Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 117
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlström, Johan M.
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Pettersson, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Wetterlund, Elisabeth
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Harvey, Simon
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Value chains for integrated production of liquefied bio-SNG at sawmill sites – Techno-economic and carbon footprint evaluation2017In: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 206, p. 1590-1608Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Industry's increasing demand for liquefied natural gas could be met in the future by liquefied methane produced from biomass feedstock (LBG - liquefied biogas). This study presents results from an investigation of value chains for integrated production of LBG at a generic sawmill site, based on gasification of sawmill waste streams and forest residues. The objective was to investigate the cost for, as well as the carbon footprint reduction associated with, production and use of LBG as a fuel. Five different LBG plant sizes were investigated in combination with three different sawmill sizes. The resulting cases differ regarding biomass feedstock composition, biomass transportation distances, LBG plant sizes, how efficiently the excess heat from the LBG plant is used, and LBG distribution distances. Pinch technology was used to quantify the heat integration opportunities and to design the process steam network. The results show that efficient use of energy within the integrated process has the largest impact on the performance of the value chain in terms of carbon footprint. The fuel production cost are mainly determined by the investment cost of the plant, as well as feedstock transportation costs, which mainly affects larger plants. Production costs are shown to range from 68 to 156 EUR/MW hfuel and the carbon footprint ranges from 175 to 250 kg GHG-eq/MW hnet biomass assuming that the product is used to substitute fossil LNG fuel. The results indicate that process integration of an indirect biomass gasifier for LBG production is an effective way for a sawmill to utilize its by-products. Integration of this type of biorefinery can be done in such a way that the plant can still cover its heating needs whilst expanding its product portfolio in a competitive way, both from a carbon footprint and cost perspective. The results also indicate that the gains associated with efficient heat integration are important to achieve an efficient value chain.

 • 2.
  Andersson, Lisa
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Ernits, Heiti
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Stoltz Ehn, Anna-Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Från living labs till transition labs - En forskningsöversikt och kartläggning av innovationsmiljöer för hållbara städer2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhällen ställs i allt större grad inför komplexa utmaningar som blir allt svårare att hanteramed befintliga resurser och arbetssätt. För att kunna skapa förutsättningar för ett välmående,ekologiskt och socialt hållbart samhälle, nu och i framtiden, behöver en omfattande kursändringske. Behovet av sociala, organisatoriska och tekniska innovationer, som på olika sättbidrar till att ersätta ohållbara energi- och transportsystem samt föråldrade sätt att producerasamhällstjänster och kunskap på, är stort.Den samhällsvetenskapliga forskningen lyfter fram vikten av bred samverkan mellan sektorsochmyndighetsgränser för att kunna ta sig an komplexa hållbarhetsutmaningar. Dagensstuprörstänkande försvårar gemensam kunskapsproduktion och problemlösning. Däremotfinns det tecken på att den traditionella, hierarkiska och centralistiska samhällsstyrningenhåller på att omformas till att bli mer nätverksbaserad, horisontell och samarbetsbaserad.Denna styrningsform - som i den engelska litteraturen kallas för governance - bygger i högre gradpå nätverkande och flernivåsamverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.När det gäller hållbar utveckling och innovation anses städerna spela en allt viktigare roll. Delsär städer kraftfulla påverkansnoder som främjar spridningen av radikala innovationer; dels bidrarstädernas unika synergier och tillgång till infrastruktur, kapital och kompetenser till ökadinnovationsförmåga. Hur skall städerna organisera sig för att kunna öka samverkan och främja ettexperimentellt förhållningssätt för att kunna ta sig an komplexa utmaningar? Hur skallstäderna organisera sig för att dra nytta av den ökade innovationsförmågan givet desamhällsutmaningar vi står inför?I Sverige och internationellt har nya typer av organisationsformer och arenor börjar växa framsom ett svar på ovan tecknade utmaningar: urban living labs, urban transition labs, social labs, policy labs,innovationsplattform för att ta några exempel. Alla dessa miljöer har som syfte att främja flernivåsamverkan,innovation och problemlösning. I Sverige främjas denna utveckling främst tackvare innovationsmyndigeten Vinnova som på olika sätt stödjer dessa framväxande försök atthitta nya typer av organisationsformer. I Europa sker stora satsningar på liknande miljöergenom Horizon 2020 och JPI Urban Europe. Syftet med den här rapporten är att ge en bild avhur dessa nya innovationsmiljöer växer fram som styrverktyg för att driva hållbar stadsutveckling.I anslutning till rapporten har även gjorts en kartläggning och klassificering avsvenska innovationsmiljöer för hållbara städer.

 • 3.
  Anderzén, Christina
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Hellström, Hanna
  Göteborgsregionens kommunalförbund.
  Blom, Angelika
  NSR.
  Matavfallets väg från bord till jord – en översiktlig kartläggning av olika insamlingssystem för källsorterat matavfall från hushåll2015Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vid förbehandling av matavfall uppstår ofta en balansgång mellan att ta bort föroreningar och att minimera förluster av insamlat matavfall. Fler separeringssteg innebär större förluster. Mer kunskap behövs dock kring vilka faktiska förluster av matavfall som görs vid olika typer av förbehandling samt koppling till olika insamlingssystem. Ett väl sorterat matavfall med så lite ovidkommande material som möjligt underlättar fortsatt behandling och möjligheter till avsättning av biogödsel samtidigt som det skapar förutsättningar för mindre förluster. 

  Syftet med insamling av källsorterat matavfall är i första hand att återvinna växtnäring, vilket även kommer att säkerställa produktionen av biogas. I denna rapport följer vi påsen med matavfall från hushållet hela vägen till åkermarken. Projektet har gjort en ansats att försöka beskriva vad som händer längs vägen och utifrån detta bedöma hur det påverkar kvalitén samt vilka förluster som görs i olika steg. Resonemang förs även avseende skillnader mellan de i Sverige vanligaste insamlingssystemen för källsorterat matavfall; fyrfackskärl, separata kärl och olikfärgade påsar för optisk sortering.

  Målet är att kommunerna efter genomläsning ska få en bättre förståelse för hela kedjan ”från bord till jord”. Därmed också att utformningen av egna mål och val av insamlingssystem, i större utsträckning än idag, baseras på en helhetssyn avseende biologisk återvinning där även kvalitetssäkring och förutsättningar för återföring av växtnäring vägs in. Förhoppningen är även att kommuner som redan är igång med insamling av matavfall, ska finna stöd i arbetet med att säkra kvaliteten och mängder då ”från bord till jord” ger en överblick över de olika stegen. 

  Det är så klart önskvärt att så stor andel matavfall som möjligt samlas in och att det är rätt sorterat. Rapporten konstaterar att andra faktorer än typ av insamlingssystem, bl.a. hur man arbetar med information, är viktiga för vilket insamlingsresultat som uppnås. Därmed föreslås att informationsmodeller beaktas vid jämförande studier avseende utsorteringsgrad, mängd och kvalitet. Även resultat vid källsortering av matavfall i större mekaniska system såsom sopsug och underjordsbehållare anpassade för flerbostadshus/tätbebyggda områden bör utvärderas. Detta eftersom dessa system blir allt vanligare särskilt i storstadsregionerna. Förlust av biogaspotential då matavfall mellanlagras har inte utretts vidare i denna rapport och bör också studeras närmare. Vilken påverkan har exempelvis hämtningsintervall och transportsträcka mellan insamling och behandling?

  Sammanfattningsvis kan sägas att det behövs mer kunskap och konkreta siffror längs hela kedjan för biologisk återvinning - från insamling till återföring av växtnäring – för att kunna sätta resultat och kostnader i ett systemperspektiv.

 • 4.
  Arnell, Magnus
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Implementation of the Bürger-Diehl settler model on the benchmark simulation platform2015Report (Other academic)
 • 5.
  Arnell, Magnus
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Lunds universitet.
  Astals, Sergi
  Advanced Management Centre, University of Queensland.
  Åmand, Linda
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Batstone, Damien
  Advanced Management Centre, University of Queensland.
  Jensen, Paul
  Advanced Management Centre, University of Queensland.
  Jeppsson, Ulf
  Lund university.
  Substrate fractionation for modelling of anaerobic co-digestion with a plant-wide perspective2016Conference paper (Refereed)
 • 6.
  Arnell, Magnus
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Jeppsson, Ulf
  Avdelningen Industriell Elektroteknik och Automation, Lunds Universitet, Sweden.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Svenska Miljöinstitutet, Sweden.
  Oliveira, Felipe
  IVL Svenska Miljöinstitutet, Sweden.
  Carlsson, Bengt
  Uppsala universitet; Sweden.
  Modellering av avloppsreningsverk för multikriteriebedömning av prestanda och miljöpåverkan2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  By using detailed dynamic plant-wide models and combining results from one-year simulations of ’within-the-fence’ WWTPs (both water- and sludge lines) with life-cycle analysis, different operational strategies can be developed and evaluated based on the total environmental impact (including external activities) while maximizing resource recovery and energy efficiency, maintaining good effluent quality and keeping track of the operational costs. The methodology has been applied and tested in an extensive case study of Käppala WWTP.

