Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (6 of 6) Show all publications
Nordlöf, B. (2024). Klimatanpassning av befintligt fastighetsbestånd– Vägledning riktad till bostadsbolag.
Open this publication in new window or tab >>Klimatanpassning av befintligt fastighetsbestånd– Vägledning riktad till bostadsbolag
2024 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Denna skrift riktar sig till bostadsbolag som vill påbörja arbetet med klimatanpassning av sitt befintliga bestånd. Många bostadsbolag äger och förvaltar stora fastighetsbestånd, därför är det av stor vikt för bolagen att förstå vilka fastigheter som är mest utsatta för olika typer av klimatrisker. När befintliga fastigheter ska anpassas finns ofta utmaningar kopplat till rådighet, ansvar, och lagstiftning, som påverkar vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att vidta. Denna skrift beskriver en möjlig arbetsgång för ett bostadsbolag som är i startgroparna av sitt klimatanpassningsarbete och ger konkreta tips på underlag som behövs och analyser som kan genomföras. Vägledningen har tagits fram som en del av det Vinnovafinansierade forskningsprojektet SODA och baseras på erfarenheter från en fallstudie Uppsalahem.

Publisher
p. 9
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-70099 (URN)
Note

dagvattenhantering kvartersmark.

 

Denna skrift har tagits fram inom VINNOVA-projektet Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark (2021–01603). Arbetet har utförts med stöd från Vinnova.

Available from: 2024-01-17 Created: 2024-01-17 Last updated: 2024-01-17Bibliographically approved
(2023). Hållbarhetsanalys av dagvattenhantering i Sydöstra Stadsdelarna – multikriterieanalys som dialogverktyg och metod för val av hållbara dagvattenåtgärder.
Open this publication in new window or tab >>Hållbarhetsanalys av dagvattenhantering i Sydöstra Stadsdelarna – multikriterieanalys som dialogverktyg och metod för val av hållbara dagvattenåtgärder
2023 (Swedish)Other (Other academic)
Publisher
p. 8
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67876 (URN)
Projects
SODA
Note

Dagvattenhantering kvartersmark.  

Denna skrift har tagits fram inom VINNOVA-projektet Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark (2021–01603). Arbetet har utförts med stöd från Vinnova.

Available from: 2023-11-16 Created: 2023-11-16 Last updated: 2023-12-06Bibliographically approved
Janhäll, S., Eriksson, K. & Nordlöf, B. (2023). Multifunktionella klimatanpassningsåtgärder -Ansvar, arbetssätt och utmaningar.
Open this publication in new window or tab >>Multifunktionella klimatanpassningsåtgärder -Ansvar, arbetssätt och utmaningar
2023 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Multifunctional climate adaptation measures – Responsibilities, cooperation and challenges Climate adaptation measures within already built-up urban environments is complex, due to several factors. A large number of actors are required for success, but both the responsibility of each actor and the distribution of responsibility between these actors are unclear. Success depends to a large extent on the ability to cooperate between the various actors operating in an area. This project uses interviews, co-production and literature studies to describe the challenges, identify blockages and support the collaboration between the various parties. The project identified uncertainties regarding the laws required to manage climate adaptation measures in built-up urban environments that we needed to address. This resulted in an expansion of the project with a focus on the law around climate risks regarding socially important activities which is presented in Climate adaptation of socially important activities – legal challenges, RISE report 2024:14, ISBN 978-91- 89896-59-8 written by Jenny Lundahl (2024). A newly created collaboration model is presented here focusing on the startup phase. It is supplemented with tips on methods and tools that can facilitate the work, and a description of different ways to sort how to single out responsibilities and where the cost for the measures taken will be localized.

Publisher
p. 27
Series
RISE Rapport ; 2023:149
Keywords
Klimatanpassning, organisationer, ansvar, samarbete Climate adaptation, cooperation, organisations, responsibility
National Category
Environmental Analysis and Construction Information Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-72457 (URN)978-91-89896-39-0 (ISBN)
Note

Den presenterande studien är en del av projektet Multifunktionell UrbanKlimatanpassning i Samverkan (MUKliS). Författarna tackar Vinnova för finansiering.

Available from: 2024-03-27 Created: 2024-03-27 Last updated: 2024-03-27Bibliographically approved
(2023). Multifunktionella Urbana Dagvattenåtgärder, MUD:s – En kortfattad beskrivning av konceptet med MUD:s på kvartersmark..
Open this publication in new window or tab >>Multifunktionella Urbana Dagvattenåtgärder, MUD:s – En kortfattad beskrivning av konceptet med MUD:s på kvartersmark.
2023 (Swedish)Other (Other academic)
Publisher
p. 71
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-67873 (URN)
Projects
SODA
Note

Dagvattenhantering kvartersmark.

Denna skrift har tagits fram inom VINNOVA-projektet Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark (2021–01603). Arbetet har utförts med stöd från Vinnova.

