stensson, Sofia
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Energy performance of door solutions2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The project aim was to develop knowledge about the energy performance of different door solutions. The door types that we have focused on are automatic sliding doors and revolving doors. Losses through a door depend on its U-value, infiltration leakage through the seal when closed and unintended air exchange when the door is open and in use. It is the last factor, the unintended air exchange when in use, which is mostly addressed in this report and it is also the most significant part when it comes to energy losses through entrance doors.

  To achieve environmental targets, energy use in buildings must be reduced. There is a gap regarding knowledge about the energy losses through the entrances and how it affects the total energy use of the building. The problems regarding entrances are neglected in calculations of low energy buildings, even though they in many cases may have a large impact on the energy use. Meanwhile, the unintended air exchange through the doors is a parameter that has a large uncertainty and that is difficult to predict in energy calculations. To achieve a better accuracy in calculated energy performance, better methods and estimations regarding the unintentional air exchange through the entrances is needed.

  In the project we measured air exchange rates through a revolving door and investigated the effect of temperature difference and door rotation speed in our laboratory, based on a reduced scale revolving door with the scaling 1:2.  Both temperature measurements and tracer gas measurements were performed, and the temperature measurements gave more stable results. The measured air exchange rate was affected more by the door rotation speed than the temperature difference, within the measuring ranges that was tested.

  Further, we have also analyzed and applied existing calculation models for entrance doors. Calculations for estimating the energy losses for a door was made for a simple case study of an office building in Gothenburg, based on a number of different calculation models for sliding doors and revolving doors. The calculation results for this specific study show that the revolving door can prevent up to 60-90% of the losses compared to a sliding door depending on which air flow scenario, i.e., single sided- or cross ventilation, is considered for the sliding door. Better knowledge is needed to understand the actual air flow profile of real cases when the sliding door is installed in a building. Furthermore, additional studies are needed for the revolving door to ensure the results from this study by e.g., extended laboratory measurements and also field tests. Also, how other parameters such as wind (magnitude, direction and incidence angle) and door usage affecting air exchange through a revolving door is needed to be investigated further. Next step to develop a reliable model for revolving doors is to repeat the measurements performed in this project on a full scale revolving door and with a larger test range.

 • 45.
  Choi, Hyunok
  et al.
  University at Albany, USA.
  Schmidbauer, Norbert
  Norwegian Institute for Air Research, Norway.
  Bornehag, Carl Gustav
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology. Karlstad University, Sweden.
  Volatile organic compounds of possible microbial origin and their risks on childhood asthma and allergies within damp homes2017In: Environment International, ISSN 0160-4120, E-ISSN 1873-6750, Vol. 98, p. 143-151Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Risk of indoor exposure to volatile organic compounds of purported microbial origin on childhood symptoms of wheezing, rhinitis, and/or eczema, and doctor-diagnosed asthma, rhinitis, and eczema, respectively, remain unclear. Objective To test hypotheses that total sum of 28 microbial volatile organic compounds (Σ26 MVOCs): 1) poses independent risk on doctor-diagnosed asthma, rhinitis, and eczema, respectively, as well as multiple symptom presentation with a minimum of the two of the above conditions (i.e. case); 2) is associated with significant interaction with absolute humidity (AH) on additive scale. Methods In a case-control investigation, 198 cases and 202 controls were examined during November 2001 – March 2002 period through home indoor air sampling, air quality inspection, and health outcome ascertainment. Results Not only the Σ28 MVOCs but also the global MVOC index were significantly higher within the homes of the cases with a high AH, compared to the controls with a low AH (all Ps < 0.001). Only the cases, but not the controls, were associated with a dose-dependent increase in the exposure variables of interest (Σ28 MVOCs) per quartile increase in AH (P < 0.0001 for the cases; P = 0.780 for the controls). Only among the children who live in a high AH homes, a natural log (ln)-unit of Σ 28 MVOCs was associated with 2.5-times greater odds of the case status (95% CI, 1.0–6.2; P = 0.046), compared to 0.7-times the odds (95% CI, 0.4–1.0; P = 0.074) of the same outcome among the low AH homes. Specifically, joint exposure to a high MVOCs and high AH was associated with 2.6-times greater odds of the doctor-diagnosed asthma status (95% CI, 0.7–8.91; P = 0.137). Conclusion Joint occurrence of high Σ28 MVOCs and AH was associated with a significant increase in the case status and asthma risks in an additive scale.