 • 7.
  Arnell, Magnus
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Lund university, Sweden.
  Lundin, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Jeppsson, Ulf
  Lund university, Sweden.
  Sustainability Analysis forWastewater Heat Recovery - Literature Review2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This technical report describes the literature review conducted on wastewater heat recovery (WWHR). As part of the urban water cycle, domestic hot water consumes the lion share – up to 90 % – of the total energy requirement for water management. Individual energy consumption of 780 to 1 150 kWh/cay/yr has been estimated in Sweden. Energy can be recovered from wastewater, in buildings close to the source or further downstream in the wastewater system. Depending on wastewater flow and temperature heat exchangers or heat pumps (or a combination of both) can be used for extracting heat the energy. Obstacles for utilizing this potential are for example: clogging and fouling of equipment, potentially negative system impacts and economic feasibility. Examples of various WWHR implementations have been found in Sweden, Switzerland and North America. Some installations have been running for a long time and technical function and financial viability has been evaluated and are reviewed in the report. Generally, heat pumps reach a coefficient of performance of 3 to 7, better the higher the wastewater temperature is, i.e. further up-stream.

  WWHR application in a wastewater system can be modelled. The domestic hot water requirement and associated energy use has been modelled previously and concepts can be adapted for modelling the larger system. Equations for calculating performance and output variables from heat recovery equipment have been reviewed and is presented. For the purpose of assessing single WWHR installations in sewers, detailed models have been developed and presented. There are reviewed in the text. Concepts for estimating temperature variations in sewers are essential to assess the impact on wastewater treatment plants. Performance of wastewater treatment plants and their temperature dependence can be modelled with existing process models. Temperature variations along the course of the treatment plant might be important to consider.

  In Sweden, there are currently some regulations related to WWHR. The temperature of hot water systems in buildings are regulated to prevent Legionella outbreaks. Furthermore, the practice of WWHR is limited in extent and requires a permit from the utility as by the contract between the consumer and the utility. Currently, this limits the implementation of WWHR in Sweden.

 • 8.
  Arnell, Magnus
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Lunds university, Sweden.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Institute, Sweden.
  Oliveira, Felipe
  IVL Swedish Environmental Institute, Sweden.
  Jeppsson, Ulf
  Lund university, Sweden.
  Multi-objective performance assessment of wastewatertreatment plants combining plant-wide process modelsand life cycle assessment2017In: Journal of Water and Climate Change, Vol. 8, no 4, p. 715-729Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Multi-objective performance assessment of operational strategies at wastewater treatment plants (WWTPs) is a challenging task. The holistic perspective applied to evaluation of modern WWTPs, including not only effluent quality but also resource efficiency and recovery, global environmental impact and operational cost calls for assessment methods including both on- and off-site effects. In this study, a method combining dynamic process models – including greenhouse gas (GHG), detailed energy models and operational cost – and life cycle assessment (LCA) was developed. The method was applied and calibrated to a large Swedish WWTP. In a performance assessment study, changing the operational strategy to chemically enhanced primary treatment was evaluated. The results show that the primary objectives, to enhance bio-methane production and reduce GHG emissions were reached. Bio-methane production increased by 14% and the global warming potential decreased by 28%. However, due to increased consumption of chemicals, the operational cost increased by 87% and the LCA revealed that the abiotic depletion of elements and fossil resources increased by 77 and 305%, respectively. The results emphasize the importance of using plant-wide mechanistic models and life cycle analysis to capture both the dynamics of the plant and the potential environmental impacts.

 • 9.
  Arvidsson, Niklas
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Bolin, Lisa
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Lindberg, Siv M
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Linder, Marcus
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Mellquist, Ann-Charlotte
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Norefjell, Fredric
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Nyström, Thomas
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Rex, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Norrblom, Hans-Lennart
  RISE - Research Institutes of Sweden, Swerea, Swerea IVF.
  Tööj, Lars
  Industrial Development Center, IDC.
  Cirkulära möbelflöden: Hur nya affärsmodeller kan bidra till hållbar utveckling inom offentliga möbler2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige har en stark möbelindustri och en stolt tradition av att tillverka tidlösa och högkvalitativa möbler, ofta av naturmaterial. 2016 producerade Sverige möbler för 22,8 miljarder SEK, varav kontorsmöbler stod för nästan en fjärdedel1. Det saknas idag statistik över vad som händer med dessa möbler när de inte längre används, men det står klart att många av dem slängs i förtid när verksamheter flyttar eller när deras behov ändras. Samtidigt syns en tydlig utveckling mot att kunder mer och mer efterfrågar återbrukade eller renoverade möbler som en del i sitt hållbarhetsarbete. Denna utveckling var startpunkten för projektet ”Affärsmodell-innovation för cirkulära möbelflöden”.

  Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden är ett Vinnovafinansierat projekt som under åren 2015-2017 arbetat med att utveckla och testa koncept för cirkulära affärsmodeller för i första hand offentliga möbler. I projektet har tjugo aktörer från hela värdekedjan, från underleverantörer, möbelproducenter, återförsäljare och användare till forskare och branschorgan, samarbetat kring affärsutveckling, kundincitament, produktdesign, logistik, hållbarhets- och certifieringsfrågor.

  Den här skriften belyser hur nya affärsmodeller för mer cirkulära möbelflöden kan bidra till en mer hållbar utveckling och ger smakprov på slutsatser från projektet. Skriften riktar sig framför allt till producenter och återförsäljare av möbler för offentliga miljöer, men även kunder och inköpare tror vi kan ha stor nytta av skriften. Vi hoppas att den även kan fungera som inspiration för andra industrier och branscher som funderar på en övergång till mer cirkulära affärsekosystem.

 • 10.
  Berg, Johan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Sweden ; University of Copenhagen, Denmarkz.
  Langton, Maud
  SLU Swedish Agricultural University, Sweden.
  Josell, Åsa
  Atria Scandinavia AB, Sweden.
  Fredrik, Davidsson
  Geoloc AB, Sweden.
  State of the Art Report Insects as Food and Feed2017In: Annals of Experimental Biology, ISSN ISSN:2348-1935, Vol. 5, no 2, p. 37-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  FAO has considered insects as food since 2003 and is promoting consumption of insects (entomophagy) in the Western world because of the possibilities for sustainable production it offers. Insects as food are considered to leave smaller ecological footprints than conventional livestock (beef, pigs, and poultry) regarding feed, land and water needs, as well as greenhouse gas and ammonia emissions. As an example regarding water, taken from a recent TV documentary, if a family of four people got their protein need from insects one day a week instead of from conventional livestock, over a year they would save the planet about a million Liters of water. This is in agreement with figures above. One of the main reasons that insects for food in general have such positive environmental properties is that they are cold-blooded and thus use no energy to maintain their body temperature, in contrast to mammals (beef, pig) and birds (poultry), so their feed conversion is considerably more effective than that of conventional livestock. However, differences in feed conversion may also have other reasons, and are complicated to explain, as discussed in a recent review of Life Cycle Assessments of edible insects [9]. In addition, insects can be reared on organic side streams. For example, mealworms can recycle organic residues into high-quality potential feed rich in energy, protein and fat. Insects as food are generally considered as healthy, nutritious alternatives to conventional meats such as chicken, pork, and beef. They are rich in protein, 40-60% of dry matter, with content of essential amino acids similar to beef and soy. Unsaturated fat content is 10-30% of dry matter, and they are high in calcium, iron and zinc. However, there are significant differences depending on insect species, rearing method and feed, etc. .

 • 11.
  Björkmalm, Johanna
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Byrne, Eoin
  Lund University, Sweden.
  van Niel, Ed
  Lund University, Sweden.
  Willquist, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  A non-linear model of hydrogen production by Caldicellulosiruptor saccharolyticus for diauxic-like consumption of lignocellulosic sugar mixtures2018In: Biotechnology for Biofuels, ISSN 1754-6834, E-ISSN 1754-6834, Vol. 11, article id 175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Caldicellulosiruptor saccharolyticus is an attractive hydrogen producer suitable for growth on various lignocellulosic substrates. The aim of this study was to quantify uptake of pentose and hexose monosaccharides in an industrial substrate and to present a kinetic growth model of C. saccharolyticus that includes sugar uptake on defined and industrial media. The model is based on Monod and Hill kinetics extended with gas-to-liquid mass transfer and a cybernetic approach to describe diauxic-like growth.

  Results

  Mathematical expressions were developed to describe hydrogen production by C. saccharolyticus consuming glucose, xylose, and arabinose. The model parameters were calibrated against batch fermentation data. The experimental data included four different cases: glucose, xylose, sugar mixture, and wheat straw hydrolysate (WSH) fermentations. The fermentations were performed without yeast extract. The substrate uptake rate of C. saccharolyticus on single sugar-defined media was higher on glucose compared to xylose. In contrast, in the defined sugar mixture and WSH, the pentoses were consumed faster than glucose. Subsequently, the cultures entered a lag phase when all pentoses were consumed after which glucose uptake rate increased. This phenomenon suggested a diauxic-like behavior as was deduced from the successive appearance of two peaks in the hydrogen and carbon dioxide productivity. The observation could be described with a modified diauxic model including a second enzyme system with a higher affinity for glucose being expressed when pentose saccharides are consumed. This behavior was more pronounced when WSH was used as substrate.

  Conclusions

  The previously observed co-consumption of glucose and pentoses with a preference for the latter was herein confirmed. However, once all pentoses were consumed, C. saccharolyticus most probably expressed another uptake system to account for the observed increased glucose uptake rate. This phenomenon could be quantitatively captured in a kinetic model of the entire diauxic-like growth process. Moreover, the observation indicates a regulation system that has fundamental research relevance, since pentose and glucose uptake in C. saccharolyticus has only been described with ABC transporters, whereas previously reported diauxic growth phenomena have been correlated mainly to PTS systems for sugar uptake.

