Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 40) Show all publications
Sehati, P., Malmros, I., Karlsson, S. & Kovacs, P. (2019). Aesthetically pleasing PV modules for the Built Environment. Växjö
Open this publication in new window or tab >>Aesthetically pleasing PV modules for the Built Environment
2019 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Sustainable development of the built environment is in the vicinity with circular economy, green building technology and the integration of renewable energy harvesting devices. Solar energy is an enormous resource, in 90 minutes the sun irradiates energy in an amount that is equal to our entire planet’s annual energy need. PV modules is an increasing alternative to generate electricity which has reached grid parity with fossil energy in larger installations. However, fields of PV modules require space and in the built environment the space is scarce, therefore, building applied and building integrated PV has become increasingly interesting. As PV becomes an integrated part in the built environment the aesthetics becomes important, also for it to become accepted among architects. Today, there are many alternatives to make PV modules aesthetically pleasing and many companies develop this further in collaboration with building contractors and architects. In the current report we introduce color, light and PV modules and present a survey of how to make PV modules aesthetically pleasing with a special focus on modification of its color. We present some examples of aesthetically pleasing PV modules and Nordic companies that have been working with developing this. We also list companies that supply roof- as well as façade systems. Finally, we discuss the challenges and the cost implications for aesthetically pleasing PV modules in the built environment.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: , 2019. p. 24
Series
RISE Rapport ; 2019:08
Keywords
Aesthetics, Architecture, Colored glass, Coating, Cost, Customer need, PV module, PV installer, interviews, paint, solar cells
National Category
Materials Engineering Energy Systems Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37326 (URN)978-91-88907-30-1 (ISBN)
Projects
Competitive Industrialized Photovoltaic Roofing
Funder
Swedish Energy Agency, 40180-1
Available from: 2019-01-21 Created: 2019-01-21 Last updated: 2019-01-21Bibliographically approved
Håkansson, M., Kovacs, P. & Thuvander, L. (2019). SOL:AR: Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering.
Open this publication in new window or tab >>SOL:AR: Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Utvecklingen inom solenergi i Sverige har gått snabbt de senaste åren, men hittills harde flesta företag och privatpersoner satsat på att installera solceller på tak. En annanresurs som i dagsläget är relativt outnyttjad, men där vi ser både en möjlighet för ochen ökande trend av olika sollösningar, är fasader. I miljöer där man pga platsbrist intekan bygga nytt, kan ändå fasadytor på byggnader utnyttjas för en rad saker, bl a till attgenerera förnybar solel och/eller ge plats för skuggande solavskärmningar ochdärmed minskat kylbehov. I projektet SOL:AR har vi tittat på hur ett framtida digitaltvisualiseringsverktyg skulle kunna underlätta för beställare som funderar påsollösningar till fasad, där vi inkluderar såväl traditionella solceller sombyggnadsintegrerad solel (BIPV) och solavskärmningar. Skulle ett digitalt verktygkunna ge en snabb uppfattning om t ex lönsamhet på solceller eller solavskärmningarpå fasad, och hur dessa skulle se ut på en fastighet? Skulle detta vara till hjälp förbeställare som är nyfikna på och funderar på sollösningar? Ett långsiktigt syfte medprojektet är att stötta utvecklingen av fasader som resurs så att nya möjligheter för bl asolcellsinstallationer kan tas tillvara.Genom att intervjua tilltänkta målgrupper som fastighetsägare och andranyckelaktörer om deras behov och önskemål kring ett digitalt verktyg, kartlägga vilkatekniska möjligheter samt juridiska och organisatoriska frågeställningar som finns, såhar vi utforskat förutsättningarna för ett sådant verktyg. Vi har identifieratfastighetsägare som den primära målgruppen för verktyget och då framföralltmellanstora fastighetsägare med främst kommersiella fastigheter, men konstaterar attdet även hos bostadsrättsföreningar och i flerbostadshus finns ett växande intresse försollösningar. Sammanlagt har minst 30 personer från fastighetsbolag,branschorganisationer, solenergileverantörer, myndigheter ochsamhällsbyggnadskontor deltagit i våra intervjuer/workshopsaktiviteter och bidragitmed sina behov och tankar kring hur ett digitalt visualiseringsverktyg skulle kunnaskapa nytta i beställningsprocessen av solenergi/solavskärmningar på fasad.Resultatet från studiedeltagarna visar på att ett digitalt visualiseringsverktyg kan varaav värde för fastighetsägare om det kan väcka intresse för sollösningar tidigt i enombyggnad- eller renoveringsprocess; är lätt att använda för olika roller påfastighetsbolag inkl. hyresgäster och BRFer; kan ge en bild av hur en viss sollösningskulle se ut samt en uppskattning av ekonomi och miljönytta (snarare än exaktaberäkningar); kan fungera som ett kommunikationsstöd för fastighetsägare i dialogenmed t ex hyresgäster; kan användas både ”ute i fält” vid en fastighet och på kontoret;ägs av en opartisk aktör och är gratis för fastighetsägaren att använda.Dessa insikter, tillsammans med kartläggningen av tekniska och juridiska frågor, harsammanställts i en kravspecifikation för ett framtida verktyg. Avslutningsvisgenomförde vi en workshop med inbjudna aktörer från visualiserings- ochsolavskärmningsbranschen för att säkra kravspecifikations relevans och identifieraytterligare viktiga frågor inför en framtida utvecklingsfas. Utmaningar framöverinkluderar att hitta en neutral ägare/förvaltare till verktyget, identifiera en rimligfinansieringsmodell, samt att implementera och testa verktyget i ett antal steg i väntanpå nödvändiga framsteg inom augmented reality-området och 3D-data.

