Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 68) Show all publications
Aronsson, M. (2019). Reservkapacitet i tågplaneprocessen: Förstudie.
Open this publication in new window or tab >>Reservkapacitet i tågplaneprocessen: Förstudie
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Utgångspunkten för tilldelningsprocessen är att den mest samhällsnyttiga trafiken, tolkat som den mest samhällsekonomiska, är den som skall genomföras varje dygn. De sökande av tåglägen för nästkommande år lämnar in sina ansökningar i april året före, vilket sedan sammanställs och planeras av infrastrukturhållaren.  Såsom i all planering så är inte alla fakta kända i förväg då de sökande lämnar in sina ansökningar. Av det skälet har svensk järnvägslag ett moment om ”reservkapacitet”, kapacitet som avsätts för att möjliggöra även tilldelning av effektiva tåglägen under pågående genomförande av tågplanen. Målet för projektet Reservkapacitet i tågplanen, RIT, är att finna modeller, metoder och verktyg för hantering av reservkapacitet genom tilldelningsprocessen. Syftet är också att i allmänhet studera hur reservering av kapacitet kan göras då diskussioner förs internationellt om en utvecklad tilldelningsprocess där möjligheten till både långsiktigt stabil trafik och effektiva tåglägen med kort framförhållning skall kunna planeras och genomföras. Skillnad görs mellan tilldelad kapacitet, reserverad kapacitet och restkapacitet, där den senare enbart är sådan kapacitet som inte efterfrågades och således är ”över”. Rapporten presenterar resultaten från förstudien där olika aspekter av reserverad kapacitet belyses, en diskussion rörande hur stort behovet av reservkapacitet är samt innehåller en genomgång av vad som finns gjort inom området både nationellt och internationellt. En principiell ansats för hantering av reserverad kapacitet presenteras, där en bärande princip är att tåglägen måste ha jämförbara värden genom hela tilldelningsprocessen för att mängden och typen av reserverad kapacitet skall bli korrekt formulerad.

Publisher
p. 31
Series
RISE Rapport ; 2019:49
Keywords
Reserverad kapacitet, tågplan, kapacitetstilldelning
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-38524 (URN)978-91-88907-76-9 (ISBN)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2017/115425
Available from: 2019-05-02 Created: 2019-05-02 Last updated: 2019-05-03Bibliographically approved
Aronsson, M. (2019). Transporttillgänglighet och tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll.
Open this publication in new window or tab >>Transporttillgänglighet och tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Key figures for transport availability and accessibility for railway traffic and track maintenance
Abstract [sv]

På infrastrukturförvaltaren Trafikverket åligger det att skapa en kapacitetstilldelning som både leder till punktligt genomförande av trafik och samtidigt bibehållen anläggningsstatus. Detta skall genomföras på ett sådant sätt att anläggningen används på ett optimalt samhällsnyttigt sätt. Den årliga tågplanen beskriver kapacitetsfördelningen av infrastrukturen mellan tåg och underhållsåtgärder för ett år i taget, men är slutresultatet av flera års förberedelser. Cirka 8 månader innan tågplanen börjar gälla söker järnvägsföretagen och underhållentreprenörerna kapacitet för tåglägen och banarbeten, men processen börjar avsevärt tidigare. Denna rapport beskriver hur ett transportutbud och produktions-estimat kan formuleras, beräknas och värderas som ett verktyg och underlag för dels ansökan av banarbeten, dels som ett underlag för kapacitetsfördelningsstrategier. Huvudresultatet är en frikoppling av tågläget med dess precist formulerade väg genom järnvägsnätet till ett nytt begrepp, transportläget, som definierar de huvudegenskaper som utgör viktiga leveranskvaliteter och leveransegenskaper hus transporttjänsten. Basen för ett transportläge utgör utgångsstation, slutstation samt eventuellt andra stationer med kommersiella aktiviteter såsom av/påstigande eller av/påkoppling av godsvagnar. Transportlägen med samma egenskaper formar Transporttjänsteklasser. Genom att använda prioriteringsklasserna från de i järnvägsnätsbeskrivningen beskrivna prioriteringskriterierna kan en värdering kopplas till transportlägena och transporttjänsteklasserna. Denna värdering gör det möjligt att jämföra olika transportjänsteklasser och låta transportlägen byta klass om det vid samordning och beräkning av produktions-estimatet visar sig nödvändigt på grund av exempelvis trängsel på infrastrukturen. Värderingen är också nyckeln för att värdera den påverkan trafikpåverkande åtgärder såsom banarbeten får på produktions-estimatet, dels enskilda trafikpåverkande åtgärder men kanske framför allt kombinatoriska effekter av dessa åtgärder.

