Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 25) Show all publications
Myronycheva, O., Poohphajai, F., Sehlstedt-Persson, M., Vikberg, T., Karlsson, O., Junge, H. & Sandberg, D. (2019). Application of GRAS Compounds for the Control of Mould Growth on Scots Pine Sapwood Surfaces: Multivariate Modelling of Mould Grade. Forests, 10(9)
Open this publication in new window or tab >>Application of GRAS Compounds for the Control of Mould Growth on Scots Pine Sapwood Surfaces: Multivariate Modelling of Mould Grade
Show others...
2019 (English)In: Forests, ISSN 1999-4907, E-ISSN 1999-4907, Vol. 10, no 9Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Research Highlights: In this study, the Generally Recognised as Safe (GRAS) compounds were applied in order to study mould-fungi growth on dried Scots pine sapwood. Background and Objectives: The transition to the use of more sustainable wood-material may be possible by applying GRAS compounds that can control and prevent contamination by primary colonising mould fungi. Materials and Methods: Kiln-dried sawn timber was treated with three different GRAS compounds, and different fungal inoculation methods applied in order to investigate differences in the development of fungal communities. Results: Substances based on potassium silicate significantly reduced fungal growth and mould contamination on the studied wood surfaces. By combining wood-surface treatments with GRAS compounds, fungal-area size as predictors and mould grade as response, a partial least squares (PLS) model that makes it possible to predict mould grade on wood surfaces was developed. The PLS model is a key component in the development of a smart grading-systems equipped by e.g. high-speed digital cameras for the early detection of fungal attack on wood surfaces in different applications. However, the measurements based on chemical characterisation should be the next step to take in order significantly to enhance the model and increase the range of robust applications. In the current study, a multivariate model describing the influence of each fungal-covering area on mould grade was presented for the first time

Keywords
bacteria; potassium silicate; N-Alkylbensyldimethylammonium chloride; wood; fungi; mould area; PLS modeling
National Category
Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-39909 (URN)10.3390/f10090714 (DOI)2-s2.0-85072556439 (Scopus ID)
Available from: 2019-09-17 Created: 2019-09-17 Last updated: 2020-02-07
Sehlstedt-Persson, M., Hansson, L., Couceiro, J. & Vikberg, T. (2019). Konditionering av virke vid olika fuktkvoter: studier i tomograf.
Open this publication in new window or tab >>Konditionering av virke vid olika fuktkvoter: studier i tomograf
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Fuktförändringar i virke under pågående konditionering har aldrig tidigare studerats i tomograf.

Resultat av denna labbstudie av diffusionsbaserad, icke-kondenserande jämviktskonditionering vid olika fuktkvotsnivåer sammanfattas enligt följande: (Notera att torkningsspänningar inte utvärde­rats i denna studie utan enbart fuktförändringar.)

  • Studien styrker industriella erfarenheter att konditionering ”tar bättre” på virke nedtorkat till lägre fuktkvot jämfört än om fuktkvoterna är högre.
  • Försöken ger en god fingervisning om hur länge konditionering bör pågå för en viss önskad medel­fuktkvotshöjning i ett industriellt vanligt förekommande klimat 70 °C och psykrometer­skillnad 2° vilket motsvarar en jämviktsfuktkvot på 16,8%. Vill man ex höja medelfuktkvoten från 10 – 12% visar resultaten att 4 timmars konditionering är tillräckligt för furuvirket. Att i samma klimat höja medel­fuktkvoten 2% vid högre startfuktkvoter (mellan 14–23%) har inte i något fall varit möjligt för vare sig gran eller furu under de 8 timmar som konditionering pågick. Det är också viktigt att påpeka att konditioneringsklimatet i dessa labbförsök har uppnått börvärden mycket snabbt (figur 3) vilket inte är fallet vid stora virkeslaster i industriskala där basningskapacitet och blåsdjup påverkar tid till uppnådda börvärden.
  • Vad gäller fuktkvotsskillnad nära ytorna ses generellt en utplaning av fuktförändringar i samtliga försök efter 3–4 timmar.
  • Fuktkvotsnivån spelar roll för den inledande fuktkvotsförändringen inom tvärsnittet: ju torrare virke desto snabbare förändring.
  • När konditioneringen startar är fuktvandringen i splintved effektivare än i kärnved vilket sannolikt förklaras av splintvedens högre diffusivitet.
  • Vad gäller eventuella skillnad mellan träslag är det inte möjligt att dra några slutsatser.
  • Metodstudien visar att upplösningen i tomografen är tillräcklig för att kunna utvärdera fuktkvotsförändringar nära virkesytorna i ca 3 mm tjocka skal.
Publisher
p. 28
Series
TräCentrumNorr
Keywords
trä, furu, gran, tomografi, torkning, konditionering
National Category
Engineering and Technology Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37846 (URN)
Projects
”TiiN, TräInnovation i Norr”
Funder
Swedish Agency for Economic and Regional Growth
Note