Abstract [en]

The solar energy business has developed rapidly in Sweden in recent years, but so farmost companies and individuals have chosen to install solar cells on roofs. Anotherrelatively unexplored resource that we argue offer potential and where we see anemerging trend for various solar solutions, is building facades. In contexts where lackof space prevents building new or standalone solar energy installments, facades canstill be used for a range of purposes, e.g., generating renewable solar power and/orprovide space for shading devices and thereby reduced demand for cooling. In theSOL:AR project we have investigated how a future digital visualization tool could makeit easier for clients who are considering solar solutions, including categories ofproducts like solar cells, building-integrated photovoltaics (BIPV) and solar shading.How could a digital tool give a quick insight into e.g., the profitability of solar cells or asolar shading solution on a certain façade, and how would these look aesthetically? Along term aim in the project is to stimulate the development of facades as a resourcethat opens for new opportunities for solar solutions.Through interviewing potential target groups like property owners and other keyactors about their needs and requests regarding a digital tool, mapping out technicalpossibilities as well as legal and organizational aspects, we have investigated theprerequisites for such a tool. We have identified property owners as our primary targetgroup, and in particular medium-sized property owners with commercial buildings,although there seems to be an increasing interest in solar solutions also in tenantowners’ associations and apartment buildings. In total, at least 30 people fromproperty companies, trade organizations, solar energy companies, governmentalagencies, and urban planning offices have participated in our interviews andworkshops respectively and contributed their thoughts and needs about how a digitalvisualization tool could create value in the procurement of solar solutions for facades.The results from the study suggest that a digital visualization tool could create valuefor property owners if it triggers the interest for solar solutions early in a renovation-/rebuilding process; is easy to use for people regardless of role at the propertycompany or tenant owners’ association; can provide an idea of how a certain solarsolution would look along with an estimation of economic and environmental benefits(rather than exact calculations); can support the communication about solar solutionsbetween property owners and tenants; can be used “in the field” at a certain buildingas well as in the office; is owned by a neutral actor and is free of charge for propertyowners to use.Together with insights from the technical state-of-the art mapping and legal issues, wehave gathered these user-oriented insights in a list of requirements for a future tool. Toconclude the project, we conducted a workshop with invited actors from thevisualization and solar shading industry to secure the relevance of the technicalrequirement list and identify further important questions for a future developmentphase. Future challenges include identifying a neutral owner for the tool, identify areasonable payment model, as well as implementing the tool step-wise while waitingfor necessary technical advances in the area of augmented reality and 3D datarespectively.