Publisher
p. 58
Series
RISE Rapport ; 2019:33
Keywords
Tågläge, tilldelning, planering, trafikpåverkande åtgärder
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-38326 (URN)978-91-88907-60-8 (ISBN)
Projects
Transporttillgänglighet och tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll, TT-JOB
Funder
Swedish Transport Administration, TRV2016/104164
Available from: 2019-04-05 Created: 2019-04-05 Last updated: 2019-04-22Bibliographically approved
Bjurling, B. & Aronsson, M. (2018). DOIT WP4 Final Report on Planning and Optimization.
Open this publication in new window or tab >>DOIT WP4 Final Report on Planning and Optimization
2018 (English)Report (Other academic)
Publisher
p. 33
Series
SICS Technical Report, ISSN 1100-3154 ; T2018:01
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-34562 (URN)
Available from: 2018-08-13 Created: 2018-08-13 Last updated: 2018-08-13Bibliographically approved
Aronsson, M. (2018). Transporttjänsteklasser för trafik på järnväg: Delresultat i projektet Transporttillgänglighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll (TT-JOB).
Open this publication in new window or tab >>Transporttjänsteklasser för trafik på järnväg: Delresultat i projektet Transporttillgänglighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll (TT-JOB)
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport beskriver ett delresultat i forsknings- och innovationsprojektet ”Transporttillgänglighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll”, TT-JOB, som är ett projekt i branschprogrammet KAJT, Kapacitet i järnvägstrafiken. Projektet studerar möjligheten att utveckla ett (eller flera) tillgänglighetsmått baserat på transporter snarare än kapacitetsmått för individuella spårlänkar. Måttet ska vara relevant för all berörd trafik, och ska även ta i beaktande de effekter på tillgänglighet som trafiksammansättningen (den s.k. trafikmixen) på en bana skapar. Vi definierar begreppet Transporttjänsteklasser för järnväg, vilka beskriver sammanfattande egenskaper för flera liknande tåglägen. Individer (tåglägen) ur transporttjänsteklasserna skall i ett senare skede kunna kombineras för att bygga upp trafiksystem som kan användas för utfästelser om kommande planeringsperioders trafik och som underlag för t.ex. kombinationeseffekter i samband med underhållsplanering. Denna rapport beskriver grundansatsen, definierar grundläggande begrepp och sätter transporttjänsteklasserna i perspektiv gentemot t.ex. de funktionella kraven och deras transportflöden som används på Trafikverket.

Publisher
p. 28
Series
RISE Rapport ; 2018:17
Keywords
järnväg, transport, tillgänglighet, tågplan, tågläge
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33388 (URN)978-91-88695-52-9 (ISBN)
Projects
Transporttillgänglighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll, TT-JOB
Funder
Swedish Transport Administration, TRV2016/104164
Available from: 2018-03-06 Created: 2018-03-06 Last updated: 2018-03-16Bibliographically approved
Gestrelius, S., Aronsson, M. & Peterson, A. (2017). A MILP-based heuristic for a commercial train timetabling problem. In: Transp. Res. Procedia: . Paper presented at Transportation Research Procedia (pp. 569-576).
Open this publication in new window or tab >>A MILP-based heuristic for a commercial train timetabling problem
2017 (English)In: Transp. Res. Procedia, 2017, p. 569-576Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Using mathematical methods to support the yearly timetable planning process has many advantages. Unfortunately, the train timetabling problem for large geographical areas and many trains is intractable for optimization models alone. In this paper, we therefore present a MILP-based heuristic that has been designed to generate good-enough timetables for large geographical areas and many trains. In the incremental fix and release heuristic (IFRH), trains are added to the timetable in batches. For each batch of trains, a reduced timetable problem is solved using a mathematical integer program and CPLEX. Based on the solution, the binary variables defining meeting locations and stops are fixed, and the next batch of trains is added to the timetable. If previously fixed variables make the problem infeasible, a recovery algorithm iteratively releases fixed variables to regain feasibility. The paper also introduces a simple improvement heuristic (IH) that uses the same idea of working with batches of trains. The heuristics are tested on a real case-study from Sweden consisting of both small problem instances (approximately 300 trains and 1400 possible interactions) and large problem instances (approximately 600 trains and 5500 possible interactions). IFRH returns a feasible timetable within 30 minutes for all problem instances, and after running IH the optimality gaps are less than 5%. Meanwhile, if CPLEX is used without the heuristic framework to solve the total optimization problem, a feasible timetable is not returned within 2 hours for the large problem instances. © 2017 The Authors.

