Change search
Refine search result
1 - 26 of 26
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Albertsson, Johannes
  et al.
  Ekelöf, Joakim
  Råberg, Tora
  SLU, Sweden.
  Subsoiling starch potato [Elektronisk resurs]: higher yields of starch potato and improved water management = Djupluckring i stärkelsepotatis : högre skörd och förbättrad bevattning av stärkelsepotatis2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Soil compaction due to heavy machinery and intensive cultivation causing yield reduction in potato is an increasing problem worldwide today. In this experiment inter-row subsoiling at the depth of 55 cm has been tested as a strategy to loosen the soil after planting and thereby increase the yield in starch potato production. The effects of subsoiling were tested in three different irrigation regimes. The results show that subsoiling can increase the starch potato yield significantly in sandy soils where a compacted plough pan is present. This holds true for all years and all cultivars tested. The effect was greater in dry years and decreased with increasing irrigation intensity. However, the starch content of the tubers was not affected by subsoiling but the total starch yield from the field increased with 0.86 ton/ha to 1.37 ton/ha, depending on year, cultivar and irrigation strategy.

 • 2. Albertsson, Johannes
  et al.
  Ekelöf, Joakim
  Råberg, Tora
  SLU, Sweden.
  Subsoiling starch potato [Elektronisk resurs]: higher yields of starch potato and improved water management = Djupluckring i stärkelsepotatis : högre skörd och förbättrad bevattning av stärkelsepotatis2010Report (Other academic)
 • 3.
  Behaderovic, Danira
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Kolinlagring i jordbruket – en översikt över pågående arbete kring kolkrediter och affärsmodeller2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jordbruks-, skogsbruks- och annan markanvändningssektor står för 25 % av de globala antropogena växthusgasutsläppen. För att kunna nå målet om högst 1,5 graders uppvärmning uppskattar IPCC att det, utöver emissionsreduktioner, kommer krävas upptag i skalan 100 miljarder till 1 biljon ton CO2 under 2000-talet. Här spelar jordbruket en viktig roll och Europeiska kommissionen föreslår ett mål om ett nettoupptag av 310 miljoner ton CO2-ekvivalenter i terrestra ekosystem till och med 2030, genom bland annat kolinlagrande jordbruk. Koldioxidavlägsnande genom kolinlagrande jordbruk skiljer sig från andra industriella metoder då det rör sig om processer som är svåra att kontrollera och som påverkas av flera naturgivna faktorer. Det saknas ekonomiskt genomförbara metoder för storskalig och frekvent kvantifiering och verifiering av kolinlagring. I dagsläget finns ett stort antal aktörer på den frivilliga koldioxidmarknaden för krediter skapade genom kolinlagring i jordbruksmark. Dessa aktörer följer många gånger olika program och tillhandahåller olika typer av krediter, exempelvis krediter för klimatkompensation (offset credits) eller krediter för att uppnå nationella eller globala klimatmål (contributional credits). Krediterna kan säljas under olika permanenskriterier, vanligast är att krediten ska ha en garanterad livslängd på 100 år. Då kolinlagring i marken är en reversibel process och kolet riskerar att återgå till atmosfären är det förknippat med stora osäkerheter att garantera en 100-årig livslängd för denna typ av krediter. En stigande global medeltemperatur utgör en risk, då nedbrytningen av markens organiska material sker snabbare under högre temperaturer och redan idag syns tecken på att kolinlagringen i matjorden försvagats i Finland till följd av stigande medeltemperaturer. Att kvantifiera och verifiera kolinlagring i jordbruksmark kommer med en rad svårigheter. De förändringar i markens kolhalt som sker är små och kan ta flera år innan de går att uppmäta. Att mäta små förändringar i markens kolhalt (% C) är kostsamt och svårt att säkerställa statistiskt. För att kvantifiera markens kolförråd (ton C/ha) behöver dessutom markens densitet mätas vilket är en ytterligare komplicerande faktor. Detta är inte samstämmigt med krav på regelbundna jordprover och årliga kvantifieringar av kolförrådet i marken. När teknologi så som fjärranalys och modellering kombinerat med få datapunkter blir tillräckligt mogen kommer det underlätta verifieringen och övervakning, dock går denna utveckling långsammare än vad klimatmålen kräver. Svårigheten i att garantera permanens samt kvantifiera och verifiera kolinlagring är några av skälen till att köpare av krediter inte är villiga att betala det pris som säljarna förväntar sig för att täcka åtgärdskostnaderna av en växtföljd där huvudfokus är kolinlagring. Åtgärdskostnaden för olika kolinlagrande åtgärder ligger mellan 200 – 4400 kr per ton CO2, där fånggröda har den lägsta åtgärdskostnaden medan vallodling/skyddszoner har den högsta. Per genererad kolkredit (motsvarande 1 ton CO2) kan lantbrukarna få en ersättning mellan 150–1000 kronor, beroende på program och certifiering. För att öka kolpoolens permanens är det möjligt att använda sig av biokol, vars kolsänka kan certifieras genom European Certificate C-sink. Kolinlagrande jordbruk har potential att bidra till fler mervärden, utöver koldioxidupptag, så som minskad övergödning, resiliens mot torka och översvämningar, This work is licensed under CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ bördig åkermark, biologisk mångfald och minskad vind-och vattenerosion. För att öka incitament för lantbrukare att tillämpa kolinlagrande jordbruk, och för att öka betalningsvilja hos potentiella kreditköpare, kommer det vara viktigt att lyfta fram och integrera dessa mervärden. Utöver de ekonomiska hindren, finns också hinder i form av naturgivna förutsättningar, t.ex. skiljer sig kolinlagringspotentialen mellan olika jordarter och initial mullhalt. Det kan även finnas odlingspraktiska hinder så som att mellangrödor kan bli ett ogräsproblem, eller uppföröka växtföljdssjukdomar. Vilka prioriteringar anser intressenter att en lantbrukare bör prioritera? Ökad livsmedelsproduktion eller satsa på åtgärder som framför allt maximerar kolinlagringen? En svårighet är också hur lantbrukare som redan har en hög kolhalt ska belönas för tidigare utförda åtgärder och för upprätthållandet av denna kolhalt. Det finns även miljörisker med kolinlagrande jordbruk, så som ökade lustgasutsläpp när kvävehalten i marken ökar. Samtliga aspekter behöver beaktas i utformningen av det kolinlagrande jordbruket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4. Ekelöf, Joakim
  et al.
  Albertsson, Johannes
  Råberg, Tora
  SLU, Sweden.
  Markfuktens betydelse för knölsättning, skörd och kvalitet i potatisproduktion [Elektronisk resurs] = The effect of soil moisture on tuber development, yield and quality in potato production2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Potatis är en gröda med relativt ytligt rotsystem, vilket gör att den lätt utsätts för torkstress med sänkt skörd och kvalité som följd. Att bibehålla optimal markfukt är många gånger svårt och kan kräva att mätutrustningar och andra redskap används. Denna studie syftar till att klargöra effekten av en exakt markfuktsstyrning i potatis med hjälp av markfuktsensorer och prognosmodeller, samt sätta resultatet i relation till kostnaden för styrutrustningen. Studien bekräftar att både skörd, kvalitet och storleksfördelning påverkas av markfukten men också att sortskillnader finns. Skörden från de olika bevattningsleden skiljde sig signifikant från varandra i sorten Kuras, med högst skörd i de ”optimalt bevattnade” ledet (10-30 kPa) och lägst skörd i det obevattnade. Skörden av sorten Seresta följde i princip samma mönster som Kuras, men skillnaderna var inte signifikanta. De olika nivåerna i bevattningsintensitet påverkade inte i något fall stärkelsehalten signifikant, detta gäller oavsett år och sort. Ur ett ekonomiskt perspektiv så rekommenderas inte något styrsystem för bevattning inom stärkelsepotatisproduktion, detta eftersom priset på produkten är för lågt och skördeökningarna är för små för att täcka investeringskostnaderna. I matpotatis där priset och kraven på kvalitet är mycket högre lönar sig som regel alltid att optimera bevattningen.