 • 12.
  Björn-Hansen, Aksel
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Håkansson, Maria
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Building Momentum: Scaling up Change in Community Organizations2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Addressing calls in Sustainable HCI to scale up our work in HCI targeting sustainability, and the current knowledge gap of how to do this practically, we here present a qualitative study of 10 sustainability-oriented community organizations that are working to scale up their change making. They are all loosely connected to a local Transition network, meaning that they are aiming at transforming current practices in society, through local and practical action, to meet challenges related to climate change. We wanted to know how they try to scale up their change making, and what role ICT plays in enabling scaling up. The study contributes new insights about three stages of scaling up, in which ICT plays different roles. We conclude with implications for HCI for how to support community organizations in scaling up, while keeping values important for working toward a more resilient society.

 • 13.
  Borgqvist, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Ågren, Thomas
  ICA Fastigheter, Sweden.
  Westman, Bo
  INCERT, Sweden.
  Swartz, Harry
  Hållbar miljö & strategi, Sweden.
  Certifierad energikonsult livsmedelsbutiker2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna förstudie har undersökt förutsättningarna för en frivillig, ej ackrediterad certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker. Det långsiktiga målet är att butiker med hjälp av certifierade energikonsulter skall få effektiva och kvalitativa energikartläggningar som innefattar såväl fastighetens som verksamhetens energianvändning och hur de olika delarna kan samverka för största möjliga energieffektivisering.

  Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan minska sin energianvändning med en tredjedel. Idag finns också en ökad miljömedvetenhet hos svenska livsmedelsbutiker, och med ett större behov av kyld mat har energifrågorna fått en allt större betydelse. Medlemmar i BELIVS Innovationskluster har länge efterfrågat en certifiering av energikonsulter för livmedelsbutiker, som utgår ifrån beställarnas behov. Detta för att öka andelen butiker med låg energianvändning, säker drift och liten miljöpåverkan.

  Förstudiens resultat består av; identifierade behov ur ett beställarperspektiv, en kravspecifikation som beskriver certifieringens kompetenskrav, en beskrivning av hur en certifiering är tänkt att gå till, samt ett exempel på hur ett certifieringsprov kan se ut. Dessutom har fyra stycken testcertifieringar genomförts, där exempelprovet har testats av energikonsulter. Tanken är att förstudiens resultat skall kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram.

  Den generella slutsatsen från förstudien är att certifieringen av energikonsulter för livsmedelsbutiker är genomförbar, men beställarna behöver efterfråga certifieringen i sina upphandlingar av konsulter om denna skall slå på marknaden. Baserat på diskussioner med representanter från konsultsidan, bedömer projektgruppen att det finns ett intresse för certifieringen så länge beställarna kommer att efterfråga detta. Att få fler beställare bakom den föreslagna certifieringen är den viktigaste åtgärden i ett nästa steg.

  RISE har drivit projektet tillsammans med INCERT, ICA Fastigheter, Coop och Hållbar Miljö & Strategi. Projektgruppen har haft kontakt med Bergendahls och Axfood vilka har deltagit vid enstaka arbetsmöten.

  Finansiärer av förstudien är Energimyndigheten, INCERT, ICA Fastigheter, Coop samt Bergendahls.

 • 14.
  Boss, Anna
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Sacco, Francesco
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Molnar, Stefan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det europeiska fastighetsbeståndet är i behov av omfattande renoveringar för att uppnå minskade koldioxidutsläpp, men också för att skapa förbättrade livsvillkor för människor samtidigt som fastighetsägare drivs av ökad ekonomisk bärkraft. Men det är inte alltid lätt att veta hur mål av detta slag ska uppnås och balanseras. Därför har RISE tillsammans med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – en beslutsmetod för att utvärdera renoveringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I projektet har två versioner av metodiken tagits fram, testats och vidareutvecklats via fallstudier.

  Med hjälp av Renobuild Bostad utvärderas renoveringar av flerbostadshus och deras omgivningar med hänsyn till klimatpåverkan, livscykelkostnader och sociala faktorer så som trygghet, säkerhet, hälsa och sociala relationer. Med Renobuild Skola utvärderas skolrenoveringar och dess effekter på inte bara ekonomi och miljö, utan också med hänsyn till elevers lärande, trygghet och sociala relationer. Metodiken genererar en sammantagen hållbarhetsvärdering som ska ge fastighetsägare och samarbetspartners fördjupad förståelse för möjliga hållbarhetskonsekvenser av olika renoveringsalternativ samt tillfälle att diskutera och göra avvägningar mellan olika mål.

  Renobuild består av en Excelfil och en användarhandbok fritt tillgängliga för vem som helst att använda. Dessa nås via en webbplats, tillsammans med bakgrundsmaterial för den som vill få en djupare förståelse för hur metodiken har utvecklats. Förhoppningen är att metodiken nu ska spridas i fastighetsbranschen och därmed generera en större medvetenhet om hållbarhetsfrågor vid renoveringar.

 • 15.
  Boss, Anna
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Sacco, Francesco
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Building Technology.
  Molnar, Stefan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Folland, Anna
  Hedén, Alice
  Renobuild 2.0 – verktyg för systematisk hållbarhetsutvärdering vid renovering2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fastighetsbeståndet i Sverige och resten av Europa är i behov av omfattande renoveringar för att uppnå minskade koldioxidutsläpp, skapa förbättrade livsvillkor för människor och öka dess ekonomiska bärkraft. Men det är inte alltid lätt att veta hur dessa mål ska uppnås och balanseras. Därför har RISE tillsammans med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – en beslutsmetod för att utvärdera renoveringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I projektet har två versioner av metodiken tagits fram, testats och vidareutvecklats via fallstudier. I Renobuild Bostad utvärderas renoveringar av flerbostadshus och deras omgivningar. Analysen tar hänsyn till klimatpåverkan, livscykelkostnader och sociala faktorer så som trygghet, säkerhet, hälsa och sociala relationer. Renobuild Skola utvärderar skolrenoveringar och dess effekter på ekonomi, miljö och sociala aspekter så som elevers lärande, trygghet och sociala relationer. Resultatet ger en sammantagen hållbarhetsvärdering som fördjupar fastighetsägares och samarbetspartners förståelse för möjliga konsekvenser av olika renoveringsalternativ. Renobuild består av ett Excelark och en användarhandbok som är fritt tillgängliga för vem som helst att använda. Dessa nås via en webbsida tillsammans med bakgrundsmaterial. En del av det materialet är den här rapporten som ämnar ge en djupare förståelse för hur metodiken har utvecklats. Rapporten beskriver vad användaren kan utvärdera med hjälp av dessa verktyg, hur verktyget behandlar indata, hur resultatet framställs och visualiseras samt hur den nya version 2.0 skiljer sig från en tidigare version. Här beskrivs också hur bakgrundsdata och teori har används för att utveckla innehållet i verktygen. Dessutom diskuteras det vilka avgränsningar som har gjorts i den miljömässiga, ekonomiska och sociala analysen – alltså reflektioner kring systemgränserna för respektive hållbarhetsdimension. Förhoppningen är att metodiken ska spridas i fastighetsbranschen och därmed generera en större medvetenhet om hållbarhetsfrågor vid renoveringar.

 • 16.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Rex, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Carlsson, Erica
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Berlin, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  The future of Swedish food waste: An environmental assessment of existing and prospective valorization techniques2018In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, the current dominant valorization of food waste is the production of biogas. However, as current production has low profitability, other options are sought to find more valuable uses of food waste, e.g. as the feedstock for bio-based chemicals. One example is the use of food waste in the production of bio-based succinic acid. In this paper, a LCA study is presented in order to highlight whether biogas production or the production of succinic acid has the lowest environmental impact as valorization option for mixed food waste, and if mixed food waste could be an environmentally preferable feedstock to succinic acid production. The LCA study shows that the environmental results depend on the perspective. From a valorization perspective, food waste has the lowest environmental impact the biogas production. From a feedstock perspective, mixed food waste is an environmentally preferable feedstock to succinic acid production. Although many uncertainties exist because production processes are still being developed, it can be concluded that mixed food waste seems to be a promising feedstock for bio-based chemicals from an environmental point of view, and is of interest to be included in future assessments of bio-based chemicals for the emerging bio-economy.

 • 17.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Rex, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Carlsson, Erica
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Chalmers Universty of Technology, Sweden.
  Berlin, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  The future of Swedish food waste: An environmental assessment of existing and prospective valorization techniques2018In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 202Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, the current dominant valorization of food waste is the production of biogas. However, as current production has low profitability, other options are sought to find more valuable uses of food waste, e.g. as the feedstock for bio-based chemicals. One example is the use of food waste in the production of bio-based succinic acid. In this paper, a LCA study is presented in order to highlight whether biogas production or the production of succinic acid has the lowest environmental impact as valorization option for mixed food waste, and if mixed food waste could be an environmentally preferable feedstock to succinic acid production. The LCA study shows that the environmental results depend on the perspective. From a valorization perspective, food waste has the lowest environmental impact the biogas production. From a feedstock perspective, mixed food waste is an environmentally preferable feedstock to succinic acid production. Although many uncertainties exist because production processes are still being developed, it can be concluded that mixed food waste seems to be a promising feedstock for bio-based chemicals from an environmental point of view, and is of interest to be included in future assessments of bio-based chemicals for the emerging bio-economy. © 2018

 • 18.
  Brunklaus, Birgit
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Riise, Ellen
  SCA, Sweden.
  Bio-based Materials Within the CircularEconomy: Opportunities and Challenges2018In: Designing SustainableTechnologies,Products and Policies : from Science to Innovation / [ed] Enrico Benetto, Kilian Gericke, Mélanie Guiton, 2018, p. 43-48Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In a circular society, material consumption should be a circular processwhere renewable resources and waste streams are used for new bio-based materials.In such a society, bio-based materials are also reused, repaired, recycled, andremanufactured. Not only choices on resources, but also other life cycle choicespertaining to circularity must be done based on technological, environmental andeconomic basis. For this session, presentations and discussions regarding life cyclemanagement of bio-based materials were suggested. The session had five oralpresentations and six poster presentations that gave a general picture of a broaderenvironmental and a positive economic result on a life cycle basis when renewableraw materials are used, while further exploration of the technical aspects withincircularity and end-of-life challenges are needed in the future.