Keywords
heuristic, MILP, optimization, Train timetabling
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33204 (URN)10.1016/j.trpro.2017.12.118 (DOI)2-s2.0-85039939622 (Scopus ID)
Conference
Transportation Research Procedia
Available from: 2018-01-31 Created: 2018-01-31 Last updated: 2018-08-16Bibliographically approved
Svedberg, V., Aronsson, M., Joborn, M. & Lundgren, J. (2017). Dynamic Pricing of Track Capacity. In: Transp. Res. Procedia: . Paper presented at Transportation Research Procedia (pp. 704-711).
Open this publication in new window or tab >>Dynamic Pricing of Track Capacity
2017 (English)In: Transp. Res. Procedia, 2017, p. 704-711Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

To reach a perfect competition on the tracks, new market based approaches to train timetabling needs to be investigated. In this paper, a process for dynamic pricing of track capacity is suggested. The process includes methods for calculating the supply of and demand for track capacity for an application for delivery commitments. These methods make it possible to apply techniques for dynamic pricing on the timetabling problem to find a market based price of a set of delivery commitments. Track capacity in high demand will thus get a higher price than capacity in less requested times and tracks, thus encouraging operators to avoid to request delivery commitments for trains to be operated during the most congested hours of the day. Subsequently, the congestion can be reduced and the timetabling process will be fair and flexible. © 2017 The Authors.

Keywords
Delivery Commitment, Dynamic Pricing, Railway Timetabling
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-33208 (URN)10.1016/j.trpro.2017.12.114 (DOI)2-s2.0-85039972602 (Scopus ID)
Conference
Transportation Research Procedia
Available from: 2018-01-31 Created: 2018-01-31 Last updated: 2018-07-20Bibliographically approved
Svedberg, V., Aronsson, M., Joborn, M. & Lundgren, J. (2017). Finding available track capacity using track capacity corridors. Kista
Open this publication in new window or tab >>Finding available track capacity using track capacity corridors
2017 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

When adding a new train to an existing timetable, this often has to be done in a way that gives an efficient train path for the added train, while the existing trains in the timetable only can be shifted in restricted ways. A first step in the addition procedure is to find all the available track capacity that can be used for the train to be added, given its earliest possible departure time and latest possible arrival time. This available track capacity will form one or more capacity corridor from theorigin to the destination. In this paper we propose a method for handing all available capacity corridors that can be used when adding the train. The basis of the method is an optimization model, which includes all scheduling restrictions, securing that the capacity corridors are both feasible from a security viewpoint and also feasible with respect to the already planned trains.