 • 5. Ekelöf, Joakim
  et al.
  Albertsson, Johannes
  Råberg, Tora
  SLU, Sweden.
  Utvärdering av markfuktsensorer och prognosmodeller för styrning av bevattning i potatis [Elektronisk resurs] = Evaluation of soil moisture sensors and prediction models for irrigation management in potato2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Irrigation is often necessary to obtain a good economy on the farm. It can be hard to optimize irrigation even when the farmer has sufficient knowledge about the irrigation need and has the capacity to meet the need, due to uncertainty in weather forecasts and variability in selling prices for the crop. There are several technical tools to facilitate the decision-making regarding irrigation, such as forecasting models and soil moisture sensors. The evaluation assessed sevendifferent models and sensors. The Danish irrigation forecasting model and the Watermark sensor showed the best result and are recommended for decision making in irrigation of quality potato in order to increase profitability. It is not profitable to use the soil moisture sensors in starch potato for facilitating decision making in irrigation due to low price and low demands on quality of the tubers.

 • 6. Ekelöf, Joakim
  et al.
  Råberg, Tora
  SLU, Sweden.
  Vatten kan göra underverk i potatisodlingen högre fosforeffektivitet och bättre lönsamhet2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Precisionsbevattning kan ge både jämnare och högre kvalitet. Med en optimal markfukt är det möjligt att styra en rad olika tillväxtfaktorer. Samtidigt ger en jämn markfukt ett effektivare växtnäringsutnyttjande, inte minst av värdefull fosfor