 • 19.
  Byrne, Eoin
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Kovacs, Krisztyna
  Lund University, Sweden.
  Van Niel, Ed W. J.
  Lund University, Sweden.
  Willquist, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Svensson, Sven-Erik
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Kreuger, Emma
  Lund University, Sweden.
  Reduced use of phosphorus and water in sequential dark fermentation and anaerobic digestion of wheat straw and the application of ensiled steam-pretreated lucerne as a macronutrient provider in anaerobic digestion2018In: Biotechnology for Biofuels, ISSN 1754-6834, E-ISSN 1754-6834, Vol. 11, no 1, article id 281Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Current EU directives demand increased use of renewable fuels in the transportation sector but restrict governmental support for production of biofuels produced from crops. The use of intercropped lucerne and wheat may comply with the directives. In the current study, the combination of ensiled lucerne (Medicago sativa L.) and wheat straw as substrate for hydrogen and methane production was investigated. Steam-pretreated and enzymatically hydrolysed wheat straw [WSH, 76% of total chemical oxygen demand (COD)] and ensiled lucerne (LH, 24% of total COD) were used for sequential hydrogen production through dark fermentation and methane production through anaerobic digestion and directly for anaerobic digestion. Synthetic co-cultures of extreme thermophilic Caldicellulosiruptor species adapted to elevated osmolalities were used for dark fermentation. Results: Based on 6 tested steam pretreatment conditions, 5 min at 200 °C was chosen for the ensiled lucerne. The same conditions as applied for wheat straw (10 min at 200 °C with 1% acetic acid) would give similar sugar yields. Volumetric hydrogen productivities of 6.7 and 4.3 mmol/L/h and hydrogen yields of 1.9 and 1.8 mol/mol hexose were observed using WSH and the combination of WSH and LH, respectively, which were relatively low compared to those of the wild-type strains. The combinations of WSH plus LH and the effluent from dark fermentation of WSH plus LH were efficiently converted to methane in anaerobic digestion with COD removal of 85-89% at organic loading rates of COD 5.4 and 8.5 g/L/day, respectively, in UASB reactors. The nutrients in the combined hydrolysates could support this conversion. Conclusions: This study demonstrates the possibility of reducing the water addition to WSH by 26% and the phosphorus addition by 80% in dark fermentation with Caldicellulosiruptor species, compared to previous reports. WSH and combined WSH and LH were well tolerated by osmotolerant co-cultures. The yield was not significantly different when using defined media or hydrolysates with the same concentrations of sugars. However, the sugar concentration was negatively correlated with the hydrogen yield when comparing the results to previous reports. Hydrolysates and effluents from dark fermentation can be efficiently converted to methane. Lucerne can serve as macronutrient provider in anaerobic digestion. Intercropping with wheat is promising.

 • 20.
  Chen, Huijuan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Stensson, Sofia
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Energy performance of door solutions2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The project aim was to develop knowledge about the energy performance of different door solutions. The door types that we have focused on are automatic sliding doors and revolving doors. Losses through a door depend on its U-value, infiltration leakage through the seal when closed and unintended air exchange when the door is open and in use. It is the last factor, the unintended air exchange when in use, which is mostly addressed in this report and it is also the most significant part when it comes to energy losses through entrance doors.

  To achieve environmental targets, energy use in buildings must be reduced. There is a gap regarding knowledge about the energy losses through the entrances and how it affects the total energy use of the building. The problems regarding entrances are neglected in calculations of low energy buildings, even though they in many cases may have a large impact on the energy use. Meanwhile, the unintended air exchange through the doors is a parameter that has a large uncertainty and that is difficult to predict in energy calculations. To achieve a better accuracy in calculated energy performance, better methods and estimations regarding the unintentional air exchange through the entrances is needed.

  In the project we measured air exchange rates through a revolving door and investigated the effect of temperature difference and door rotation speed in our laboratory, based on a reduced scale revolving door with the scaling 1:2.  Both temperature measurements and tracer gas measurements were performed, and the temperature measurements gave more stable results. The measured air exchange rate was affected more by the door rotation speed than the temperature difference, within the measuring ranges that was tested.

  Further, we have also analyzed and applied existing calculation models for entrance doors. Calculations for estimating the energy losses for a door was made for a simple case study of an office building in Gothenburg, based on a number of different calculation models for sliding doors and revolving doors. The calculation results for this specific study show that the revolving door can prevent up to 60-90% of the losses compared to a sliding door depending on which air flow scenario, i.e., single sided- or cross ventilation, is considered for the sliding door. Better knowledge is needed to understand the actual air flow profile of real cases when the sliding door is installed in a building. Furthermore, additional studies are needed for the revolving door to ensure the results from this study by e.g., extended laboratory measurements and also field tests. Also, how other parameters such as wind (magnitude, direction and incidence angle) and door usage affecting air exchange through a revolving door is needed to be investigated further. Next step to develop a reliable model for revolving doors is to repeat the measurements performed in this project on a full scale revolving door and with a larger test range.

 • 21.
  Davidsson, Kent
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Stålenheim, Annika
  Vattenfall, Sweden.
  Boman, Katarina
  Vattenfall, Sweden.
  Sotningsmetoder för pannor som använder besvärliga bbränslen2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Erfarenheter samt finansierings- och driftkostnader har tagits fram för en rad

  sotningsmetoder.

  Resultatet visar att av de studerade anläggningarna finns det ingen metod som generellt

  bara fungerar bra, eller generellt inte fungerar alls. Alla har sina för och nackdelar och

  fungerar olika bra på olika pannor. Kostnadsmässigt är det också stor spridning men det

  beror delvis på ett ganska litet underlag. I vissa fall blir kostnaderna väldigt höga om

  bristande funktion leder till mycket stilleståndstid eller att man exempelvis får minska

  lasten under sotningssekvensen, medan det i andra fall är relativt låga kostnader för

  samma metod.

  Ett trettiotal anläggningar av rost- och fluidbäddtyp, vilka eldades med avfall eller

  biobränsle har ingått i undersökningen.

 • 22.
  de Fine Licht, Karl
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Chalmers University of Technology, Sweden ; University of Gothenburg, Sweden ; Uppsala University, Sweden.
  Hostile architecture and the seemingly offensive art of keeping people awa2017In: Etikk i praksis, ISSN 1890-3991, E-ISSN 1890-4009, Vol. 11, no 2, p. 27-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For many years, some urban architecture has aimed to exclude unwanted groups of people from some locations. This type of architecture is called “defensive” or “hostile” architecture and includes benches that cannot be slept on, spikes in the ground that cannot be stood on, and pieces of metal that hinder one’s ability to skateboard. These defensive measures have sparked public outrage, with many thinking such measures lead to suffering, are disrespectful, and violate people’s rights. In this paper, it is argued that these views are difficult to defend and that much more empirical research on the topic is needed.

 • 23.
  de Fine Licht, Karl
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Justifying Antibiotic Resistance Interventions: Uncertainty, Precaution and Ethics2018In: Ethics and Drug-Resistant Infections:  Collective Responsibility for Global Public Health / [ed] Jamrozik E. och Selgelid M.J, Springer, 2018, 5Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter charts and critically analyses the ethical challenge of assessing how much (and what kind of) evidence is required for the justification of interventions in response antibiotic resistance (ABR), as well as other major public health threats. Our ambition here is to chart and briefly discuss main issues, and point to ways in which these need to be further advanced in future research. This will result in a tentative map of complications, underlying problems and possible challenges. This map illustrates that the ethical challenges in this area are much more complex and profound than is usually acknowledged, leaving no tentatively plausible intervention package free of downsides. This creates potentially overwhelming theoretical conundrums when trying to justify what to do. We therefore end by pointing out two general features of the complexity we find to be of particular importance, and a tentative suggestion for how to create a theoretical basis for further analysis.