Denna studie har utförts i projektet "Utveckling av industriell virkestorkning" inom ramen för projektet ”TiiN, TräInnovation i Norr”  

Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Sehlstedt-Persson, M., Vikberg, T. & Scheepers, G. (2019). Temperaturdifferens ”ΔT” mellan virkesyta och luft under pågående torkning som möjlig styrparameter i virkestorkning.: Mätningar i labb och industriskala..
Open this publication in new window or tab >>Temperaturdifferens ”ΔT” mellan virkesyta och luft under pågående torkning som möjlig styrparameter i virkestorkning.: Mätningar i labb och industriskala.
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Målsättningen med denna studie har varit att utvärdera frågeställningen om tempe­ratur­differensen mellan lufttemperatur och virkesyta (ΔT), kan användas adaptivt i en FB kanal för att detektera övergång från torkning i kapillär till diffusionsfas. Man eftersträvar att så mycket kapillärt vatten som möjligt ska avgå i zon 1 innan virket går in i zon 2 för att inte fuktkvoten ska bli för hög i uttagsänden.

Inledningsvis utfördes ett antal grundläggande försök i labbmiljö följt av en mer omfattande mätning i industriskala vid J-G Anderssons i Linneryd. Vid Linneryds­försöket gjorde även termografimätningar. Slutligen gjordes ett långtidsförsök vid Norra Timbers anläggning i Kåge med beröringsfri IR-sensor för mätning av yttemperatur på långsidorna av passerande virkestaplar.

Slutsatser av grundläggande försök i CT-lab

Utvärderingen av försök på enbitsnivå pekar mot att ΔT signalen har god potential att kunna användas för att detektera när fibermättnad nås i virket. I kanaler med stora virkeslaster med varierande fuktinnehåll måste dock yttemperaturmätningar göras på medelvärden av större ytor. Nästa steg var industriella mätningar i kanal där dock ingen kontinuerlig fukt­kvots­bestäm­ning var möjlig att göra.

Slutsatser av industrimätningar i Linneryd

Mätningar av virkets yttemperatur, lokalt torkklimat, lufthastighet, fuktkvot och ΔT i prover placerade i olika positioner i en virkesstapel med 22x100 mm granbräder under torkning i en 2 zons FB kanal, visar överensstämmande resultat.  Nivåerna på ΔT i nedblåsningsschaktet visar tydligt om proven var kvar i kapillärfas eller inte. Höga nivåer på ΔT som i centrala de­lar­na av paketen i höjdled  innebär att proverna fortfa­rande var i kapillärfas. Låga nivåer på  ΔT, som på kanterna av mittpaketet, innebär att kapillär­fasen har passerats. I positioner där slutfuktkvot blev  betydligt högre än målfuktkvot (centrum i toppaket) var ΔT nivån hög i ned­blås­ningsschaktet. Detta virke skulle med fördel ha haft längre tid i zon 1. Virket på kan­terna var redo för övergång till zon 2. I praktiken görs dock naturligtvis drag­ningar för en hel stapel i taget.