 • 7. Ekelöf, Joakim
  et al.
  Råberg, Tora
  SLU, Sweden.
  Växtnäringens inflytande på skörd och kvalitet i potatis2011Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8. Ekelöf, Joakim
  et al.
  Råberg, Tora
  SLU, Sweden.
  Albertsson, Johannes
  Djupluckring höjer skörden stora möjligheter med rätt teknik2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Potatis är en gröda med relativt ytligt rotsystem, vilket gör att den lätt utsätts för torkstress med sänkt skörd och kvalité som följd. Att bibehålla optimal markfukt är många gånger svårt och kan kräva att mätutrustningar och andra redskap används. Denna studie syftar till att klargöra effekten av en exakt markfuktsstyrning i potatis med hjälp av markfuktsensorer och prognosmodeller, samt sätta resultatet i relation till kostnaden för styrutrustningen. Studien bekräftar att både skörd, kvalitet och storleksfördelning påverkas av markfukten men också att sortskillnader finns. Skörden från de olika bevattningsleden skiljde sig signifikant från varandra i sorten Kuras, med högst skörd i de ”optimalt bevattnade” ledet (10-30 kPa) och lägst skörd i det obevattnade. Skörden av sorten Seresta följde i princip samma mönster som Kuras, men skillnaderna var inte signifikanta. De olika nivåerna i bevattningsintensitet påverkade inte i något fall stärkelsehalten signifikant, detta gäller oavsett år och sort. Ur ett ekonomiskt perspektiv så rekommenderas inte något styrsystem för bevattning inom stärkelsepotatisproduktion, detta eftersom priset på produkten är för lågt och skördeökningarna är för små för att täcka investeringskostnaderna. I matpotatis där priset och kraven på kvalitet är mycket högre lönar sig som regel alltid att optimera bevattningen

 • 9. Ekelöf, Joakim
  et al.
  Råberg, Tora
  SLU, Sweden.
  Hot, Vehbo
  Översvämmad potatis dör inte av syrebrist [Elektronisk resurs]2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det händer allt för ofta att potatisfält blir översvämmade under regniga somrar och höstar. Att potatisen tar skada är känt, men vad beror det på? I den här studien undersöktes om det verkligen är syrebrist som ger upphov till potatisens skador. Studien pekar på att det finns andra parametrar som har större betydelse