 • 24.
  de Fine Licht, Karl
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Russell Hardin: Trust and trustworthiness2017In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 21, no 1, p. 52-61Article, book review (Other academic)
 • 25.
  de Fine Licht, Karl
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Munthe, Christian
  Göteborgs Universitet, Gothenburg, Sweden.
  Nijsingh, Niels
  Göteborgs Universitet, Gothenburg, Sweden.
  TESTING INTERVENTIONS FOR DRASTICPUBLIC HEALTH THREATS: "SOCIAL VALUE", PRAGMATIC RISKS AND THE CHALLENGE OF HEALTH-RELATED RESEARCH ETHICS THE CASE OF DRUG RESISTANCE2017Conference paper (Other academic)
 • 26.
  de Jong, Sierk
  et al.
  Utrecht University, The Netherlands.
  Hoefnagels, Ric
  Utrecht University, The Netherlands.
  Wetterlund, Elisabeth
  Luleå University of Technology, Sweden ; International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria.
  Pettersson, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Faaij, Andre
  University of Groningen, The Netherlands.
  Junginger, Martin
  Utrecht University, The Netherlands.
  Cost optimization of biofuel production – The impact of scale, integration, transport and supply chain configurations2017In: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 195, p. 1055-1070Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study uses a geographically-explicit cost optimization model to analyze the impact of and interrelation between four cost reduction strategies for biofuel production: economies of scale, intermodal transport, integration with existing industries, and distributed supply chain configurations (i.e. supply chains with an intermediate pre-treatment step to reduce biomass transport cost). The model assessed biofuel production levels ranging from 1 to 150 PJ a−1 in the context of the existing Swedish forest industry. Biofuel was produced from forestry biomass using hydrothermal liquefaction and hydroprocessing. Simultaneous implementation of all cost reduction strategies yielded minimum biofuel production costs of 18.1–18.2 € GJ−1 at biofuel production levels between 10 and 75 PJ a−1. Limiting the economies of scale was shown to cause the largest cost increase (+0–12%, increasing with biofuel production level), followed by disabling integration benefits (+1–10%, decreasing with biofuel production level) and allowing unimodal truck transport only (+0–6%, increasing with biofuel production level). Distributed supply chain configurations were introduced once biomass supply became increasingly dispersed, but did not provide a significant cost benefit (<1%). Disabling the benefits of integration favors large-scale centralized production, while intermodal transport networks positively affect the benefits of economies of scale. As biofuel production costs still exceeds the price of fossil transport fuels in Sweden after implementation of all cost reduction strategies, policy support and stimulation of further technological learning remains essential to achieve cost parity with fossil fuels for this feedstock/technology combination in this spatiotemporal context. © 2017 The Authors

 • 27.
  Edo, Mar
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  International perspectives of energy from waste: Challenges and trends2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Energy from waste technologies (EfW) constitute a meeting point for waste management and energy sectors to work together and benefit from each other in the most efficient manner. EfW technologies provide a solution for waste management; while generate energy (e.g. electricity, heat or fuel transport) to meet the actual fossil-free fuels high demand. Selection of the most suitable technology is based on social, economic and technical factors and environmental strategies to ensure the best outcomes.

  This paper describes the importance of EfW in today´s society, gives a picture of the situation of the EfW market in different regions all over the world and discuss the main challenges that the EfW market is facing.

 • 28.
  Ekman Nilsson, Anna
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Agrifood and Bioscience.
  Macias Aragones, Marta
  Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, Spain ; Universidad de Sevilla, Spain.
  Arroyo Torralvo, Fatima
  Universidad de Sevilla, Spain.
  Dunon, Vincent
  ARCHE Consulting, Belgium.
  Angel, Hanna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Komnitsas, Konstantinos
  Technical University Crete, Greece.
  Willquist, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  A review of carbon footprint of Cu and Zn production from primary and secondary sources2017In: Minerals, ISSN 2075-163X, E-ISSN 2075-163X, Vol. 7, no 9, p. 168-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Copper (Cu) and zinc (Zn) with their unique propertiesare central for economic growth, quality of life and creation of new jobs. The base-metalproducing sector is, however, under growing public pressure in respect toenergy and water requirements and needs to meet several challenges, includingincreased demand and lower ore grades generally associated with larger resourceuse. The development of technologies for metal production from secondarysources is often motivated by increased sustainability and this paper aims to providefurther insights about one specific aspect of sustainability, namely climatechange. The paper presents a review of carbon footprints (CF) for Cu and Znproduced from primary and secondary raw materials, by analyzing data taken fromscientific literature and the Ecoinvent database. Comparisons are carried outbased on the source of data selected as reference case. In the case of Cu,reduced CF of secondary production is indicated, although there is large datavariation. As for Zn, production of this metal from secondary sources seems to bebeneficial but the number of data and cases to be compared is much smallercompared to Cu. The general variation of data suggests that standardization ofcomparison is needed when assessing the environmental benefits of production inline with the principles of waste valorization, zero waste approach andcircular economy.

 • 29.
  Eriksson, Lina
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Morandin, Matteo
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Harvey, Simon
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  A feasibility study of improved heat recovery and excess heat export at a Swedish chemical complex site2018In: International journal of energy research (Print), ISSN 0363-907X, E-ISSN 1099-114X, Vol. 42, no 4, p. 1580-1593Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  New ambitious targets for reduced greenhouse gas emissions and increased energy efficiency in industry and in the stationary energy sector provide incentives for industrial plants to investigate opportunities for substantially increasing recovery and use of excess heat from their operations. This work investigates the economic feasibility of recovering industrial excess heat at a Swedish chemical complex site for increased site internal heat recovery or export to a regional district heating (DH) network. The work is based on investment cost data estimated in previous work by the authors. A site-wide heat collection and distribution system based on circulating hot water was envisioned, which is also connected to a regional DH network. With the help of multiobjective optimization, the optimal heat contributions from the individual plant sites were identified that minimize the total system cost for a large range of options involving different quantities of internally recovered heat and heat export to the DH system. A payback period analysis was conducted together with a risk assessment to take into account uncertainty regarding utility steam production cost and heat sale price. The results of the study indicate that a payback period of around 3 years can be achieved for a number of cases in which 30% to 50% of the total excess heat produced by the site plants is recovered. Although it seems more profitable to recover heat at the site rather than exporting heat to the DH system only, profitability appears to be maximized by hybrid solutions that allow a share of the excess heat to be sold to the DH system and some heat to be recovered at the site simultaneously.

 • 30.
  Fallde, Magdalena
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Torén, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Wetterlund, Elisabeth
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Energy system models as a means of visualising barriers and drivers of forest-based biofuels: An interview study of developers and potential users2017In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 9, no 10, article id 1792Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Forest-derived biofuels have been on the agenda for several decades. Despite extensive research and development efforts, forest biofuel concepts have nevertheless not yet been realized on any significant scale. The discrepancy between the expectations from the research community and the lack of momentum regarding biofuel production raises the question of if and how research results can be used to achieve such goals. Here, we report results from an interview study with the aim of evaluating how energy system models can be used to illustrate barriers and drivers for forest biofuels, with focus on Swedish conditions, using the BeWhere model as case. The study is framed as an example of expertise, and problematizes how energy system models are interpreted among expected users. While the interviews revealed some general scepticism regarding models, and what kinds of questions they can answer, the belief was also expressed that increased complexity might be an advantage in terms of being able to accommodate more barriers against forest biofuels. The study illustrates the complexity of this policy area, where an energy system model can answer some, but never all, 'what if.?' questions. The results reveal a need for reformation in energy system modelling in order to more explicitly make society the subject of the work, and also illustrate that the belief in expertise as a tool for consensus-building in decision-making should be questioned.

 • 31.
  Folkeson, Björn
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Fernqvist, Niklas
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Normann, Anne
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioscience and Materials, Agrifood and Bioscience.
  Vattenanvändning med energieffektiva blandare2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigated the short and long term impacts of domestic hot and cold water use and associated energy use when replacing conventional faucets in 100 apartments with energy efficient faucets labeled with energy class A-B according to the Swedish energy labeling system. The study included a behavioural study to increase the understanding of the users’ perception of the faucets and to investigate the underlying reasons for acceptance of the installed products.

   

  The results showed a reduction in domestic hot water use and energy use for domestic hot water of 28 %. No reduction of cold water use could be identified although changes in occupancy of the apartments might have contributed to this result. The savings in hot water use did not diminish over the measurement period.

   

  The acceptance of the energy efficient faucets did not increase over time, which was likely due to the lack of feedback on the assumption that the faucets provided the indicated savings. It was also indicated that the perception of the faucets differed between contexts in the home. The acceptance was also found to be linked to factors that could not be isolated from the faucet and its function.

 • 32.
  Fredenslund, Anders M
  et al.
  DTU Technical University of Denmark, Denmark.
  Hinge, Jørgen
  Teknologisk Institut AgroTech, Denmark.
  Holmgren, Magnus Andreas
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Rasmussen, Søren G.
  Teknologisk Institut AgroTech, Denmark.
  Scheutz, Charlotte
  DTU Technical University of Denmark, Denmark.
  On-site and ground-based remote sensing measurements of methane emissions from four biogas plants: A comparison study2018In: Bioresource Technology, ISSN 0960-8524, E-ISSN 1873-2976, Vol. 270, p. 88-95Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Methods for quantifying methane (CH4) emissions from biogas plants are needed, in order to ensure that emissions are within acceptable levels and to identify options for emission mitigation. Two emission measuring approaches were used at four biogas plants: an on-site approach, whereby emission sources were identified and subsequently quantified one at a time, and a ground-based remote sensing approach, which was applied to measure total CH4 emissions. The emissions were between 5.5 and 13.5 kg CH4 h−1 from the four plants, measured using ground-based remote sensing. Even though the measurements were performed on the same days at each facility, the sum of on-site emission rates varied between the remote sensing measurements (up to ∼100%). Several factors may have caused this difference: emission sources not measured using an on-site approach and short-time emission variation. On-site measurements showed that the majority of the emissions often occurred from just a few sources.

