Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 32) Show all publications
Ulmanen, J., Hallquist, L., Rex, E., Sallén, J. & Tekie, H. (2023). Förstudie bläckfiskkoden Halland – Nycklar till systemomställning för lyckade cirkulära affärsmodeller för tjänstefiering i praktiken.
Open this publication in new window or tab >>Förstudie bläckfiskkoden Halland – Nycklar till systemomställning för lyckade cirkulära affärsmodeller för tjänstefiering i praktiken
Show others...
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Förstudiens mål var att undersöka förutsättningar för etablering av en framtida testbädd för cirkulär affärsmodellsinnovation i Halland till förmån för produkters ökade livslängd och nyttjandegrad. Ambitionen med studien var att bidra med kunskap om hur omställning mot ökad hållbarhet och konkurrenskraft kan möjliggöras i Hallands näringsliv. För att nå målet har i första hand en teknologisk innovationssystemanalys utförts baserat på tre fallstudier av halländska företag som ställer om till cirkulär tjänstefiering av produkt, så kallad Product-as-a-Service-modell (PaaS). Parallellt med systemanalysen har dialoger utförts med olika aktörer inom och utanför Halland för att undersöka intresse för en framtida testbädd för PaaS. Studien har identifierat tre huvudsakliga omställningshinder kopplat till bristande utveckling av marknad för, och finansiering samt legitimering av cirkulära tjänster liksom PaaS. Av de tre hindren ses den bristande legitimeringen, som led av dominerande normer om linjära affärsmodeller, som mest avgörande då det påverkar möjligheter till utveckling av både marknad och finansiering för PaaS. Studien har även identifierat två huvudsakliga åtgärder för att tackla hindren. Ett, ökad legitimering genom dels, att offentlig sektor skapar nischmarknader genom offentlig upphandling, och dels, att aktörer som forskningsinstitut och näringslivsfrämjare sprider kunskap om fördelarna med PaaS. Två, aktörer liksom forskningsinstitut, näringslivsfrämjare och region Halland bör skapa möjligheter för fortsatt och förbättrad spridning och lärande av tillämpad kunskap, främst inom marknadsformering och finansiering. Studien ser goda möjligheter att skapa en testbädd i form av en samverkansarena i Halland. Samverkansarenan medför att fler aktörer kan samlas för att effektivisera arbetet med de identifierade åtgärderna och accelerera omställning till PaaS i regionen. Dock medför de begränsade ramarna för studien att vi inte kan avgöra om detta är den mest effektiva vägen

Publisher
p. 49
Series
RISE Rapport ; 2023:52
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-64964 (URN)978-91-89821-04-0 (ISBN)
Available from: 2023-06-09 Created: 2023-06-09 Last updated: 2024-05-22Bibliographically approved
Rex, E., Hallquist, L., Karlsson, B., Carolina, H. & Alguren, P. (2022). Hållbarhetseffekter av ljus som tjänst.
Open this publication in new window or tab >>Hållbarhetseffekter av ljus som tjänst
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Inom cirkulär ekonomi är funktionsförsäljning en affärsmodell som väntas ge incitament för tillverkare att göra produkter som håller längre och använder färre resurser över tid, och även säkerställer återbruk och återvinning vid end-of-life. Inom belysning kan detta exempelvis ta uttryck i att sälja ljus som tjänst. Denna rapport går igenom olika hållbarhetsaspekter relaterade till belysning, såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska, och hur de skulle kunna påverkas av ett skifte i affärsmodell från traditionellt linjärt produktköp till ljus som tjänst. Arbetet har haft fokus på allmänbelysning inomhus i skolor och kontor i Sverige och fokuserat på områden där ett skifte i affärsmodell skulle kunna ha inverkan på hållbarhet. Det finns många olika strategier för att öka cirkularitet inom belysning, från cirkulärt anpassad hårdvara till ändrade affärsmodeller. I denna rapport används företaget Brightecos erbjudande av ljus som tjänst som exempel på en cirkulär affärsmodell, och diskuterar hur affärsmodellen kan påverka förutsättningar för hållbarhet relativt traditionellt linjärt produktköp. De exempel som studerats indikerar att ljus som tjänst i dagsläget inte är företagsekonomiskt fördelaktigt, sett till enbart kostnader för belysning. Ur ett större hållbarhetsperspektiv där även effekter på miljö, välbefinnande och samhällsekonomi räknas in, är det däremot troligen att föredra. De största miljövinsterna med Brighecos modell är dess potential att minska resursanvändning och avfall, stimulera teknikbyte till LED och minska risk för överinstallation av produkter. Samtidigt innebär affärsmodellen en ökad sannolikhet för att belysningsfrågor uppmärksammas och anpassningar görs för ökat välbefinnande hos användarna. Detta skulle kunna leda till betydande besparingar för såväl organisationer som samhälle, men det är effekter som är svåra att mäta och det råder således stor osäkerhet på storheterna. De potentiella fördelar för ekonomi, miljö och välbefinnande som denna rapport pekat på när det gäller ljus som tjänst är möjliga att uppnå även på andra sätt, exempelvis genom en kombination av olika produkter och tjänster. Ljus som tjänst är dock en affärsmodell som ökar förutsättningarna för att denna typ av åtgärder blir av, inte minst i organisationer som kanske inte själva har stark belysningskompetens.