 

Termografibilderna ger en ögonblicksbild av torkningsläget i en virkelast och har potential att vara ett komplement till befintliga mätmetoder. Industrimätningarna visar att det är möjligt att ta bra värmebilder i nedblåsningsschaktet i en FB kanal. Att ha en permanent värmekamera i nedblåsningsschaktet ställer dock krav på kylning av kameran som inte klarar höga tempe­raturer.

Slutsatser från långtidsförsök vid Norra Timbers anläggning i Kåge

Två pyrometrar riktade att mäta yttemperatur på de två översta paketen på passerande vagnar installerades i en gångdörr vid nedblåsningsschaktet i en FB kanal. Beräknat ΔT tycks kunna utgöra värdefull processdata för att styra torkens dragningstid.

Yttemperaturmätningar med pyrometer är en relativt robust metod som fungerar bra i en virkestork. Ingen rengöring behövdes under de fyra månaderna som mätningen pågick.

Publisher
p. 26
Series
Träcentrum Norr
Keywords
trä, tomografi, virkestorkning, adaptivitet, termografi
National Category
Engineering and Technology Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37847 (URN)
Projects
TiiN Träinnovation i Norr
Funder
Swedish Agency for Economic and Regional Growth
Note

Studierna som avrapporteras i denna rapport har utförts inom delprojekt 3 inom ramen förprojektet ”TiiN, TräInnovation i Norr”

Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Vikberg, T. & Sehlstedt-Persson, M. (2019). Tryckfall över värmebatteri i virkestork: resultat av tre års mätningar. Slutrapport.. Skellefteå
Open this publication in new window or tab >>Tryckfall över värmebatteri i virkestork: resultat av tre års mätningar. Slutrapport.
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Möjligheterna att utföra behovsstyrt underhåll på virkestorkar istället för enligt ett underhållschema vore önskvärt. En av underhållsåtgärderna som är svåra att schemalägga i tiden är rengöring av värmebatterierna eftersom graden av nedsmutsning i stor del beror på råvaran, utomhusklimatet och sågutrustningen. I detta projekt mättes det statiska tryckfallet över värmebatteriet i 1:a-zon i en två zons kanaltork. Mätningen pågick under tre års tid och målet var att få till stånd en mätning som indikerar när det är dags att rengöra värmebatteriet. Projektets slutsatser är:

  • Det är möjligt att mäta graden av spånpålimning på värmebatterierna genom att mäta tryckfallet över värmebatteriet.
  • Tryckfallsmätning kan tjäna som indikator för när det är lämpligt att rengöra värmebatteriet.
Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: , 2019. p. 17
Series
TräCentrumNorr
Keywords
virkestorkning, spånpålimning, adaptivitet
National Category
Engineering and Technology Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37848 (URN)
Projects
TiiN, TräInnovation i Norr
Funder
Swedish Agency for Economic and Regional Growth
Note

Denna studie har utförts i projektet "Utveckling av industriell virkestorkning" inom ramen för projektet ”TiiN, TräInnovation i Norr”  

Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Sehlstedt-Persson, M. & Vikberg, T. (2019). Utveckling av industriell virkestorkning: Slutrapport. Skellefteå
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av industriell virkestorkning: Slutrapport
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet har behandlat ett antal delstudier kopplat till virkestorkning inom följande områden : ADAPTIVITET, FUKT­DYNAMIK och TORKNINGSKVALITET. Projektet har bidragit till att steg har tagits mot målet att uppnå en mer självstyrande och automatiserad torkningsprocess, en mer optimerad och energieffektiv torkningsprocess samt bättre och jämnare torkningskvalitet som samman­taget minskar torkkostnader genom att:

ADAPTIVITET identifiera olika mättekniska- och återkopplade signaler som kan användas i simulatorer och styrsystem: ”ΔT” principens möjlighet att adaptivt förlänga dragtider i en FB-kanal, termograferingens diagnostiska möjlighet att få en momentan överblick över rumslig fukt­kvots­spridning i en torkande virkeslast samt difftrycksmätningens potential att signalera rengöringsbehov för att undvika försämrad lufthastighet och värmeöverföring i en kanal.