Series
Rapport från Smart Built Environment
Keywords
solenergi, solel, BIPV, fasader, fastighetsägare, digitalisering, AR
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-40217 (URN)
Funder
Swedish Research Council Formas
Available from: 2019-10-08 Created: 2019-10-08 Last updated: 2019-10-09Bibliographically approved
Warneryd, M., Wilson, K., Karltorp, K., Boork, M., Kovacs, P. & Norrblom, H. L. (2018). Affärsmodeller för solcellsinstallation i flerbostadshus och kommersiella fastigheter – en handbok.
Open this publication in new window or tab >>Affärsmodeller för solcellsinstallation i flerbostadshus och kommersiella fastigheter – en handbok
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Priset på solceller har stadigt minskat under senare år, samtidigt som effektiviteten har ökat. Alltfler, både privatpersoner och företag, väljer att investera i solcellsanläggningar. Drivkrafterna för att genomföra en installation är många och varierande, men vägen mot beslut är inte alltid enkel. Denna handbok riktar sig främst mot fastighetsägare till bostadsfastigheter och lokalfastigheter samt bostadsrättsföreningar. Syftet är att stödja dessa aktörsgrupper inför beslut om en eventuell solcellsinstallation. Innehållet i handboken bygger på resultat från workshops och intervjuer med representanter från de olika grupperna.

Handboken beskriver möjliga affärsmodeller för solel uppdelat på de olika aktörsgrupperna, men även såväl ekonomiska som icke-ekonomiska nyttor med att installera en solelanläggning. Tre huvudtyper av affärsmodell presenteras:

- Fastighetsägaren investerar och äger solcellsanläggningen.

- Anläggningen leasas från ett leasingbolag, med eller utan avbetalning.

- Fastighetsägaren upplåter takytor till en annan aktör som investerar i solceller.

Affärsmodellsbeskrivningarna inkluderar ägarförhållanden, lönsamhet, hur den producerade solelen kan användas samt för- och nackdelar med modellen. Styrmedel i form av regler, stöd och ersättningar kan dessutom påverka både anläggningens storlek och dess lönsamhet. Aktuella regler beskrivs i handboken. Eftersom solelmarknaden och regelverk är i ständig förändring bör man alltid kontrollera vad som gäller inför en installation. I slutet på

handboken finns därför tips på vidare läsning och relevanta myndigheter.

Publisher
p. 43
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-34722 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-08-15 Created: 2018-08-15 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Kovacs, P., Ollas, P. & Hemlin, O. (2018). Regelmässiga förutsättningar för takrenoveringar och solcellsinstallationer – en litteratursammanställning. Borås
Open this publication in new window or tab >>Regelmässiga förutsättningar för takrenoveringar och solcellsinstallationer – en litteratursammanställning
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten redogör för en tvådelad litteratursammanställning som dels sammanfattar incitament och regelmässiga hinder vid renovering av flerbostadshus, och dels redogör för de generella regelverk, policys och andra förutsättningar vid installationer av solcellsanläggningar. Den första delen är resultatet av litteratursökningar och intervjuer om tillgängliga stöd och reglerverk och den andra delen baseras enbart på litteratursökning. För aktörer på beställar- och leverantörssidan med intresse för takrenovering med solceller, syftar rapporten till att ge en bild av förutsättningarna i form av incitament och hinder.

Den samlade bilden är att det pågår en snabb positiv utveckling kring incitament och regelverk specifikt för solceller och att även regelverk för energieffektivisering och miljöcertifiering kan motivera fastighetsägare till att ta ett sådant samlat grepp. Sammantaget utgör de styrande kraven – vid en renovering som klassas som en omfattande ändring – dock snarare ett hinder än en möjlighet för att genomföra de koncept som tagits fram i projektet.

Denna rapport utgör ett komplement till projektrapporten för projektet ”Miljontak – takrenovering med solceller” (Energimyndighetens projektnummer: 41857-1) och finns tillgänglig via E2B2’s hemsida - http://www.e2b2.se/.

Abstract [en]

The report presents a two-piece literature summary summarizing incentives and regulatory barriers to the renovation of multi-family houses, as well as general regulations, policies and other conditions for installations of solar cell installations. For developers and suppliers with interest in roof renovation with solar cells, the report aims to provide a picture of the conditions for such actions. The overall picture is that there is a rapid positive development of incentives and regulations specifically for solar cells. Additionally, regulations for energy efficiency and environmental certification can motivate property owners to carry out such combined approach.