 • 33.
  Gall, Dan
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Pushp, Mohit
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Davidsson, Kent O.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Pettersson, Jan B. C.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Online Measurements of Alkali and Heavy Tar Components in Biomass Gasification2017In: Energy & Fuels, ISSN 0887-0624, E-ISSN 1520-5029, Vol. 31, no 8, p. 8152-8161Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Tar and alkali metal compounds are released during biomass gasification and have a major impact on the operation and performance of gasification processes. Herein we describe a novel method for characterization of alkali and heavy tar compounds in the hot product gas formed during gasification. Gas is continuously extracted, cooled and diluted, which results in condensation of tar and alkali into aerosol particles. The thermal stability of these particles is subsequently evaluated using a volatility tandem differential mobility analyzer (VTDMA) method. The technique is adopted from aerosol science where it is frequently used to characterize the thermal properties of aerosol particles. Laboratory studies show that pure and mixed alkali salts and organic compounds evaporate in well-defined temperature ranges, which can be used to determine the chemical composition of particles. The performance of the VTDMA is demonstrated at a 4 MWth dual fluidized bed gasifier using two different types of online sampling systems. Alkali metal compounds and a wide distribution of heavy tar components with boiling points above 400°C are observed in the product gas. Implications and potential further improvements of the technique are discussed.

 • 34.
  Gall, Dan
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Pushp, Mohit
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport, Safety.
  Larsson, Anton
  Göteborg Energi AB, Sweden.
  Davidsson, Kent
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Pettersson, Jan B. C.
  University of Gothenburg, Sweden .
  Online Measurements of Alkali Metals during Start-up and Operation of an Industrial-Scale Biomass Gasification Plant2018In: Energy & Fuels, ISSN 0887-0624, E-ISSN 1520-5029, Vol. 32, no 1, p. 532-541Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Alkali metal compounds may have positive influences on biomass gasification by affecting char reactivity and tar reforming but may also disturb the process by formation of deposits and agglomerates. We herein present results from online measurements of alkali compounds and particle concentrations in a dual fluidized bed gasifier with an input of 32 MWth. A surface ionization detector was used to measure alkali concentrations in the product gas, and aerosol particle measurement techniques were employed to study concentrations and properties of condensable components in the gas. Measurements were performed during start-up and steady-state operation of the gasifier. The alkali concentration increased to approximately 200 mg m-3 when fuel was fed to the gasifier and continued to rise during activation of the olivine bed by addition of potassium carbonate, while the alkali concentration was in the range from 20 to 60 mg m-3 during steady-state operation. Addition of fresh bed material and recirculated ash had noticeable effects on the observed alkali concentrations, and K2CO3 additions to improve tar chemistry resulted in increased levels of alkali in the product gas. Addition of elemental sulfur led to reduced concentrations of CH4 and heavy tars, while no clear influence on the alkali concentration was observed. The study shows that alkali concentrations are high in the product gas, which has implications for the fluidized bed process, tar chemistry, and operation of downstream components including coolers, filters, and catalytically active materials used for product gas reforming.

 • 35.
  Haegermark, Maria
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Kovacs, Peter
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Dalenbäck, Jan-Olof
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Economic feasibility of solar photovoltaic rooftop systems in a complex setting: A Swedish case study2017In: Energy, ISSN 0360-5442, E-ISSN 1873-6785, Vol. 127, p. 18-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An economic feasibility study of solar photovoltaic rooftop (PV) systems in Swedish multifamily buildings was carried out to examine the effects of current market conditions, incentive programmes, and building-specific parameters. Economic analyses were conducted for 108 electricity supply points for scenarios including (1) a tax rebate, (2) an investment subsidy, and (3) both tax rebate and subsidy. First, PV systems were sized and oriented to give the highest net present values, considering actual fuse sizes and hourly demands matched to simulated PV generation. This resulted in shares of profitable systems as follows: 33% with a tax rebate, 51% with a subsidy, and 93% with both. It was shown that the tax rebate programme promotes relatively large systems compared to the subsidy, although with a much higher risk. Thereafter, the influences of main fuse size and existing roofs were investigated. Most of the roofs were large enough to fit the previously sized PV systems. However, taking into account the slopes and directions of available rooftops considerably reduced the number of profitable systems. Finally, the study showed that in addition to support measures and other economic conditions, the PV system feasibility was highly sensitive to roof characteristics, electricity demand and fuse size.

 • 36.
  Haglund Stignor, Caroline
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Tiljander, Pia
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Lindberg, Ulla
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Lidbom, Peter
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Axell, Monica
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Masgrau, M.
  Airec, Sweden.
  New type of energy efficient heat exchanger for indirectly cooled display cabinets - Laboratory and field tests2018In: Refrigeration Science and Technology, 2018, p. 206-214Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, a completely new type of air-to-liquid heat exchanger, adapted for obtaining good heat transfer performance even at a laminar flow regime on the liquid side has been evaluated in a display cabinet application. The heat exchanger consists of parallel plates, with liquid in every second passage and air in the other passages. Tests were performed with a traditional open vertical display cabinet, first with a traditional finned-tube coil and thereafter with the new type of heat exchanger, both in a climate chamber and thereafter in the field. The results from both tests showed that the liquid inlet temperature could be increased by around 6°C, from the range -8°C - -7°C with the traditional coil to the range -2°C -1°C with the new type of heat exchanger, which can lead to considerable energy savings and operation without the need for defrosting of the heat exchanger.

 • 37.
  Hallonsten, Olof
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Lund University, Sweden.
  The third sector of R&D: literature review, basic analysis, and research agenda2017In: Prometheus, ISSN 0810-9028, E-ISSN 1470-1030Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The third sector of national innovation systems comprises non-academic, publicly owned R&D organizations that complement universities and private-sector firms and are normally called ‘research institutes’. Scholarly attention to these organizations has been scarce, partly a consequence of the theoretical imbalance in favor of conceptualizations of innovation processes as requiring mainly universities, private-sector firms, and governmental authorities to occur and succeed. Similarly, while this third sector often makes up a significant share of national innovation systems, it receives less attention in national research and innovation policy than do, say, universities. This paper argues that the role(s) and function(s) of third sector research institutes deserve to be mapped and analyzed in greater detail in order to understand how various organizational actors interact to produce innovation. From a comprehensive literature review and basic analysis of three institute groups in three Nordic countries, the paper makes a first preliminary analysis of the topic. While this analysis yields some interesting conclusions, its main function is to point the way for future studies. In these, other actors in the system should be investigated in thorough empirical studies, armed with tools from classic sociological systems theory that enhance the conceptual strength of the innovation systems framework and enable the acknowledgement of the role(s) and function(s) of several important organizational actors, not least research institutes.

 • 38.
  Harris, Steve
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Mirata, Murat
  Linköping University, Sweden.
  Broberg, Sarah
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Carlsson, Peter
  Sotenäs kommun, Sweden.
  Martin, Michael
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  A roadmap for increased uptake of industrial symbiosis in Sweden2018Report (Other academic)
 • 39.
  Hennessy, Jay
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Mälardalen University, Sweden.
  Li, Hailong
  Mälardalen University, Sweden.
  Wallin, Fredrik
  Mälardalen University, Sweden.
  Thorin, Eva
  Mälardalen University, Sweden.
  Towards smart thermal grids: Techno-economic feasibility of commercial heat-to-power technologies for district heating2018In: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 228, p. 766-776Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent improvements in low-temperature heat-to-power (LTHtP) technologies have led to an increase in efficiency at lower temperatures and lower cost. LTHtP has so far not been used in district heating. The aim of the study is to establish under what conditions the use of existing LTHtP technology is technically and economically feasible using a district heating system as the heat source. The organic Rankine cycle (ORC) is identified as the most interesting LTHtP technology, due to its high relative efficiency and the commercial availability of devices operating at temperatures in the district heating operating range. The levelised cost of electricity of several ORC devices is calculated for temperatures found in district heating, assuming a zero cost of heat. A case study from Sweden is used to calculate the levelised cost of electricity, the net present value and payback period, based on income from the electricity produced, excluding taxes. Hourly spot market electricity prices from 2017 are used, as well as forecast scenarios for 2020, 2030 and 2040. A sensitivity study tests the importance of electricity price, cost of heat and capital/installation cost. Based on the case study, the best levelised cost of electricity achieved was 26.5 EUR/MWh, with a payback period greater than 30 years. Under current Swedish market conditions, the ORC does not appear to be economically feasible for use in district heating, but the net present value and payback period may be significantly more attractive under other countries’ market conditions or with reduced capital costs. For a positive net present value in the Swedish market the capital cost should be reduced to 1.7 EUR/W installed, or the average electricity price should be at least 35.2 EUR/MWh, if the cost of heat is zero. The cost of heat is an important factor in these calculations and should be developed further in future work.

 • 40.
  Hennessy, Jay
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. Mälardalen University,Sweden.
  Li, Hailong
  Mälardalen University,Sweden.
  Wallin, Fredrik
  Mälardalen University,Sweden.
  Thorin, Eva
  Mälardalen University,Sweden.
  Räftegård, Oskar
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Economic feasibility of commercial heat-to-power technologies suitable for use in district heating networks2017In: Energy Procedia, p. 1721-1727Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent improvements in heat-to-power (HtP) technologies have led to an increase in efficiency at lower temperatures and lower cost. HtP is used extensively in power generation via the steam Rankine cycle, but so far has not been used in district heating (DH). The aim of the study is to analyze the economic feasibility of using HtP technologies in a DH network. This is achieved by establishing suitable technologies and calculating the levelized cost of electricity (LCOE) under conditions that may be found in DH. The result, for the vendors, temperatures and assumptions considered, is a range of 25-292 €/MWh, excluding the cost of heat. The breadth of this range in part reflects the importance of selecting appropriate products to match the heat source temperature.