FUKTDYNAMIK öka förståelsen för virkets fuktdynamik genom att i tomografstudier visa på möjligheten att optimera diffusionsdriven jämviktskonditionering vid olika fuktkvotsnivåer och på så sätt effektivisera tid och energianvändning i torkar. Fuktförändringar under pågående kondi­tio­nering har aldrig tidigare studerats i tomograf.

i tomografstudier visa hur övergången mellan kapillär och diffusionsfas genom  ΔT tydligt kan identifieras

genom CT-studier ge ökad förståelse och förbättrat underlag för fuktdynamisk modellering i kapillär och diffusionsfas.

TORKNINGSKVALITET förbättra torkningskvalitet genom bättre målfuktkvotsträff och mindre fuktkvotsspridning genom de ovan nämnda adaptiva metodernas potential.

visa att en kombination av torkning med efterföljande hyvling och behandling med mögel­hämmare kan åstadkomma en produktgrupp av splintvedsbrädor av furu, contorta och gran med god och likvärdig mögelbeständighet.

Studierna som avrapporteras övergripande i denna rapport har utförts inom delprojekt 3 inom ramen för projektet ”TiiN, TräInnovation i Norr”.

Samtliga delstudier avrapporteras separat i följande TCN- rapporter.

TCN-rapport: Temperaturdifferens ”ΔT” mellan virkesyta och luft under pågående torkning som möjlig styrparameter i virkestorkning. Mätningar i labb och industriskala. Margot Sehlstedt-Persson, LTU, Tommy Vikberg, RISE, Gerhard Scheepers, RISE.

 

TCN-rapport: Värmekameramätningar i virkestorkar. Gerhard Scheepers, RISE.

 

TCN-rapport: Mögeltest av torkade furu, gran och contorta bräder: Sammanfattning av “Mould susceptibility of dried boards of Contorta pine, Scots pine and Norway spruce A comparative study” Faksawat Poohphajai, februari 2018. Margot Sehlstedt-Persson, LTU.

 

TCN-rapport: Konditionering av virke vid olika fuktkvoter – studier i tomograf. Margot Sehlstedt-Persson, Lars Hansson, José Couceiro samtliga LTU, Tommy Vikberg RISE.

 

TCN-rapport: Tryckfall över värmebatteri i virkestork - resultat av tre års mätningar. Tommy Vikberg, RISE och Margot Sehlstedt-Persson, LTU. 

Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: , 2019. p. 13
Series
Träcentrum Norr
Keywords
trä, torkning
National Category
Engineering and Technology Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-37849 (URN)
Projects
TiiN
Funder
Swedish Agency for Economic and Regional Growth
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Vikberg, T. & Elustondo, D. (2016). Basic density determination for Swedish softwoods and its influence on average moisture content of wood packages estimated by measuring their mass (ed.). Wood Material Science & Engineering, 11(4), 248-253
Open this publication in new window or tab >>Basic density determination for Swedish softwoods and its influence on average moisture content of wood packages estimated by measuring their mass
2016 (English)In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 11, no 4, p. 248-253Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this work, a set-up with a device measuring the mass of wood packages is examined as an aid to estimate the average moisture content (MC) of wood packages. As the basic density needs to be presumed in the set-up, an estimator of the basic density as a function of log diameter is determined for Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) and Scots pine (Pinus sylvestris). In total, 1920 specimens were collected at two different sawmills and analysed for this purpose. Specimens collected at the butt-end of pine had the greatest variation in basic density and it is recommended that they should be omitted when sawmills create their own functions for basic density estimation. Furthermore, the variation in basic density was shown to have the greatest impact on the estimated MC. A maximum error estimator of the MC became 14% at a MC of 70% and 9% at a MC of 10%. It was therefore concluded that the described method should not be used to estimate the MC of packages after drying but can serve as a valuable indicator of average green MC of a drying batch.