This report complements the project report for project "Environmental Roofing - Solar Energy Redevelopment" (Energy Agency Project Number: 41857-1) and is available via E2B2's website - http://www.e2b2.se/.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2018. p. 24
Series
RISE Rapport ; 2018:03
Keywords
Roof Renovation, Million Programme, Solar PV & Solar Cells, Takrenovering, Miljonprogrammet, Solceller, Solel
National Category
Architectural Engineering Construction Management Building Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-32996 (URN)978-91-88695-38-3 (ISBN)
Projects
Miljontak – takrenovering med solceller
Funder
Swedish Energy Agency, 41857-1
Available from: 2018-01-05 Created: 2018-01-05 Last updated: 2018-08-15Bibliographically approved
Kovacs, P., Hemlin, O., Persson, J., Ollas, P., Larsson, D., Femenias, P., . . . Fahlen, E. (2018). Solceller som solavskärmning: Forskning, utveckling och demonstration.
Open this publication in new window or tab >>Solceller som solavskärmning: Forskning, utveckling och demonstration
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

This report presents the implementation, results, discussion and conclusions of the project "Solar Shading in an Overall Perspective - From Energy Efficiency to Energy Production and from Product to Architecture". From 2015 to 2018, companies from the solar shading and solar PV industries, together with architects, researchers, contractors and property managers, have explored the area in order to increase interest, knowledge and acceptance for solar shading in various important target groups. A strong focus has been on the combination of solar cells and solar shadings in a product named electricity generating solar shading. Among the results is a literature summary and an experience feedback from eight installations, as well as a database of examples from about 70 solar-shading installations, most of which are built up of solar cells. A development effort in collaboration between solar shading- and solar PV companies has resulted in several new products that were evaluated in the project and now being demonstrated at RISE's office in Borås.

Publisher
p. 74
Keywords
Photovoltaics, Solar shading, multifunctional, BIPV, design, daylighting
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37006 (URN)978-91-88907-03-5 (ISBN)
Available from: 2019-01-11 Created: 2019-01-11 Last updated: 2019-01-21Bibliographically approved
Haegermark, M., Kovacs, P. & Dalenbäck, J.-O. (2017). Economic feasibility of solar photovoltaic rooftop systems in a complex setting: A Swedish case study. Energy, 127, 18-29
Open this publication in new window or tab >>Economic feasibility of solar photovoltaic rooftop systems in a complex setting: A Swedish case study
2017 (English)In: Energy, ISSN 0360-5442, E-ISSN 1873-6785, Vol. 127, p. 18-29Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

An economic feasibility study of solar photovoltaic rooftop (PV) systems in Swedish multifamily buildings was carried out to examine the effects of current market conditions, incentive programmes, and building-specific parameters. Economic analyses were conducted for 108 electricity supply points for scenarios including (1) a tax rebate, (2) an investment subsidy, and (3) both tax rebate and subsidy. First, PV systems were sized and oriented to give the highest net present values, considering actual fuse sizes and hourly demands matched to simulated PV generation. This resulted in shares of profitable systems as follows: 33% with a tax rebate, 51% with a subsidy, and 93% with both. It was shown that the tax rebate programme promotes relatively large systems compared to the subsidy, although with a much higher risk. Thereafter, the influences of main fuse size and existing roofs were investigated. Most of the roofs were large enough to fit the previously sized PV systems. However, taking into account the slopes and directions of available rooftops considerably reduced the number of profitable systems. Finally, the study showed that in addition to support measures and other economic conditions, the PV system feasibility was highly sensitive to roof characteristics, electricity demand and fuse size.