Publisher
p. 56
Series
RISE Rapport ; 2022:91
National Category
Energy Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-60145 (URN)978-91-89711-31-0 (ISBN)
Available from: 2022-09-22 Created: 2022-09-22 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Rex, E., Hallquist, L. & Alguren, P. (2022). Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning.
Open this publication in new window or tab >>Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport redovisar resultat från projektet ”Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning”. Projektet utfördes 2020-2022 i syfte att undersöka kundorganisationers möjligheter och ageranden i relation till att köpa ljus som tjänst i stället för att själv äga och förvalta armaturer. Projektet har genom fallstudie, intervjuer och branschdialog analyserat privata och offentliga kunders vilja och möjlighet att köpa ljus som tjänst i relation till sitt behov av belysning inomhus för skolor och kontor. Projektet genomfördes med stöd från Energimyndigheten, i samverkan mellan RISE, Brighteco, LedLease, Castellum, Tierpfastigheter och Chalmers Industriteknik. Många andra aktörer från affärsekosystemet kring belysning har även deltagit i intervjuer och workshops, såsom tillverkare, elgrossist, byggföretag, arkitekter, ljusdesigner, privata och offentliga kunder, forskningsaktörer och samverkansorgan. Ett flertal hinder och drivkrafter har identifierats utifrån ett kundperspektiv, från såväl potentiella slutkunder som fastighetsbolag. Bekymmersfrihet, innovation och att bidra till en mer hållbar framtid är exempel på drivkrafter samtidigt som hinder finns i exempelvis ökade (direkta) kostnader, otydlighet i effekter, och ekonomi- och avtalssystem som ej är anpassade för nya affärslogiker. Resultat från projektet har analyserats och formulerats i tre hypoteser om hur marknadens tveksamhet skulle kunna förstås och minskas: • Hypotes 1: Hållbarhetseffekter är en drivkraft men den konkreta nyttan är otydlig. De miljömässiga och sociala värdena är för små, osäkra eller extrena för att väga upp en ökad kostnad för kund. • Hypotes 2: De som får störst nytta av ljus som tjänst är inte de som idag påverkar val av affärsmodell. • Hypotes 3: Tydligare och mer heltäckande erbjudande mot ”total ljusmiljö” eller ”hållbart och trivsamt kontor” skulle stärka erbjudandet och förflytta beslutsrummet. Rapporten avslutas med rekommendationer för vad olika typer av aktörer skulle kunna göra om de önskar öka förutsättningarna för att ljus som tjänst beaktas som ett alternativ till traditionella affärsmodeller för belysning. För att minska den otydlighet som finns kring hållbarhetseffekter av ljus som tjänst har projektet även tagit fram rapporten ”Hållbarhetseffekter av ljus som tjänst” (Rex et al. 2022) samt ett kalkylverktyg (Hallquist et al 2022).

Publisher
p. 40
Series
RISE Rapport ; 2022:92
National Category
Energy Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-60147 (URN)978-91-89711-32-7 (ISBN)
Available from: 2022-09-22 Created: 2022-09-22 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Hallquist, L., Alguren, P. & Rex, E. (2022). Kalkylverktyg – Hållbarhetseffekter av Ljus som tjänst.
Open this publication in new window or tab >>Kalkylverktyg – Hållbarhetseffekter av Ljus som tjänst
2022 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Inom projektet Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning som RISE har genomfört med projektparterna Brighteco, Chalmers industriteknik, Castellum, Tierpsbyggen och LED Lease, finansierat med hjälp av Energimyndigheten, har RISE tagit fram ett kalkylverktyg för att beräkna hållbarhetseffekter av affärsmodellen ljus som tjänst.