Keywords
Load cells, Norway spruce, Sawmill, Scots pine, Wood drying
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-6923 (URN)10.1080/17480272.2015.1090481 (DOI)2-s2.0-84945231902 (Scopus ID)30875 (Local ID)30875 (Archive number)30875 (OAI)
Available from: 2016-09-08 Created: 2016-09-08 Last updated: 2020-02-04Bibliographically approved
Persson, F., Vikberg, T., Andersson, J.-E., Lycken, A. & Nordman, R. (2016). Fläktreglering – Industriella torkförsök med Alent Drying AB (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Fläktreglering – Industriella torkförsök med Alent Drying AB
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 52
Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2016:25
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5315 (URN)30955 (Local ID)978-91-88349-29-3 (ISBN)30955 (Archive number)30955 (OAI)
Note

EnergiEffektivisering i SågverksIndustrin – EESI

Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Persson, F., Vikberg, T., Andersson, J.-E., Lycken, A. & Nordman, R. (2016). Fläktreglering – Industriella torkförsök med Valutec AB (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Fläktreglering – Industriella torkförsök med Valutec AB
Show others...
2016 (Swedish)Report (Refereed)
Publisher
p. 52
Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2016:24
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5314 (URN)30954 (Local ID)978-91-88349-28-6 (ISBN)30954 (Archive number)30954 (OAI)
Note

EnergiEffektivisering i SågverksIndustrin – EESI

Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Couceiro, J., Vikberg, T., Hansson, L. & Moren, T. (2016). In Situ CT-Scanning of Checking and Collapse Behaviour of Eucalyptus nitens During Drying. In: Proceedings of the 59th International Convention of Society of Wood Science and Technology: . Paper presented at 59th International Convention of Society of Wood Science and Technology (SWST 2016), March 6-10, 2016, Curitiba, Brazil (pp. 8-14).
Open this publication in new window or tab >>In Situ CT-Scanning of Checking and Collapse Behaviour of Eucalyptus nitens During Drying
2016 (English)In: Proceedings of the 59th International Convention of Society of Wood Science and Technology, 2016, p. 8-14Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Eucalyptus nitens has become a commercially important species in Chile and it isrepresenting one of the fastest growing wood-stock in the country. Today, it is widelyused for pulp and paper production, but the interest in using the solid wood has increasedin recent years. Before the sawn timber can be utilized, its moisture content must bereduced. Often during drying, hydrostatic tension forces within the cell exceed thecompressive strength of the thin cell wall of Eucalyptus nitens and the cell collapses. Thisphenomenon usually leads to severe surface deformation and both surface and internalcracks (honeycombing). Yield and quality of the final product, and thereby sawmills’profitability, are decreased by these cracks and deformations. The aim of this study wasto investigate, by CT-scanning samples throughout the drying process, if it is possible todetect when and how cracking and deformation occurs and develops in specimens ofEucalyptus nitens from Chile. Based on this knowledge, better drying schedules canhopefully be developed to improve the yield and provide a higher end-quality of the sawntimber.

Keywords
CT-scanning, Eucalyptus nitens, wood drying, image processing, cell collapse
National Category
Agricultural Science, Forestry and Fisheries
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-28678 (URN)
Conference
59th International Convention of Society of Wood Science and Technology (SWST 2016), March 6-10, 2016, Curitiba, Brazil
Available from: 2017-03-09 Created: 2017-03-09 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Persson, F., Andersson, J.-E., Vikberg, T. & Couceiro, J. (2016). Paketvägning 2 – automatisk övervakning och uppföljning i tork 2 (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Paketvägning 2 – automatisk övervakning och uppföljning i tork 2
2016 (Swedish)Report (Refereed)
Publisher
p. 33
Series
SP Rapport, ISSN 0284-5172 ; 2016:26
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-5316 (URN)30956 (Local ID)978-91-88349-30-9 (ISBN)30956 (Archive number)30956 (OAI)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3298-1416

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9