 • 46.
  Coutiño, Ana Martha
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Wahlberg, Alexander
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioeconomy, Biobased Materials.
  McNamara, Greg
  Dublin City University, Ireland.
  Demonstration project to prove the techno-economic feasibility of using algae to treat saline wastewater from the food industry2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This deliverable is a process report of tasks 7.2 and 7.3 concerning the techno-economic and environmental evaluation of the SaltGae system. It also describes the plan forward to execute task 7.4 and 7.5 regarding the social and integrated sustainability assessments. The last section also includes a process report of the SaltGae Visualisation tool (SVT).

 • 47.
  Davidsson, Kent
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Stålenheim, Annika
  Vattenfall, Sweden.
  Boman, Katarina
  Vattenfall, Sweden.
  Sotningsmetoder för pannor som använder besvärliga bbränslen2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Erfarenheter samt finansierings- och driftkostnader har tagits fram för en rad

  sotningsmetoder.

  Resultatet visar att av de studerade anläggningarna finns det ingen metod som generellt

  bara fungerar bra, eller generellt inte fungerar alls. Alla har sina för och nackdelar och

  fungerar olika bra på olika pannor. Kostnadsmässigt är det också stor spridning men det

  beror delvis på ett ganska litet underlag. I vissa fall blir kostnaderna väldigt höga om

  bristande funktion leder till mycket stilleståndstid eller att man exempelvis får minska

  lasten under sotningssekvensen, medan det i andra fall är relativt låga kostnader för

  samma metod.

  Ett trettiotal anläggningar av rost- och fluidbäddtyp, vilka eldades med avfall eller

  biobränsle har ingått i undersökningen.

 • 48.
  de Fine Licht, Karl
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Chalmers University of Technology, Sweden; University of Gothenburg, Sweden; Uppsala University, Sweden.
  Hostile urban architecture: A critical discussion of the seemingly offensive art of keeping people away2017In: Etikk i praksis, ISSN 1890-3991, E-ISSN 1890-4009, Vol. 11, no 2, p. 27-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For many years, some urban architecture has aimed to exclude unwanted groups of people from some locations. This type of architecture is called “defensive” or “hostile” architecture and includes benches that cannot be slept on, spikes in the ground that cannot be stood on, and pieces of metal that hinder one’s ability to skateboard. These defensive measures have sparked public outrage, with many thinking such measures lead to suffering, are disrespectful, and violate people’s rights. In this paper, it is argued that these views are difficult to defend and that much more empirical research on the topic is needed.

 • 49.
  de Fine Licht, Karl
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Justifying Antibiotic Resistance Interventions: Uncertainty, Precaution and Ethics2018In: Ethics and Drug-Resistant Infections:  Collective Responsibility for Global Public Health / [ed] Jamrozik E. och Selgelid M.J, Springer, 2018, 5Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter charts and critically analyses the ethical challenge of assessing how much (and what kind of) evidence is required for the justification of interventions in response antibiotic resistance (ABR), as well as other major public health threats. Our ambition here is to chart and briefly discuss main issues, and point to ways in which these need to be further advanced in future research. This will result in a tentative map of complications, underlying problems and possible challenges. This map illustrates that the ethical challenges in this area are much more complex and profound than is usually acknowledged, leaving no tentatively plausible intervention package free of downsides. This creates potentially overwhelming theoretical conundrums when trying to justify what to do. We therefore end by pointing out two general features of the complexity we find to be of particular importance, and a tentative suggestion for how to create a theoretical basis for further analysis.

 • 50.
  de Fine Licht, Karl
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Russell Hardin: Trust and trustworthiness2017In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 21, no 1, p. 52-61Article, book review (Other academic)
1234567 1 - 50 of 302
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.6