Keywords
Buildings, Economic analysis, Roofs, Solar photovoltaics, Sweden
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-29314 (URN)10.1016/j.energy.2016.12.121 (DOI)2-s2.0-85016161668 (Scopus ID)
Available from: 2017-05-12 Created: 2017-05-12 Last updated: 2018-08-15Bibliographically approved
Warneryd, M., Kovacs, P., Ossman, L., Hemlin, O., Sandén, B. & Larsson, D. (2016). En strategisk innovationsagenda för solel: Så tar vi del i potentialen på 1000 000 TWh.
Open this publication in new window or tab >>En strategisk innovationsagenda för solel: Så tar vi del i potentialen på 1000 000 TWh
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Samtidigt som användandet av solenergi har växt exponentiellt det senaste decenniet,är fortfarande andelen solenergi i den globala energimixen bara omkring 1 procent.En kraftigt ökad andel solenergi samtidigt som energibehoven totalt sett ökar, skaparmöjligheter för fler aktörer och mer aktivitet inom marknaden. Svenska företag och aktörerär redan verksamma inom de flesta delar av värdekedjan, och inom spannet frånforskning till färdig produkt/tjänst på marknaden. I vissa delar av kedjan finns det fleraktörer, medan andra har färre eller bara någon enstaka. Solelområdet påverkas även avnärliggande områden såsom lagringsteknik, smarta nät och elektrifiering av transportsektorn.Även i kopplingarna till dessa angränsande områden finns många möjligheter.Med detta ser vi också möjligheter för nya aktörer på denna marknad, exempelvis ABVolvo och olika IT-företag.

Ett antal nätverk med olika syften finns etablerade inom solelområdet och dessa kanutgöra en viktig grund för strategier framåt och samverkan inom området. Underagendaarbetet har det framkommit några prioriterade områden där de medverkandeaktörerna anser att det bör läggas extra resurser för att snabba på utvecklingen av desvenska aktiviteterna. Det första är ett samlande av insatser för att stärka den inhemskamarknaden, då denna anses vara avgörande för tillväxt och innovation inom området.Den andra är att öka samverkan mellan akademisk forskning och industri, då det finnsvärldsledande forskning inom material och celler samtidigt som Sverige besitter en starkinternationell industrisektor där kombinationen av dessa kan ge konkurrenskraftiga erbjudandenpå en global marknad. Den tredje och sista handlar om att utveckla specifikasvenska nischer inom området solel. Detta är viktigt då den globala konkurrensen är tuffinom vissa delar av värdekedjan, samtidigt som det finns stor utvecklingspotential inomandra. Det finns därmed möjligheter att dra nytta av svenska förmågor för att ta framnischprodukter och tjänster för en global solmarknad.

Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2016:38
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-28185 (URN)978-91-88349-43-9 (ISBN)
Available from: 2017-02-16 Created: 2017-02-16 Last updated: 2018-08-15Bibliographically approved
Norberg, I., Pettersson, O., Gustavsson, A., Kovacs, P., Boork, M., Ollas, P., . . . Jältorp, H. (2015). Solel i lantbruket - realiserbar potential och nya affärsmodeller.
Open this publication in new window or tab >>Solel i lantbruket - realiserbar potential och nya affärsmodeller
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 70
Series
JTI rapport Lantbruk och industri, ISSN 1401-4963 ; R433
National Category
Agricultural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-27757 (URN)
Available from: 2017-01-04 Created: 2017-01-04 Last updated: 2018-08-15
Kovacs, P., Persson, M. & Åström, S. (2014). Jämförande provning av mindre nätanslutna solelsystem: En förstudie (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Jämförande provning av mindre nätanslutna solelsystem: En förstudie
2014 (Swedish)Report (Refereed)
Publisher
p. 65
Series
Rapport Energimyndigheten
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5618 (URN)18829 (Local ID)18829 (Archive number)18829 (OAI)
Available from: 2016-09-08 Created: 2016-09-08 Last updated: 2018-08-15Bibliographically approved
Perers, B., Kovacs, P., Olsson, M., Persson, M. & Pettersson, U. (2013). A tool for standardized collector performance calculations including PVT (ed.). In: : . Paper presented at Solar Heating and Cooling, San Francisco, USA. Conference.
Open this publication in new window or tab >>A tool for standardized collector performance calculations including PVT
Show others...
2013 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-12250 (URN)14909 (Local ID)14909 (Archive number)14909 (OAI)
Conference
Solar Heating and Cooling, San Francisco, USA. Conference
Available from: 2016-09-13 Created: 2016-09-13 Last updated: 2018-08-15Bibliographically approved
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5605-3756

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.7