Available from: 2023-11-16 Created: 2023-11-16 Last updated: 2023-12-06Bibliographically approved
Matschke Ekholm, H., Nordlöf, B., Råberg, T., Snellström, J. & Lidén, P. (2023). Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö.
Open this publication in new window or tab >>Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö
Show others...
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Klimatet förändras och vi ser effekterna av det redan idag med allt fler extrema väderhändelser. Klimatanpassning handlar om att planera och arbeta för att förebygga negativa effekter av klimatförändringar och extrema väderhändelser som redan är här idag och som kommer i framtiden. Att arbeta med klimatanpassning och att höja robustheten på en byggnad, en fastighet eller ett område kan innebära många olika saker. Det delade ansvaret kan försvåra genomförandet men det finns också förutsättningar för att arbeta effektivt. Med ett helhetstänk, flexibla lösningar och förståelse för robusthet kan vi komma väldigt långt. I denna exempelsamling lyfter vi fram ett antal olika åtgärder som kan bidra till att förebygga att skador uppstår eller som ökar motståndskraften mot klimatförändringar och extrema väderhändelser. Urvalet av exempel har gjorts utifrån relevant forskning och erfarenheter. De åtgärder som lyfts fram har genomförts i befintlig miljö. Exempelsamlingen syftar till att motivera och inspirera till att genomföra fler robusthetshöjande åtgärder i vårt samhälle och det är upp till var och en att bedöma lämplighet för respektive plats och åtgärd. Det finns även många fler åtgärder som är möjliga att genomföra. Därför har vi i slutet av den här rapporten ett avsnitt där vi hänvisar till andra inspirerande exempelsamlingar och åtgärdsbeskrivningar.

Publisher
p. 45
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-68617 (URN)
Note

r. Bakom Offentliga fastigheter står Kommunfonden (FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor), Fastighetsrådet (FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor), Fortifikationsverket, Specialfastigheter och Statens fastighetsverk.

Available from: 2023-12-18 Created: 2023-12-18 Last updated: 2024-02-23Bibliographically approved
Nordlöf, B., Matschke Ekholm, H., Sörelius, H., Stenvall, B. & Farquharson, L. (2023). Utmaningar och framgångsfaktorer för dagvattenhantering på kvartersmark - Erfarenhetsåterföring från kommuner och kommunala bostadsbolag.
Open this publication in new window or tab >>Utmaningar och framgångsfaktorer för dagvattenhantering på kvartersmark - Erfarenhetsåterföring från kommuner och kommunala bostadsbolag
Show others...
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det finns ett flertal utmaningar kopplat till att hantera dagvatten i den urbana miljön. Dagvatten från urbana områden är en källa till föroreningar och för att förbättra vattenkvaliteten i recipienten krävs att dagvatten från förorenade ytor renas. Vidare väntas klimatförändringarna leda till ökade nederbördsmängder, kraftigare och mer frekvent förekommande skyfall, men även mer intensiva och mer frekvent förekommande värmeböljor. Detta ställer ökade krav på att den urbana miljön ska vara motståndskraftig och kunna hantera extrema väderhändelser. Cirka 70 % av våra städer består av kvartersmark, kvartersmarken har därmed stor potential att bidra med ytor för lokala dagvattenanläggningar som kan fördröja och rena dagvatten. Många kommuner arbetar aktivt med dagvattenfrågor både på strategisk nivå och i enskilda projekt men att hantera dagvattenfrågan i samhällsbyggnadsprocessen är utmanande. I synnerhet på kvartersmark där lagstiftningen inte medger tydlig kravställning. Syftet med denna rapport är att samla erfarenheter från kommuner och kommunala bostadsbolag som arbetat aktivt med dagvattenfrågor, för att identifiera framgångsfaktorer för hantering av dagvatten. Framgångsfaktorer har identifierats för det generella arbetet med dagvatten, men också med särskilt fokus på dagvattenhantering på kvartersmark. Inom ramen för projektet har intervjuer genomförts med de kommunala bostadsbolagen Uppsalahem och Stockholmshem, samt med Uppsala kommun, Stockholm stad, och Stockholm Vatten och Avfall. Två områden i Uppsala har också studerats i närmare detalj för att samla erfarenheter. Framgångsfaktorer har sammanställts utifrån samhällbyggnadsprocessens olika skeden, från idéstadie till förvaltning av färdiga lösningar. De största utmaningarna som identifierats är lagstiftningen som begränsar möjligheten till kravställning, samordningen mellan aktörer och skeden, och kunskapen om dagvattenfrågor. Exempel på framgångsfaktorer i tidiga skeden är att ha ett helhetsperspektiv och att eftersträva en tydlig kravställning där möjligt. Det är viktigt att dagvattenfrågan utreds ur ett helhetsperspektiv för att säkerställa att detaljplanen skapar de förutsättningar som krävs för rätt hantering av dagvattnet. Uppsala och Stockholms kommun har båda tagit fram riktlinjer som de tillämpar i detaljplaneringen kring hur stora mängder dagvatten som ska fördröjas på kvartersmark. Man använder sig även av kravställning i markanvisningsavtal och i bygglovsprocessen. Exempel på framgångsfaktorer i senare skeden är att integrera flera perspektiv och eftersträva robusta multifunktionella åtgärder, samt att ha ett nära samarbete mellan projekteringsskede och förvaltning. Genom att samordna teknikområden kan bra helhetslösningar skapas. Förvaltningens perspektiv bör inkluderas vid utformning av åtgärderna för att säkerställa att det som byggs fungerar även på lång sikt. I förvaltningsskedet uppstår utmaningar med resurssättning och drift, utmaningar som bland annat kan underlättas av en tydlig överlämning och skötselinstruktioner.

Publisher
p. 41
Series
RISE Rapport ; 2023:106
Keywords
Dagvattenhantering på kvartersmark, klimatanpassning, hållbar dagvattenhantering
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ri:diva-68084 (URN)978-91-89821-86-6 (ISBN)
Projects
SODA
Note

dagvattenhantering kvartersmark.

 

Denna skrift har tagits fram inom VINNOVA-projektet Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark (2021–01603). Arbetet har utförts med stöd från Vinnova.

Available from: 2023-11-23 Created: 2023-11-23 Last updated: 2023-12-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0009-0001-5640-1909

Search in DiVA

Show all publications