 • 10. Emilsson, Tobias
  et al.
  Kjellman, Anders
  Ode, Åsa
  Persson, Jesper
  Råberg, Tora
  SLU, Sweden.
  Swiergiel, Weronika
  Wulkan, Gunilla
  LTJ-Fakultetens miljöutredning2008Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Grimberg, Åsa
  et al.
  SLU, Sweden.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Odlingsfaktorer, hållbarhet och sortval inom primärproduktion av råvara för kvalitetsmjöl av baljväxter2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En ökad odling av baljväxter och en minskad köttkonsumtion lyfts i flera internationella och nationella rapporter som en viktig pusselbit i utvecklingen av ett mer hållbart matproduktionssystem. Det finns flera utmaningar att lösa inom odlingen av baljväxter för att kunna möta behovet av och efterfrågan på baljväxter som livsmedel i bland annat Sverige. Några av utmaningarna är låg lönsamhet, ojämna skördar samt brist på infrastruktur för förädlingsanläggningar av råvaran. Den här rapporten är en del i ett EIP-projekt som syftar till att utveckla en förädlingsanläggning för baljväxtråvara från ärt, åkerböna och bruna bönor till kvalitetsmjöl. Ett sådant kan användas i en rad olika livsmedelsprodukter och efterfrågan på baljväxtmjöl spås öka i framtiden. Syftet med den här rapporten är att identifiera utmaningar och möjligheter inom odlingen, hållbarhet och sortval inom primärproduktion av baljväxtråvara för att producera ett kvalitetsmjöl i Sverige. Sett till odlingsarealer av baljväxter i Sverige idag kan ärta, åkerböna och brun böna anses vara de grödor som utgör de mest rimliga råvarorna för produktion av baljväxtmjöl. Odlingsarealerna för ärta och åkerböna är lika till storleken och även med avseende på i vilka regioner i landet, medan brun böna är en nischgröda som odlas i mycket mindre skala och endast på och i regionen kring Öland. Avkastningen ligger på ungefär samma nivå för de tre grödorna. All brun böna som produceras idag går till humankonsumtion, men endast en mycket liten andel av producerad ärta och åkerböna. Frökvaliteten skiljer sig åt mellan grödorna i bland annat fröstorlek, proteinhalt, stärkelsehalt, kostfiber och antinutritionella faktorer (ANF). Åkerböna har högst proteinhalt, ca 30%, medan ärta och brun böna har ca 20%. Bland ANFs i de tre grödorna är det vanligtvis saponiner som utmärker sig för högre halter i ärta, medan det i åkerböna är tanniner. Trädgårdsbönor, till vilka brun böna tillhör, har ofta högre halter av ANF av proteintyp (så som lektiner). De olika grödornas olika frökvalitet, samt om råvaran skalas eller ej, kommer att påverka näringssammansättningen samt halter av ANF i ett baljväxtmjöl. Även sortvalet inom en gröda kan påverka dessa faktorer, det finns till exempel åkerbönssorter som i princip helt saknar tanniner. Det finns också en stor variation i frökvalitet hos växtmaterial från genbanker som har potential att användas inom växtförädlingen. De tre baljväxterna i projektet ställer olika krav på odlingsbetingelserna för att producera god kvalitet och hög skörd. Genom att vara medveten om vilka sjukdomar som är jordburna och vilka växter som uppförökar olika patogener kan växtföljden minska risken för skördebortfall. Klimatförändringar kan förväntas förändra spridning och överlevnad av skadedjur som också kan hinna med fler livscykler. Det blir allt viktigare att förebygga genom sortval och optimera odlingsbetingelserna för att möta efterfrågan med hög skörd av god kvalité.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Larsson, Martin
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Sommarin, Per
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Broberg, Sarah
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Petersson, Jeanette
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Data Science.
  Vesterlund, Mattias
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Data Science.
  Mellgren, Adrian
  RISE Research Institutes of Sweden, Digital Systems, Data Science.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Innovativa energieffektiva växthus - designade för lågtempererade energikällor och värmeåtervinning2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Residual excess heat from industrial processes is today an under-utilized resource in society despite access to large amounts of energy. The project compiled a feasibility study, where a greenhouses concept was created. The concept consisted of residual heat from cooling industrial processes (30 – 40 °C), furthermore, utilizes free-cooling trough a thermal storage for cooling and dehumidification. The purpose of the feasibility study is to create conditions for sustainable and competitive greenhouse cultivation in Sweden through synergies between different industries and technologies. As an enabler, a new concept is proposed, which is being developed for greenhouse cultivation, in which energy and cultivation efficiency interact. By evaluating the concept, the feasibility study aims to answer questions about how energy-efficient greenhouse technology can reduce energy demand, as well as re-use residual energy sources, combined with heat recovery, while steering the climate in the greenhouse to improve cultivation capacity and CO2 fertilization. The result shows that the potential is strongly influenced by the additional heat from artificial light, which in turn is strongly correlated to the time of the season. The greenhouse's internal excess heat can be stored and returned to the greenhouse when there is a need, which may reduce the need of additional heating by approximately 85%. The greenhouse can also use low temperature heat sources to keep it warm, for example by using low temperature residual heat of about 30-40 ° C. An additional result from the modelling is that production can be increased by as much as approximately 30– 50% (depending on the season) with efficient CO2 fertilization due to an improved climate for the plants.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Martinidis, George
  et al.
  Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonia, Greece.
  Adamseged, Muluken
  Humboldt University of Berlin, Germany; Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Germany.
  Dyjakon, Arkadiusz
  Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland.
  Fallas, Yannis
  Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonia, Greece.
  Foutri, Angeiki
  Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonia, Greece.
  Grundmann, Philipp
  Humboldt University of Berlin, Germany; Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Germany.
  Hamann, Karen
  IFAU Institute for Food Studies & Agro Industrial Development, Denmark.
  Minta, Stanislaw
  Wroclaw University of Environmental and Life Science, poland.
  Ntavos, Nikolaos
  Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonia, Greece.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Russo, Silvia
  Alma Mater Studiorum University of Bologna, Italy.
  Viaggi, Davide
  Alma Mater Studiorum University of Bologna, Italy.
  How clusters create shared value in rural areas: An examination of six case studies2021In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 13, no 8, article id 4578Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main aim of this paper is to demonstrate that clusters can support the sustainable development of rural areas through the creation of shared value. This is done via the close examination of six different cases of rural clusters in Greece, Italy, Germany, Poland, Denmark, and Sweden. Qualitative as well as quantitative data were taken from the clusters, which demonstrated that their main business approaches naturally coincided with the creation of economic, social, and environmental benefits for the local communities in which they operated. The case clusters were created in a top-down manner, aimed at boosting regional R&D activities and making the local economy more competitive and more sustainable. However, private initiative took over and al-lowed these clusters to flourish because meeting the regions’ economic, social, and environmental needs successfully coincided with the target of the clusters’ own development and profitability. The results show that clusters, with their potential for shared value creation, can constitute a powerful engine for the revitalisation and development of rural areas, addressing the significant challenges which they are currently facing. © 2021 by the authors. 

 • 14.
  Matschke Ekholm, Hanna
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Nordlöf, Beatrice
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Snellström, Johanna
  RISE Research Institutes of Sweden, Materials and Production, Product Realisation Methodology.
  Lidén, Peter
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building and Real Estate.
  Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Klimatet förändras och vi ser effekterna av det redan idag med allt fler extrema väderhändelser. Klimatanpassning handlar om att planera och arbeta för att förebygga negativa effekter av klimatförändringar och extrema väderhändelser som redan är här idag och som kommer i framtiden. Att arbeta med klimatanpassning och att höja robustheten på en byggnad, en fastighet eller ett område kan innebära många olika saker. Det delade ansvaret kan försvåra genomförandet men det finns också förutsättningar för att arbeta effektivt. Med ett helhetstänk, flexibla lösningar och förståelse för robusthet kan vi komma väldigt långt. I denna exempelsamling lyfter vi fram ett antal olika åtgärder som kan bidra till att förebygga att skador uppstår eller som ökar motståndskraften mot klimatförändringar och extrema väderhändelser. Urvalet av exempel har gjorts utifrån relevant forskning och erfarenheter. De åtgärder som lyfts fram har genomförts i befintlig miljö. Exempelsamlingen syftar till att motivera och inspirera till att genomföra fler robusthetshöjande åtgärder i vårt samhälle och det är upp till var och en att bedöma lämplighet för respektive plats och åtgärd. Det finns även många fler åtgärder som är möjliga att genomföra. Därför har vi i slutet av den här rapporten ett avsnitt där vi hänvisar till andra inspirerande exempelsamlingar och åtgärdsbeskrivningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15. Ohlsson, Ola
  et al.
  Caspersen, Siri
  Råberg, Tora
  SLU, Sweden.
  Ekelöf, Joakim
  Inventering av mykorrhiza i potatisförsök2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Symbios med mykorrhizabildande svampar förekommer hos de flesta landlevande växter. Växter med mykorrhiza har ofta en bättre upptagning av fosfor (P) när tillgången på fosfor är låg. Mykorrhizabildningen i värdväxtens rötter kan emellertid hämmas när det är god tillgång på fosfor. Under 2010 undersöktes förekomsten av mykorrhiza i två försök där potatis odlades vid olika fosfornivåer. Ingen mykorrhizakolonisering kunde påvisas vid mikroskopering av rötterna i något av försöken. Halten av lättillgänglig fosfor i marken varierade från en hög P-AL klass III till klass V