 • 41.
  Holgersson, Jenny
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Mälarporten, termiska lager i fjärrvärmesystemet2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I området Mälarporten har en storskalig förändring påbörjats. Området har tidigare bestått av gamla, till viss del nedlagda industrier, och kommer till stor del ersättas med bostäder, men också i viss mån kontor. Energi- och effektbehovet i området kommer att förändras mot tidigare vilket innebär att även fjärrvärmesystemet behöver förnyas. Vidare är det troligt att fjärrvärmenätet kommer arbeta med lägre temperaturer då nya fastigheter är av lågenergityp.

  Uppdraget i denna studie är att komplettera Mälarenergis arbete kring det kommande fjärrvärmenätet i området Mälarporten, Västerås med en kort utredning av termiska lager. Studien syftar till att öka kunskapen kring termiska lagers funktion i fjärrvärmenät inför ombyggnationen av fjärrvärmenätet i Mälarporten. Övergripande belyses teknik, viktiga parametrar och nuläget.

  Det finns flera tillämpningar på termiska lager i fjärrvärmesystem. Dels för att utjämna dygnsvariationerna i lasten i nätet, men också variationen över säsong. Vidare finns potential att använda ett termiskt lager i områden där det inte är möjligt med höga termiska effektuttag.

  De flesta installerade lagren idag är av typen sensibla lager men utvecklingen av latenta och termokemiska lager går fort. De latenta lagren är mer tillämpbara än de termokemiska som mestadels befinner sig på forskningsstadiet. Ett exempel på latent lager är snö vilket tillämpas idag i Sundsvall för fjärrkyla. En positiv bieffekt är att ett sådant lager kan underlätta rening av smältvattnet i en stad.

  Både KTH och Chalmers bedriver forskning för att utveckla latenta lagers tillämpningar i fjärrvärme/fjärrkylasystem. Det borde också vara intressant för Mälarenergi att titta närmare på SaltX installation i Berlin samt borrhålslagret i Linköping och befintliga groplager i Malung och Danmark.

 • 42.
  Isaksson, Charlotta
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy. University West, Sweden.
  The neglected practice: uncertainties encountered by occupants in a new energy efficient building2017In: eceee 2017 Summer Study proceedings: Consumption, efficiency and limits, 2017, p. 1055-1062Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Technical and performance related uncertainties that come with an increased number of components and system complexity are often thoroughly examined and tested in demonstration buildings. On the contrary, and despite the energy research literature stressing the importance to understand the requirements and context of the users, the uncertainties that occupants encounter while adapting to new energy efficient buildings are seldom examined and identified in depth.

  This paper will highlight the usefulness of seeing the technologies for buildings from the users’ point of view. From a social practice perspective and the concept of domestication the paper examines various types of uncertainties encountered by occupants when managing technologies for buildings, such as bedrock heat pump, photovoltaic panels and LED-lighting, in a new energy efficient house.

  The result demonstrates that it is demanding and tiresome to tackle uncertainties and learn how to handle technologies for building, as well as to contact professionals for support. It might in fact be more convenient to "leave it as it is", with the consequences that no one is managing the technologies. Instead of assuming that carrying out this practice is straightforward, it would be better to work on an approach where this is not the case. In fact, the later approach creates much better conditions for extended learning and product development than the former.

 • 43.
  Janhäll, Sara
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Bäckström, Daniel
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Gustavsson, Lennart
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Emissions of particles and organic compounds from small and medium scaled biomass combustion2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The use of biomass for domestic heating is common in some parts of the world. Biomass is a Renewable Energy Source (RES) and it is considered as a climate friendly fuel since it is a CO

  2 neutral energy source. However, combustion of wood biomass in the residential sector is a main contributor to pollution of the ambient air, mainly in terms of fine particles. This is a severe health problem and needs to be addressed to improve the air quality. There is also a gap between calculated air quality particle concentrations using the available emission data, measured at the stack, that needs to be addressed. The concentrations of organic particles in the atmosphere are higher than expected from reported emission factors, but there is also a gap between emission factors registered in different countries, emphasising the need of similar standards for individual countries, or at least more information around the emission data.

  The residential combustion of wood biomasses is characterized by incomplete processes leading to high concentrations of gases and particles containing both organic and inorganic substances. The formation of organic particles is a temperature dependent process where Semi Volatile Organic Compounds (SVOC) condense on solid particles or form particles after nucleation. Thus, the temperature where particle emissions are measured is crucial to the result. There are many different standard methods for the measurement of combustion generated particle emission, some differ between different combustion sources. Most standards focus on the most straight forward measurement methods, collecting particles directly from the hot fumes, while in other standards the particles collection is after a dilution of the exhaust gases, taking into account the condensation of organic gases.

  In particularly for residential biomass heating appliances there is no European harmonized standard for measuring particles and a few Member States provided with own method (to be performed during laboratory type testing). The methods are different each other: one method is adapted from the standard used to measure particles produced by big plant fed with fossil fuels (just collecting solid particles at high temperatures), the other method is based on the dilution of sampled gases to collect solid and condensed particles.

  The aim of the present work is to provide background information both on different emission standards used in combustion appliances and on the development of the particles from the combustion zone to the ambient air at a larger distance from the source. The development of the particles change the amount of particles originating form biomass combustion by both number and mass. Input data for this study is taken from the literature and from a survey sent to laboratories engaged in emission measurement from small to medium scaled biomass combustion facilities.

 • 44.
  Jannasch, Anna-Karin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Willquist, Karin
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  EN KUNSKAPSSYNTES OM ELEKTROBRÄNSLEN FRÅN BIOLOGISKA PROCESSER2017Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sverige har som mål att ha 100% förnybar kraftproduktion år 2040. Detta skall uppnås genom attbl.a. kraftigt bygga ut den intermittenta kraftproduktionen med t.ex. vindkraft. En ökad andel vindkraftställer dock krav på en ökad tillgång av energilagring och balans- och/eller reglerkraft. Detfinns också andra svenska högt uppsatta miljö- och klimatmål samt ambitioner såsom fossiloberoendetransportsektor 2030, ett koldioxidneutralt samhälle 2045 och att Sverige skall bli ledande påatt ta hand om och återanvända sitt avfall i en cirkulär ekonomi.Kombinationen power-to-gas och biogasproduktion kan på olika sätt bidra till att nå samtliga ovanbeskrivna mål genom att göra det framtida elsystemet flexiblare samtidigt som tillgänglig biomassa,t.ex. gödsel och biologisk nedbrytbart avfall, utnyttjas mer effektivt för ökad produktion avförnybara drivmedel och/eller kemikalier från samma mängd biogassubstrat. Konceptet bygger påatt omvandla billig förnybar el, via elektrolys, till vätgas (dvs. power-to-gas) som tillåts reagera vidaremed koldioxiden i rå biogas via s.k. elektrobränsleprocesser.Det finns idag både termokemiska och biologiska elektrobränsleprocesser för metanproduktion.Det finns också biologisk gasfermentering för produktion av flytande elektrobränslen, t.ex. bioalkoholer.Bland biogasproducenter finns idag ett växande intresse för de olika elektrobränsleprocessernaeftersom de på sikt skulle kunna ge mer lönsamma, produktflexibla och mindre marknadskänsligabiogasanläggningar. Den allmänna uppfattningen hos den svenska biogasbranschen ärdock att det är svårt att på ett lättillgängligt sätt få grepp om vad den teknoekonomiska prestandanoch mognadsgraden för de olika elektrobränsleprocesserna idag är, särskilt vad gäller de biologiska.Denna kunskapssyntes syftar till att tillgodose detta behov och innefattar elektrobränsleprocessernain-situ och ex-situ metanisering samt biologisk gasfermentering, samt med termokemisk metaniseringsom referensprocess. Möjligheten att kombinera elektrobränsleprocesserna med och/ellerersätta konventionell biogasuppgradering undersöks och diskuteras också. De huvudsakliga slutsatsernai studien summeras nedan.Genom att utnyttja billig el och elektrobränsleprocesser i kombination med koldioxidöverskott frånbiogasproduktion kan metanproduktionen från en och samma mängd substrat öka upp till det dubbla.Samtidigt kan konventionell biogasuppgradering för biometanproduktion slopas under förutsättningatt tillräcklig mängd vätgas finns tillgänglig. Den stora utmaningen för denna process ärdock kostnaden och det finns behov av fortsatt FoU inom området för att elektrobränsleprocessernaskall kunna bli ett kostnadsekonomiskt alternativ för svenska biogasproducenter.Av de undersökta elektroprocesserna är termokemisk metanisering den mest mogna tekniken(Technology Readiness Level, TRL=7-8). Processen bygger på termokatalytisk omvandling och äreffektiv, generar högvärdig värme och kan ersätta konventionell biogasuppgradering förutsatt tillgångpå tillräcklig mängd vätgas. Processen är dessutom snabb och reaktorerna som placeras nedströms(ex-situ) biogasreaktorn är kompakta. En primär utmaning med processen är dock att katalysatorernaär känsliga för vanligt förekommande biogasföroreningar (t.ex. svavel), vilket gör attuppströms gasrening krävs. En annan utmaning är att processen sker vid hög temperatur (300-700°C) och tryck (vanligtvis ≤20 bar) vilket medför att uppstartstiden från kallt tillstånd blir relativtlång (timmar). Processen har slutligen relativt låg tolerans mot svängningar i gaskvalité (H2:CO2)och variationer i temperatur vilket medför att uppströms vätgaslager behövs vid intermittent drift.Vid biologisk metanisering (in-situ och ex-situ) omvandlas koldioxid och vätgas till metan medhjälp av mikroorganismer. Ingen katalysator behövs och mikroorganismerna är självproducerande.Reaktionen sker vanligtvis vid atmosfärstryck och låg temperatur (37-60°C). Tack vare den lågadrifttemperaturen är uppstartstiden från kallt tillstånd snabb (minuter). Processerna har, i motsatstill termokemisk metanisering, också mycket hög tolerans mot gasföroreningar (sulfider) och ingeneller mycket begränsad uppströms gasrening krävs.I likhet med termokemisk metanisering är ex-situ biologisk metanisering effektiv och kan ersättakonventionell biogasuppgradering. Till skillnad mot termokemisk metanisering är processen tolerantmot svängningar i gassammansättning (H2:CO2) och kan köras intermittent utan uppströmsvätgaslager. Processen är däremot långsam och kräver betydligt mer voluminösa reaktorer (10-1000 ggr större än vid termokemisk). Ex-situ biologisk metanisering är mindre mogen än termokemiskmetanisering (TRL=6-7).Vid In-situ metanisering tillförs vätgasen direkt till rötningskammaren och önskvärd metaniseringsker parallellt med biogasprocessen. Detta innebär att inte behöver investera i någon separat kostsammetaniseringsreaktor. Nackdelen är att det finns begränsade möjligheter till att ändra och optimeradriftbetingelserna (T, p, omrörning) mot metaniseringsprocessen utan att störa rötningsprocessen.Omvandlingseffektiviteten blir därför betydligt lägre än för ex-situ metanisering (från 52till 75% metanhalt har som bäst demonstrerats) och processen kan inte ersätta konventionell biogasuppgradering.En annan utmaning är att processen är känslig för vätgasinhibering vilket innebäratt vätgaslager behövs uppströms rötningskammaren vid intermittent drift. Mognadsgraden är lägreän för både termokemisk och ex-situ biologisk metansiering (TRL=4-5).Biologisk gasfermentering ökar flexibiliteten hos en biogasanläggning och kan minska risken avinvesteringen eftersom processen kan anpassas till marknadsdrivkrafter. Flexibiliteten begränsasdock av kostnaden för produktuppgraderingen där etanol t.ex kräver dyrare och en annan typ avuppgradering än vad t.ex långa fettsyror gör. I jämförelse med metanisering är det en fördel medproduktion av flytande bränslen när en anläggning ligger långt från en existerande gasinfrastruktur.Idag produceras främst etanol kommersiellt, men forskning och utveckling för produktion av långafettsyror och butanediol pågår. Dessa produkter har ett högre marknadsvärde och medför en merkostnadseffektiv uppgradering. Teknikutvecklingen och kommersialiseringen har utgått från fermenteringav syngas från förgasning och koldioxid från stålindustrin. Produktionen av koldioxidfrån svenska biogasanläggningar uppskattas vara ca en tiondel för låg för att en kostnadseffektivetanolproduktion skall kunna vara möjlig. Processen bedöms därför vara den minst mogna av deundersökta alternativen (TRL=2-4). I övrigt är gasfermentering en biologisk process som inneharliknande fördelar och utmaningar som beskrivits ovan för biologisk ex-situ metanisering.