Publisher
p. 4 + Bil.
National Category
Energy Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-60148 (URN)
Available from: 2022-09-22 Created: 2022-09-22 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Rex, E. & Hallquist, L. (2022). Ljus som tjänst.
Open this publication in new window or tab >>Ljus som tjänst
2022 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Denna skrift sammanfattar resultat från projektet ”Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning” (Energimyndigheten projekt 50802-1) som utfördes under åren 2022-2022. Projektet leddes av RISE med medverkande projektparter Brighteco, LedLease, Castellum, Tierpfastigheter och Chalmers Industriteknik

National Category
Energy Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-60144 (URN)
Note

Skriften är sammanställd av Emma Rex och Lukas Hallquist, baserat på rapporterna”Hållbarhetseffekter av ljus som tjänst” (RISE rapport 2022:91) och ”Hinder ochdrivkrafter för cirkulär belysning” (RISE rapport 2022:92).

Available from: 2022-09-22 Created: 2022-09-22 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Vanacore, E., Rex, E., Talalasova, E., Stewart, C. & Wickman, T. (2021). Circular Economy & the Furniture industry: The state-of-the-art in the EU & Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Circular Economy & the Furniture industry: The state-of-the-art in the EU & Sweden
Show others...
2021 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This paper outlines the state-of-the-art of the furniture industry in relation to circular economy while highlighting policies, initiatives, actors, opinions and scenarios. It has emerged that several initiatives exist but also divergent options on future sustainable development paths. Therefore, recommendations are offered for the industry by pointing at some potential opportunities to progress in its “circular journey”. This report was developed during the “Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” project that was funded by Västra Götaland Regional Council. The document should be read in connection with the project final report (RISE Report 2021:55).

Series
RISE Rapport ; 2021:28
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-54515 (URN)978-91-89385-13-9 (ISBN)
Available from: 2021-06-22 Created: 2021-06-22 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Rex, E. & Kron, U. (2021). Exploring reluctance to circular business models – the case of light as a service. In: : . Paper presented at 10th International Conference on Life Cycle Management.01-08 September 2021, Stuttgart/Germany.
Open this publication in new window or tab >>Exploring reluctance to circular business models – the case of light as a service
2021 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The circular economy does not only require new product designs but also business models that provide enough incentives for both suppliers and customers to shift to more circular practices. Selling “light as a service” is a classic example of a service-based business model that could enable a more circular economy. However, despite a growing interest to become more circular, there is still hesitation among customers to change the way they meet their need for light. 

In an ongoing project, we explore this reluctance and seek to identify obstacles and driving forces for large customer organizations to buy “light as a service”. An interview study was made to identify current perceptions and practices among the broad range of stakeholders involved in the supply and demand of lighting in Sweden; lighting manufacturers, suppliers of light as a service, light designers and architects, private and public customers, collaborative bodies and sector organizations. The focus was on indoor lighting e.g. offices and schools in large customers (municipalities and property companies). 20 semi-structured interviews were made and results from the interviews were presented and discussed in a subsequent stakeholder workshop to validate results and add complementary perspectives. 

The results show a broad range of factors affecting the stakeholder’s attitudes and actions towards light as a service, from uncertainties in legal and technical liability to expectations on increased wellbeing and productivity among users. The preliminary analysis points to the importance of reducing uncertainties and creating trust between actors in the business ecosystem to decrease barriers to change. It also seems like extending the value proposition and increase the emphasis on social and/or environmental benefits (e.g. through enhanced light ergonomics and increased resource efficiency) is key for light as a service to become competitive to traditional business models.  

National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-58146 (URN)
Conference
10th International Conference on Life Cycle Management.01-08 September 2021, Stuttgart/Germany
Available from: 2022-01-11 Created: 2022-01-11 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Rex, E. & Kron, U. (2021). Exploring reluctance to circular business models – the case of light as a service. In: : . Paper presented at E3S Web of Conferences 349, 06005 LCM 2021.
Open this publication in new window or tab >>Exploring reluctance to circular business models – the case of light as a service
2021 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Selling light as a service is one example of a service-based business model that could enable a more circular economy. However, despite a growing interest to become more circular, there is still hesitation among customers to change the way they meet their need for light. In an ongoing project, we explore this reluctance and seek to identify obstacles and driving forces for large customer organizations to buy light as a service. As a first step, an interview study and a workshop were made to identify current perceptions in a broad range of stakeholders including lighting manufacturers, suppliers of light as a service, light designers and architects, private and public customers, collaborative bodies, and sector organizations. The focus was on large customers (municipalities and property companies) and on indoor lighting in offices and schools in Sweden. Barriers and driving forces could be found in 5 categories: environmental impact, economic consequences, social effects, competence, and roles and responsibilities. The analysis points to the importance of increasing knowledge, reducing uncertainties, and creating trust between actors in the business ecosystem to decrease barriers to change. It also appears extending the value proposition and increasing emphasis on social and user benefits are key for light as a service to become competitive with traditional business models.