 • 16.
  Pettersson, Ida
  et al.
  Ecogain AB, Sweden.
  Morell, Karin
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Zinko, Ursula
  Ecogain AB, Sweden.
  Ghaem Sigarchian, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Sandström, Agnes
  Ecogain AB, Sweden.
  Unger, Malin
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  ECOVOLTAICS OCH AGRIVOLTAICS: en handbok om solcellsparker som gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna handbok beskriver relevansen av och tillvägagångssättet att planera och förvalta solcellsparker att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, med särskild fokus på jordbruk. Med utgångspunkten i hänsynshierarkin beskrivs hur målet om netto noll eller netto positiv påverkan kan integreras i solcellsprojektens olika faser. Centralt är att placeringar på mark med höga naturvärden ska undvikas. Planeringsfasen för nya solcellsparker behöver ta avstamp i de lokala förutsättningarna avseende befintliga naturvärden, potentialen för jordbruk och sociala och rekreativa värden. Sedan ska solcellsparken utformas så att solelproduktion och biologisk mångfald, jordbruk och/eller andra ekosystemtjänster kan samexistera. Detta kan underlättas genom zonindelningar och val av lämplig solcellsmontering och lämpliga solcellspaneler. Även framtagande av skötselplaner i ett tidigt skede bidrar till en anläggning som har goda förutsättningar att skapa multifunktionella värden. Anläggningsfasen ska utföras så att minimal påverkan sker på naturen och marken, till exempel genom att undvika vissa årstider, att hålla skyddsavstånd och undvika markpackning. Driftfasen handlar om rätt skötsel, så att den önskade biologiska mångfalden kan frodas och/eller att jordbruket är produktivt och att de olika aktiviteter kan hanteras effektivt sida vid sida. För att inspirera och ge konkret guidning innehåller handboken åtgärdsbibliotek för ekovoltaiska system (d.v.s. kombinationer av ökad biologisk mångfald och reglerande, kulturella och/eller stödjande ekosystemtjänster med solcellsinstallationer) och agrivoltaiska system. Solcellstekniska lösningar och deras påverkan på förutsättningar för framförallt jordbruk, men även biologisk mångfald, beskrivs också i mer detalj i handboken.

  Download full text (pdf)
  Bilaga
  Download full text (pdf)
  Rapport
 • 17.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Strategic nitrogen management in stockless organic cropping systems [Elektronisk resurs]: redistribution of residual biomass for improved energy and nitrogen balance2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  A griculture faces the challenge of producing high yields to feed a growing world population, while simultaneously addressing environmental problems such as eutrophication, emissions of greenhouse gases, loss of biodiversity and soil degradation. Organic farming can be part of the solution, as it promotes biodiversity, uses less energy for fertiliser production and often has higher inputs of organic matter to soil than conventional farming. However, yields are often lower, partly due to asynchrony in mineralisation of organic nitrogen (N) and crop acquisition. Growing legumes for protein production and input of biological N2 fixation to supply the cropping system with N is a common practice on organic farms. The addition of reactive N to the agroecosystem via legumes may, just as with synthetic fertilisers, lead to N surpluses and environmentally harmful N losses. It is therefore important to improve N cycling within agricultural cropping systems. This thesis assessed the effects of strategic redistribution of residual biomass on productivity, crop quality, N balance, N and carbon (C) turnover, eutrophication potential and global warming potential in a stockless organic cropping system. A field experiment was established to test three strategies for recirculating N in residual biomass within a six-year crop rotation; 1) leaving crop residues in situ at harvest (IS), 2) biomass redistribution as silage to non-legume crops (BR) or 3) anaerobic digestion of the silage before redistribution (AD). A soil incubation experiment in a controlled environment was also performed, to measure mineralisation of N, soil respiration and greenhouse gas emissions from incorporation of fresh and anaerobically digested grass clover ley. Moreover, energy balance, greenhouse gas emissions and eutrophication potential in BR and AD were compared with those in IS in a life cycle assessment (LCA). Results from the field experiment showed that the BR and AD strategies maintained the same yields as IS, but resulted in higher N2 fixation in the legumes and consequently a more positive N balance. The soil incubation experiment showed that total C losses during 90 days after soil application of ley were higher than from digested ley. A major energy gain was achieved in AD, and a decrease in global warming potential compared to BR. There was a reduction in eutrophication potential with the strategic redistribution of silage and digestate (BR and AD), compared with IS. In conclusion these results show that strategic redistribution of biomass-based digestate can improve the N balance of crop rotations and produce a surplus of bioenergy, which are key elements for enhancing the sustainability of stockless organic cropping systems.