 • 45.
  Jensen, Sara
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Lindberg, Ulla
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Rolfsman, Lennart
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering2017In: Kyla & värme, no 2, p. 34-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  The role of Waste-to-Energy in a circular economy2018Conference paper (Other academic)
 • 47.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  WtE Oppertunities and challenges from a Swedish perspective2018Conference paper (Other academic)
 • 48.
  Johansson, Inge
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Warren, Kathryn
  Ricardo Energy & Environment.
  Small scale Energy from Waste: Drivers and barriers2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The International Energy Agency Bioenergy Task 36 – ‘Integrating Energy Recovery in to Solid Waste Management Systems’ (Task 36) reviewed small scale energy from waste (EfW) systems in (Stein and Tobiasen, 2004). That review examined the technology and economics of small-scale energy conversion systems and reported on the level of commercial availability in IEA Bioenergy Task 36 member countries. There has been a demand for an update on that report for a while. However, since there has not been a major leap in technology since that report, the aim of this updated task report is focused on the drivers and barriers regarding small scale EfW.

  A yearly capacity of 100,000 tonnes per year (t/y) has been set as the limit for small scale Energy from Waste in this topic report. The drivers and barriers has mainly been done through three case studies, one each in France, Sweden and the UK, but literature and people working within the field of EfW have also been consulted on the subject.

  There are clear policy drivers which are influencing EfW development in general, but the decision to develop facilities on a small scale are more relevant to local politics and situation. The factors behind the development of different small scale facilities will differ, as evidenced in the three examples of France, Sweden and the UK.

  It is recognised that the costs, both operational and capital, are higher for small scale EfW facilities, but that despite this, there are often other drivers which take precedence over economics alone. Whilst it may be challenging in some cases to demonstrate value for money, other benefits will support a case for small scale EfW.

  In the future, financial incentives, and energy and resource drivers may further drive the development of smaller scale EfW facilities using Advanced Conversion Technologies. These technologies enable flexibility in the way in which outputs from EfW are uses, and are likely to be at a smaller scale. For example, the conversion of syngas for use as a fuel in dedicated gas engines, for conversion in to liquid fuels, or use as ammonia or methanol, which can be used in transport fuels and/or as a chemical feedstock. Energy and resource drivers will also add to this, in additional to waste management and landfill diversion targets.

  Geography can be a driving factor for small scale EfW, but in many cases there are additional drivers.

  Security of supply is a factor to consider. A larger plant might have the economics of scale, but uncertainties in the supply will affect the economic risk assessment and might thus make it harder to initially finance the investment.

  The advantages offered by small scale EfW, such as the treatment of waste close to the point of generation, the generation of jobs in the local community, and lower transport distances, all serve to increase the public acceptance of such facilities. With their smaller footprint, smaller scale EfW facilities can be more easily integrated in to existing industrial areas.

  Technical issues are not deemed to be a specific barrier. Technologies deployed at small scale are established, and include conventional combustion facilities such as moving grate and oscillating kilns, and Advanced Conversion Technologies.

 • 49.
  Johansson, Inge
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Warren, Kathryn
  Ricardo AEA.
  Small scale Waste to Energy: Drivers and barriers2016Conference paper (Other academic)
 • 50.
  Johansson, Inge
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Yngvesson, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Separatförbränning av utvalda avfallsfraktioner för ökat resursutnyttjande av aska2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avfall som går till förbränning innehåller olika mängder metaller beroende på vilken typ avfall det är. Idag blandas avfallet innan förbränningen för att ge en bränslemix som erbjuder hög energieffektivitet och hög tillgänglighet på anläggningen. Denna blandning av olika avfall innebär samtidigt att metallhalterna i askorna blir relativt låga, vilket gör det svårt att återvinna dem.

  Genom att ackumulera specifika avfallsfraktioner över tid och kampanjelda dessa ökar möjligheterna att återvinna metallerna i askorna mer kostnadseffektivt. Detta måste dock ske med bibehållen energieffektivitet och tillgänglighet, vilket kräver god kunskap om olika avfallsströmmars egenskaper vid förbränningen. För en av anläggningarna i detta projekt skulle en sådan förändring i driftstrategi kunna innebära en ökad metallåtervinning (Cu, Zn, Mn) med 2400 ton , utan några förändringar i företagets mix av mottagana avfallsströmmar (sett över helåret).

  Olika avfall har olika möjligheter och utmaningar. Exempelvis kan en avfallsström ha höga metallhalter men kan samtidigt förknippas med höga underhållskostnader och driftproblem i form av ökad korrosion och beläggningsbildning i anläggningarna. Under projektet har sådana möjligheter och utmaningar beaktats för ett flertal metallrika avfall som exempelvis kretskort, däck, kompositmaterial, färgrester, returträ, slam, och SLF (en fraktion från återvinning av bilar och vitvaror). De tre sistnämnda pekades ut som extra intressanta ur branschsynpunkt då det finns stora volymer av dem tillgängliga på marknaden.

  När man i projektet har diskuterat möjligheter och utmaningar så har mycket av fokus avseende utmaningarna varit kring bränsleberedning, lagring och förbränning medan möjligheterna främst varit fokuserade på den ökade metallåtervinningen och avgiftningen av askorna (samt även i viss mån de positiva effekterna som exempelvis vissa slam kan ha när de eldas tillsammans med andra avfallstyper). En viktig del för att låsa upp den potential som finns med samförbränningen är också den efterföljande metallutvinningsprocessen. En ansökan om fortsättning har därför lämnats in kring ett innovationsprojekt där fullskaliga förbränningsförsök planeras tillsammans med pilotförsök för själva metallutvinningen.

  Ett tydligt resultat från projektet är att det saknas kunskap om innehållet i många avfallsströmmar, eller kanske snarare just om innehållet av värdemetaller i olika avfallsströmmar. Det finns också brister i kunskaperna kring vilka tekniska utmaningar och risker som kan förknippas med att förbränna en större andel av en särskild avfallsström. Dessa osäkerheter bidrar till trögheten i att förändra driften, då de ekonomiska konsekvenserna av oförutsedda stopp i förbränningsanläggningen kan vara mycket stora.

123 1 - 50 of 117
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.4