Place, publisher, year, edition, pages
Kista: , 2017. p. 20
Series
SICS Technical Report, ISSN 1100-3154 ; T2017:03
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-35113 (URN)
Available from: 2018-09-04 Created: 2018-09-04 Last updated: 2018-09-04Bibliographically approved
Svedberg, V., Aronsson, M. & Joborn, M. (2017). Railway Timetabling Based on Cost-Benefit Analysis. Transportation Research Procedia, 22, 345-354
Open this publication in new window or tab >>Railway Timetabling Based on Cost-Benefit Analysis
2017 (English)In: Transportation Research Procedia, Vol. 22, p. 345-354Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The congestion on the tracks are increasing and to plan all requested trains on the tracks become harder. The infrastructure manager must have good methods for ruling out which operator gets its requested timetable. These methods must maximise the welfare and the decision must also be fully transparent to the operators. The aim of this paper is to develop and evaluate an optimization model for welfare cost. The welfare cost is minimised while considering the detailed constraints of the railway infrastructure. The resulting welfare cost can be used to perform a cost-benefit analysis to provide a value of possible future traffic. The cost-benefit analysis can be the base for several kinds of analyses, like finding the optimal number of departures or the best departure times, finding the economic value of a certain timetable, which are exemplified. The optimisation model is tested on a part of the Swedish railway network covering the entire area operated by the regional train operator Östgötatrafiken.

Keywords
benefit, consumer surplus, generalised cost, railway timetabling
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-31106 (URN)10.1016/j.trpro.2017.03.041 (DOI)2-s2.0-85019457758 (Scopus ID)
Available from: 2017-08-25 Created: 2017-08-25 Last updated: 2018-07-20Bibliographically approved
Gestrelius, S. & Aronsson, M. (2017). Teknisk slutrapport för FLTP: Framtidens LeveransTågplaneProcess.
Open this publication in new window or tab >>Teknisk slutrapport för FLTP: Framtidens LeveransTågplaneProcess
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Slutrapporten sammanfattar arbetet som gjorts i projektet FLTP-Framtidens LeveransTågplaneProcess. FLTP har utförts av RISE SICS AB på uppdrag av Trafikverket under åren 2014-2016. Syftet med projektet har varit att undersöka planeringsmetoder för att ta fram leveransåtagande i en tänkt framtida långtidsprocess när Successiv Planering är fullt genomfört. Projektet har tagit fram ett planeringskoncept där alla kördagars individuella trafiksituation beaktas, och matematiska modeller och heuristiker som kan stödja den föreslagna planeringsmetoden har utformats och testats. Rapporten presenterar övergripande de metoder, resultat och slutsatser som projektet levererat, och ger också sammanhang till projektets övriga publikationer. Slutrapporten presenterar även i stora drag de mål som projektet satte upp, samt till vilken grad dessa har uppfyllts.

Series
SICS Technical Report, ISSN 1100-3154 ; T2017:02
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-30114 (URN)
Available from: 2017-07-21 Created: 2017-07-21 Last updated: 2018-08-16Bibliographically approved
Gestrelius, S., Aronsson, M., Joborn, M. & Bohlin, M. (2017). Towards a comprehensive model for track allocation and roll-time scheduling at marshalling yards. In: : . Paper presented at 7th International Conference on Railway Operations Modelling and Analysis (RailLille2017), Lille, France, April 4-7, 2017 (pp. 157-170).
Open this publication in new window or tab >>Towards a comprehensive model for track allocation and roll-time scheduling at marshalling yards
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper considers multi-stage train formation with mixed usage tracks at a marshalling yard without departure yard. A novel integer programming model for scheduling shunting tasks as well as allocating arrival yard tracks and classification bowl tracks is presented. By taking a comprehensive view of the marshalling yard operations, more effective schedules can be found, and a variety of characteristics can be optimised, including shunting work effort, number or cost of tracks, and shunting task start times. Two different objective functions are evaluated: minimising work effort in terms of wagon pull-backs and minimising track costs. A procedure for finding a hot-start solution with few wagon pull-backs is also presented. The proposed model is tested on real data from Sävenäs marshalling yard in Sweden. The results show that the method is able to return an optimal schedule for a planning period of 4 days if the hot-start solution is optimal or the remaining problem is tractable for the heuristics in CPLEX.

National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-30116 (URN)10.1016/j.jrtpm.2017.06.002 (DOI)2-s2.0-85021855568 (Scopus ID)
Conference
7th International Conference on Railway Operations Modelling and Analysis (RailLille2017), Lille, France, April 4-7, 2017
Available from: 2017-07-21 Created: 2017-07-21 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0236-783x

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.10