 • 18.
  Råberg, Tora
  SLU, Sweden.
  Strategic nitrogen management in stockless organic cropping systems: redistribution of residual biomass for improved energy and nitrogen balance2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Agriculture faces the challenge of producing high yields to feed a growing world population, while simultaneously addressing environmental problems such as eutrophication, emissions of greenhouse gases, loss of biodiversity and soil degradation. Organic farming can be part of the solution, as it promotes biodiversity, uses less energy for fertiliser production and often has higher inputs of organic matter to soil than conventional farming. However, yields are often lower, partly due to asynchrony in mineralisation of organic nitrogen (N) and crop acquisition. Growing legumes for protein production and input of biological N2 fixation to supply the cropping system with N is a common practice on organic farms. The addition of reactive N to the agroecosystem via legumes may, just as with synthetic fertilisers, lead to N surpluses and environmentally harmful N losses. It is therefore important to improve N cycling within agricultural cropping systems. This thesis assessed the effects of strategic redistribution of residual biomass on productivity, crop quality, N balance, N and carbon (C) turnover, eutrophication potential and global warming potential in a stockless organic cropping system. A field experiment was established to test three strategies for recirculating N in residual biomass within a six-year crop rotation; 1) leaving crop residues in situ at harvest (IS), 2) biomass redistribution as silage to non-legume crops (BR) or 3) anaerobic digestion of the silage before redistribution (AD). A soil incubation experiment in a controlled environment was also performed, to measure mineralisation of N, soil respiration and greenhouse gas emissions from incorporation of fresh and anaerobically digested grass clover ley. Moreover, energy balance, greenhouse gas emissions and eutrophication potential in BR and AD were compared with those in IS in a life cycle assessment (LCA). Results from the field experiment showed that the BR and AD strategies maintained the same yields as IS, but resulted in higher N2 fixation in the legumes and consequently a more positive N balance. The soil incubation experiment showed that total C losses during 90 days after soil application of ley were higher than from digested ley. A major energy gain was achieved in AD, and a decrease in global warming potential compared to BR. There was a reduction in eutrophication potential with the strategic redistribution of silage and digestate (BR and AD), compared with IS. In conclusion these results show that strategic redistribution of biomass-based digestate can improve the N balance of crop rotations and produce a surplus of bioenergy, which are key elements for enhancing the sustainability of stockless organic cropping systems.

 • 19.
  Råberg, Tora
  et al.
  SLU, Sweden.
  Carlsson, G.
  Jensen, E. S.
  Nitrogen balance in a stockless organic cropping system with different strategies for internal N cycling via residual biomass2018In: Nutrient Cycling in Agroecosystems, ISSN 1385-1314, E-ISSN 1573-0867, Vol. 112, no 2, p. 165-178Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A major future challenge in agriculture is to reduce the use of new reactive nitrogen (N) while maintaining or increasing productivity without causing a negative N balance in cropping systems. We investigated if strategic management of internal biomass N resources (green manure ley, crop residues and cover crops) within an organic crop rotation of six main crops, could maintain the N balance. Two years of measurements in the field experiment in southern Sweden were used to compare three biomass management strategies: anaerobic digestion of ensiled biomass and application of the digestate to the non-legume crops (AD), biomass redistribution as silage to non-legume crops (BR), and leaving the biomass in situ (IS). Neither aboveground crop N content from soil, nor the proportion of N derived from N2 fixation in legumes were influenced by biomass management treatment. On the other hand, the allocation of N-rich silage and digestate to non-legume crops resulted in higher N2 fixation in AD and BR (57 and 58 kg ha−1 year−1), compared to IS (33 kg ha−1 year−1) in the second study year. The N balance ranged between − 9.9 and 24 kg N ha−1, with more positive budgets in AD and BR than in IS. The storage of biomass for reallocation in spring led to an increasing accumulation of N in the BR and AD systems from one year to another. These strategies also provide an opportunity to supply the crop with the N when most needed, thereby potentially decreasing the risk of N losses during winter. © 2018, The Author(s).