National Category
Energy Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-60146 (URN)10.1051/e3sconf/202234906005 (DOI)
Conference
E3S Web of Conferences 349, 06005 LCM 2021
Available from: 2022-09-22 Created: 2022-09-22 Last updated: 2023-05-16
Rex, E., Talalasova, E. & Vanacore, E. (2021). Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden 2030.
Open this publication in new window or tab >>Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden 2030
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport beskriver tre olika framtidsbilder av hur vi på ett cirkulärt sätt tillgodoser behov av möbler inom företag och offentlig sektor år 2030. Scenarioberättelserna beskriver ”lyckade” och rimliga utvecklingsvägar, där branschen tydligt gått från en linjär till en cirkulär logik, men på olika sätt. Scenarier utgår ifrån två områden där det råder osäkerhet i på vilket sätt och hur snabbt branschen och relationerna mellan aktörerna däri kommer att utvecklas: (1) graden av digitalisering och informationsdelning och (2) hur affärsrelationen mellan aktörer utvecklas i olika centraliseringsgrad i värdekedjan.

Som en del av analysen diskuteras även risker och möjligheter för svensk möbelbransch som varje scenario medför och utvecklingsbehov för att lyckas ställas om till en cirkulär ekonomi till år 2030. Sammanfattningsvis finns behov av nya och utvecklade kompetenser, förbättrad informationsdelning och förändrade roller. 

.

Publisher
p. 31
Series
RISE Rapport ; 2021:55
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-53459 (URN)978-91-89385-44-3 (ISBN)
Note

Finansierat av Västra Götalandsregionen

Available from: 2021-06-02 Created: 2021-06-02 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Carlsson, R., Lorentzon, K., Rex, E., Karpenja, T., Davis, J. & Edoff, P. (2021). Research institute strengthens its LCA capacity by internal collaboration and data infrastructure. In: Abstract book of 10th International Conference on Life Cycle Management: . Paper presented at 10th International Conference on Life Cycle Management.01-08 September 2021, Stuttgart/Germany.
Open this publication in new window or tab >>Research institute strengthens its LCA capacity by internal collaboration and data infrastructure
Show others...
2021 (English)In: Abstract book of 10th International Conference on Life Cycle Management, 2021Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Most of the research institutes that during the last years merged to create RISE Research Institutes of Sweden had previously developed unique ways of delivering LCA competence, services and data to Swedish industry and public sector. Thereby RISE holds a unique position to establish itself as a leader in the LCA field, in practical application areas such as lifestyle and sustainability analyses, scenario simulation and modeling, service innovation, and policy recommendations at different system levels. To put this in effect, the competence groups of the former separate institutes need to establish synergetic collaboration and operational infrastructure of knowledge, internal standards, and data sharing, as well as concerted LCA offerings. Recognizing the general explosion of interest for environmental assessments, such as carbon footprints, from industry, public sector and consumers, RISE now focuses its capacity to manage different types and formats of life cycle data for internal use as well as for customer offerings. The goal is to increase availability of the life cycle competence connected to RISE’s technical breadth, to provide synergized competence in support of sustainable transition to industry and society. During 2020 the first step towards this goal resulted in an internal shared view of RISE’s LCA offerings and common fundamental and flexible data documentation principles for all different life cycle data within RISE’s different life cycle competence groups. This is an achievement, considering that formats for data presentations within RISE ranges from aggregated carbon footprint results of per kg of products to ILCD European Product Environmental Footprints. During 2021 the RISE effort is dedicated to formation of a solid platform for generic life cycle data sharing, through common internal data exchange formats and interfaces towards customers, as well as a long-term governance, maintenance and competence supply for the synergetic collaboration.

National Category
Environmental Management
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-58145 (URN)
Conference
10th International Conference on Life Cycle Management.01-08 September 2021, Stuttgart/Germany
Available from: 2022-01-11 Created: 2022-01-11 Last updated: 2023-10-31Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3833-4092

Search in DiVA

Show all publications