 • 20.
  Råberg, Tora
  et al.
  SLU, Sweden.
  Carlsson, G.
  Jensen, E. S.
  Productivity in an arable and stockless organic cropping system may be enhanced by strategic recycling of biomass2019In: Renewable Agriculture and Food Systems, ISSN 1742-1705, E-ISSN 1742-1713, Vol. 34, no 1, p. 20-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recirculation of nitrogen (N) from crop residue and green-manure biomass resources may reduce the need to add new reactive N to maintain crop yield and quality. The aim of this study was to determine how different strategies for recycling residual and green-manure biomass influence yield and N concentration of the edible parts of food crops in a stockless organic cropping system. For this purpose, three biomass distribution treatments were investigated in a field experiment, based on a cropping system designed to produce both high-quality food crops and biomass resources from crop residues, cover crops and a green-manure ley. The three treatments, applied at the cropping system level, were: (1) incorporating the aboveground biomass resources in situ (IS); (2) harvesting, ensiling and redistributing the same biomass resources to the non-legume crops (biomass redistribution, BR); and (3) harvesting, ensiling and using the biomass resources as substrate for production of bio-methane via anaerobic digestion (AD) followed by distribution of the digestate as bio-fertilizer to the non-legume crops. The redistribution of ensiled (BR) and digested (AD) biomass did not increase the yield of the edible parts in winter rye (Secale cereal L.), white cabbage (Brassica oleracea L.) or red beet (Beta vulgaris L.) compared with leaving the biomass on the ground at harvest (IS). The BR treatment increased the yield of lentil intercropped with oat, compared with IS treatment in one of the two studied years. The total biomass yield of the cover crop following winter rye was significantly higher in the BR treatment than in IS in both years. The legume proportion in the green-manure ley was significantly higher in the AD and BR treatments as compared with IS in one of the experimental years. This study showed that strategic biomass redistribution has the potential to enhance biomass productivity while maintaining food crop yields, thereby enhancing whole system productivity. Biomass redistribution systems both with and without biogas digestion offer a new strategy for the development of multifunctional arable cropping systems that rely on internal nutrient cycling.

 • 21.
  Råberg, Tora
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Lorentzon, Katarina
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, System Transition and Service Innovation.
  Västerdal, Mårten
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Pettersson Skog, Anna
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Cristescu, Carmen
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building and Real Estate.
  Davidsson, Kent
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Biorefinery and Energy.
  Schouenborg, Björn
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Atongka Tchoffor, Placid
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Infrastructure and concrete technology.
  Potentiella kolsänkor i Malmö stad2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Miljöförvaltningen inom Malmö stad gav RISE uppdraget att identifiera möjligheter att öka kolsänkorna inom kommungränsen. Syftet med den här rapporten är att sammanställa ett brett underlag för klimatarbete med åtgärder som möjliggör en ökning av de lokala kolsänkorna i Malmö stads geografiska område. Genom att uppskatta olika åtgärders potential för kolinlagring, teknisk mognadsgrad och kostnadseffektivitet från ett klimatperspektiv, samt visa på vilka skalor det går att jobba med dessa åtgärder inom kommunen, avses rapporteringen ge en översikt över vilka satsningar som kan göras för att kolsänkorna ska kunna bidra till Malmö stads miljö- och klimatmål. Forskargruppen från RISE har analyserat 18 olika kategorier som har potential att öka den lokala kolinlagringen inom: • de urbana grönområdena, • den urbana infrastrukturen, bebyggd mark och tillhörande mark • rural markanvändning och • övriga möjligheter. I beräkningarna ingår inte klimatpåverkan från insatser som krävs för att genomföra åtgärderna, till exempel avverkning, uppdrivning och plantering av skogsplantor, transport av timmer och förädling av virke. I rapporten tas inte hänsyn till om en ökad användning av mark i en kategori, minskar markanvändning inom en annan kategori.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Råberg, Tora
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Myrbeck, Åsa
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Nedbrytningsförsök av torrefierad GROT och biokol2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Both torrefied and pyrolysed forest residues can create long-term carbon sinks in garden soils based on peat. Pyrolysis requires a significantly higher temperature than torrefaction, and there would thus be an advantage if the required properties can be achieved with torrefied material. RISE was contracted by Sveaskog to conduct an experiment in which forest residues with two different degrees of torrefaction (difference in residence time) was compared with biochar. The substrates were mixed to 50% with garden soil provided by Econova. The soil incubation was performed at 20 °C for 6 months with constant soil humidity at 70% water holding capacity. The substrate mixtures were analysed for total carbon, total nitrogen, ash content and pH. Both carbon and nitrogen were emitted to a greater extent from the biochar mixture when compared to the ash content. The water holding capacity and the pH was higher in the biochar mix compared to the torrefied forest residual substate mix. The evaporation was elevated from the torrefied material, compared to the biochar. The result points to an increased microbial activity in the mixture with biochar and it is believed to have initiated a mineralisation of the peat-rich culture medium. The results indicate that torrefied forest residue can be used as a carbon sink in substrate mixtures, but that biochar activates the microbial life in the substrate in a different way. One reason why biochar can give rise to such an effect is that it had a higher pH than the torrefied forest residues, as the alkaline mineral content is higher, due to a higher combustion temperature in the pyrolysis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Råberg, Tora
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Myrbeck, Åsa
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Växtodlingsförsök med torrefierad GROT från Sveaskog2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Torrefied forest residues can contribute to a carbon sink in garden soils by reducing the proportion of peat in the substrate mixture sold to the customer. Since there are energy gains with shorter torrefaction, there was interest in investigating whether vegetables have different growth pattern in substrate mixtures with residues that have been torrefied for a longer or shorter time. RISE was commissioned by Sveaskog to make an experiment where cultivation in forest residues with two different degrees of torrefaction (difference in residence time) was compared with ordinary vegetable soil sold by Econova. The three growing media included in the experiment were prepared by mixing 10% by weight of GROT1, GROT2 and light peat, respectively, into Econova's vegetable soil. The model plant was Roman lettuce (Lactuca Sativa 'var. Romana') and the experiment was carried out for three months in cultivation chambers with controlled temperature (D: 20 °C / N: 15 °C), humidity (Rh 70%), light exposure (15 h) and soil moisture (70% WHC) during the period 14/7 - 15/9 2020. Fertilisation was added in the form of nutrient solution on four occasions. Before harvest, a taste test was performed where two test persons assessed the salad in each pot. The biomass of the salad was measured as fresh weight and dry weight after harvest. Drying was done at 105 ° C for three days. No significant differences were measured with respect to taste test, fresh weight and dry weight. The conclusion from the experiment is that no significant deterioration of the growth was measured when 10% by weight was changed from peat to torrefied forest residue. There was no significant difference between the degrees of torrefaction, which indicates that there are possible energy savings by using a shorter residence time in the pyrolysis reactor. 

  Download full text (pdf)
  Växtodlingsförsök
 • 24.
  Råberg, Tora
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  van Noord, Michiel
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Björnsson, Lars-Henrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Pettersson, Ida
  Ecogain, Sweden.
  Zinko, Ursula
  Ecogain, Sweden.
  Solcellsparker, biologisk mångfald och ekosystemtjänster: Påverkan och möjligheter för multifunktioner2021Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Land based solar parks are becoming more common, which risks affecting biodiversity, food production and other ecosystem services. Research and development projects have been carried out internationally around the coexistence of solar parks and biodiversity as well as ecosystem services. The authors of this study are not aware of any reports made for biodiversity, ecosystem services or agrophotovoltaics (combined agricultural production with solar energy generation) in Swedish or Nordic solar parks. 

  Practical experience with grazing animals to keep vegetation down between the rows of solar cells and which can benefit biological diversity have been made in Sweden but have not yet been evaluated. 

  In summary, there is a risk that land based solar parks will result in increasing the already existing competition for land with agricultural and the biological diversity. There are several possible adaptations for creating beneficial conditions to biodiversity and ecosystem services in connection with large-scale photovoltaic systems. With careful planning, biodiversity and ecosystem services can benefit and major environmental benefits can be achieved, while simultaneously improving the landowner's finances.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Sandberg, Karin
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building and Real Estate.
  Noren, Joakim
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building and Real Estate.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Cristescu, Carmen
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building and Real Estate.
  Sandberg, Marcus
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Mukkavaara, Jani
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Önskehus på Tomt 91 i nya Kiruna2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report describes the work with generating a proposal for a sustainable, circular and reusable house on Site number 91 in new central parts of Kiruna. New ideas have been developed and tested in collaboration between Kirunabostäder, municipality and research partners. The study includes: generative design (GD) where a software prototype has been developed to be able to generate different building volumes for Site 91 and assess social factors like solar radiation, view, variation and green spaces. A representation of neighbouring buildings was also created to allow for a better evaluation of the generated building. Compared to the earlier developed optimization method the idea with GD is to create more opportunities for interaction between Kirunabostäder, Kiruna municipality and architects.Design for disassembly and reuse was studied in a cooperating master thesis project which resulted in an architect model of a proposed building for Site 91. An environmental assessment for three different building systems was done assuming that the building will be moved and reassembled after 50 years.An inspiring attic garden and orangery has also been developed for increased wellbeing and social comfort. A playing ground based on natural building elements (e.g. unaltered trees) was also developed.Procurement and requirements that can be formulated for circularity and reuse have also been discussed.In a longer perspective, the results from the project can contribute to a more sustainable Kiruna by exemplifying choices for sustainable and circular solutions for Kiruna housing and Kiruna municipality.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  van Noord, Michiel
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Pettersson, Ida
  Ecogain.
  Råberg, Tora
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Morell, Karin
  RISE Research Institutes of Sweden, Bioeconomy and Health, Agriculture and Food.
  Björnsson, Lars-Henrik
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Zinko, Ulrika
  Ecogain, Sweden.
  Ghaem Sigarchian, Sara
  RISE Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Resources.
  Sandström, Agnes
  Ecogain, Sweden.
  Biodiversity and Ecosystems Services in Swedish Solar Farms: Current Practice and a Planning Framework for Net Gain2022In: Proceedings of the WCPEC-8 2022, Munich: WIP Renewable Energies, 2022, p. 985-991Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish solar farm market is expanding rapidly as ground-mounted solar plants are getting larger in size and number. This development inevitably leads to an increased land use change, which is the foremost cause of biodiversity loss. Along with a decrease in biodiversity, nature's supply of ecosystem services decreases, as well as chances to meet several (inter)national environmental and sustainable development goals. This study presents results of the Eco-Sun project, developing practical guidelines for the planning, construction and management of solar farms with a net zero, or net positive, impact on biodiversity and ecosystem services. It shows that biodiversity measures are present but limited in Swedish solar farms, while agrivoltaic crop cultivation is limited to one single site. In order to address environmental challenges and increase multiple land use, a step-by-step process is presented for the inclusion of biodiversity, agricultural and non-agricultural ecosystem services into the planning and design of ground-mounted solar PV.

1 - 26 of 26
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf