1 - 17 av 17
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Roos, Sandra
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Material och produktion, IVF.
  Larsson, Mikael
  RISE - Research Institutes of Sweden, Material och produktion, IVF.
  Jönsson, Christina
  RISE - Research Institutes of Sweden, Material och produktion, IVF.
  Supply chain guidelines: vision and ecodesignaction list2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This guideline aims to inspire fashion companies that wants to transform their supplychain to become sustainable. It intends to inform about the current available knowledgethat research can offer and hopefully provide some answers to the issues that refraincompanies from starting the transition.

  The first chapter gives an overview of environmental impacts associated with textileproduction in relation to the carrying capacity of the earth. The recommendations for thetextile industry to keep within the planetary boundaries are:

  • by 2030 reduce emissions of greenhouse gases from textile use by 50%, and by 2050be carbon-neutral;

  • by 2030 textile companies have knowledge of main suppliers’ water sources andrecipients, and the mean monthly river flows. By 2050, the control variable is suggestedto blue water withdrawal as % of mean monthly river flow and cooperation with otherlocal users.

  • by 2030 phase out all persistent organic pollutants (POP) from textile production andminimize use of chemicals as well as responsible handling of chemicals.

  The second chapter discuss the methodology used for developing the guidelines. Thetechnique of back casting was used to create a vision for how a sustainable supply chainliving up to the recommendations above could look like. The next step was to collect aseries of technical solutions that can reduce the environmental impacts, both via industrydialogue and literature sources.

  Finally, the Results chapter presents the actions that have been identified as feasible withtoday’s available technology and with high efficiency in reducing environmental impact.The results chapter also quantifies the effects that the proposed actions would have. Allproposed actions are linked to technologies which are available in bulk scale today.The guidance document ends with the Ecodesign Action List where the intent is for acompany to in a systematic way see what actions are possible, starting with the actionsof highest impact reduction potential first and saving the less efficient (but still efficient)actions for last.

 • Myrbeck, Åsa
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Lundin, Emma
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi. RISE Urban Water Management.
  Användning av recirkulerade fosforprodukter från avlopp – gödslingseffekt och upplägg av odlingstester2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna kunskapssammanställning är skriven inom ramen för RISE Research Institutes of Swedens strategiska satsning för att höja och sprida kunskap inom närsaltsåtervinning i Sverige. Rapporten önskar belysa behoven av kvalitetssäkrade och attraktiva produkter som lantbruket vill ha och är skriven för att lägga en grund till fortsatt arbete inom kvalitetssäkring av återvunna och attraktiva fosforprodukter som gödselmedel. Idag produceras årligen dryga 200 000 ton torrsubstansslam på de svenska avloppsreningsverken(ARV) innehållande omkring 5 400 ton fosfor som potentiellt kan återanvändas som näring i lantbruket. Det näringsämne som framförallt begränsar skörden i svenskt lantbruk är dock kväve. Förutom direkt slamspridning på åkermark, finns det en rad olika tekniker under utveckling för att utvinna och på så vis återvinna näringsämnen ur avloppsvatten och -slam.Längst har man kommit med fosfor. Olika tekniker får ut fosfor i olika kemiska former med varierande egenskaper som just gödselmedel i lantbruket. Rapporten lyfter upp och beskriver dessa föreningars egenskaper och ger en uppskattning av deras värde som gödselmedel utifrån en genomgång av litteraturen vad gäller främst odlingsförsök på området. Tre fosforföreningarinom återvunnen fosfor som framstår som mycket intressanta är fosforsyra, monokalciumfosfatoch struvit. Fosforsyra används i produktionen av såväl NPK/NP-produkter som av vissa typer av superfosfat. Monokalciumfosfat ingår i superfosfat och struvit har visat sig ha en fosforgödslingseffekt som ofta kan jämföra sig med den av superfosfat. Men att bedöma och jämföra recirkulerade produkters fosforeffekt eller växttillgänglighet på ett rättvist sätt är svårt, vilket framförallt beror på fosforns reaktioner med sin omgivning. När en produkt kommer i kontakt med marken startar genast processer i olika riktningar där fosforn kan både frigöras i tillgänglig form, bindas hårt till markens mineral och fällas ut i svårlösliga föreningar. Kanske framförallt jordens pH, men också dess mineralsammansättning, redoxförhållanden, fosforkoncentration och temperatur är faktorer som påverkar vilka processer som kommer att ske. Likväl kommer all fosfor som tillförs marken att på kort eller långsikt bidra till poolen av växttillgänglig fosfor. Även den som blir tillgänglig på lite längre sikt,förrådsgödslingen, är värdefull. För en fosforkrävande gröda på en fosforfattig jord krävs emellertid en snabb leverans av växttillgänglig fosfor. Ytterligare komplicerat blir det eftersom produkterna i sig själva, genom sin kemiska sammansättning, kan inverka på markens pH och därmed på tillgängligheten av såväl fosforn i produkten som den i markens eget fosforförråd. Det går helt enkelt inte i odlingsförsök att skilja produktens tillskott av växttillgänglig fosfor från den ökning eller minskning av tillgängligheten av markens egen fosfor som produkten ger upphov till. Vidare har det visat sig att även andra ämnen i produkterna än fosfor kan ge stort utslag. Till exempel kan man få mycket positivt resultat av struvittillförsel, vilken innehåller både fosfor och magnesium, i en jord med magnesiumbrist. En skördehöjande effekt betyder alltså inte automatiskt högre fosfortillgänglighet av produktens ingående fosfor.Trots att olika framtagna föreningars funktion som fosforgödselmedel kan variera betydligt mellan olika jordar görs här ett försök till en mer generell rangordning av dom. I tabellen nedan presenteras kort olika föreningar inom recirkulering av fosfor i avloppsvatten och -slam samt en grov indelning av deras funktion som gödselmedel (baserad på genomgången litteratur), där vi satt (1) till god gödslingseffekt och (4) till mindre god:

  [tabell, se fulltext]

  För att lantbrukssektorn skall finna en gödselprodukt attraktiv krävs att den har ett välkänt innehåll av de växtnäringsämnen som förekommer i produkten, som helst också är homogent och stabilt över tid. Dessutom behöver gödselprodukten innehålla en stor andel lättlöslig fosfor som kan bli växttillgänglig under odlingssäsong. Den ska dessutom ha ett konkurrenskraftigt pris och specifika fysikaliska egenskaper kompatibla med dagens odlingsmetoder och jordbruksredskap. Idag utförs olika tester för att utvärdera gödselegenskaper hos nyare cirkulerade produkter med varierande och ofta förenklade metoder. Olika producentersuppgifter är därför svåra att jämföra. Rapporten belyser behovet av att utveckla jämförbara och relevanta tester för framtagna produkter. Vidare diskuteras vilka parametrar som är relevanta att analysera samt förslag på hur testupplägg kan planeras. Bedömning av växttillgänglighet och effekt på produktionen kan förslagsvis göras i tre steg:

  1. kemisk bestämning och kvantifiering av ingående former av fosfor samt också andraväxtnäringsämnen och miljögifter
  2. odlingsförsök i växthus och
  3. odlingstester i fullskala i fält.
 • Blomqvist, Lars
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Byggteknik.
  Sterley, Magdalena
  RISE - Research Institutes of Sweden, Bioekonomi, Biobaserade material.
  Ormarsson, Sigurdur
  Linnaeus University, Sweden.
  Impact of surface pressure on the shape stability of laminated veneer products2019Ingår i: Proceedings ofthe 15th Annual Meeting ofthe Northern European Network for Wood Science and EngineeringWSE2019 / [ed] Maria Fredriksson, Lund: Lund University , 2019, s. 164-166Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • Larsson, Krister
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Byggteknik.
  Digital verktygslåda för god ljudmiljö i stationssamhällen2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Förtätning runt stationer och nära infrastruktur kan leda till fördelar ur klimat- och resurseffektivitetsynpunkt. Att bo i närheten av infrastrukturnoder kan minska bilberoendet och möjliggöra mer hållbara resor. Samtidigt orsakar buller från järnvägstrafiken störningar och negativa hälsoeffekter för de boende och förtätningen kan därför leda till att antalet exponerade för buller ökar, med ökade samhällskostnader som följd.

  Projektets syfte är att underlätta implementeringen av bulleråtgärder i infrastrukturen vid järnvägsstationer och därigenom möjliggöra klimatsmart och hållbar förtätning i kollektivtrafiknära lägen, samt effektivt resursutnyttjande av åtgärder vid källan. Målet är att sammanställa en digital verktygslåda med metodik och exempelsamling för demonstration av tekniska bullerdämpande åtgärder i järnvägsinfrastruktur.

  Den digitala verktygslådan innehåller auralisering av olika spårnära bulleråtgärder för olika tågtyper, vilket kan användas som komplement till traditionella bullerberäkningar för att skapa en mer realistisk upplevelse av ljudmiljön. Auraliseringarna är baserade på inspelningar av tågpassager i stationsnära lägen, vilka har korrigerats med beräknade insättningsdämpningar för de olika åtgärderna.

  Dessutom beräknas de samhällsekonomiska kostnaderna för buller och motsvarande nyttor för en bulleråtgärd med hjälp av uppdaterade värderingsmodeller baserade på WHO:s senaste rekommendationer. Resultaten jämförs med den nu gällande officiella värderingsmodellen ASEK.

  Projektet använder sig av co-creation för att utveckla verktyget där utformning och innehåll prioriteras vid en workshop tillsammans med den tänkta målgruppen. Verktyget är öppet tillgängligt och en exekverbar version för PC kan laddas ner via https://sourceforge.net/projects/ljudmiljo-i-stationssamhallen/. Källkoden är öppet tillgänglig via https://github.com/larssonkrister/Stationsnara/.

 • Burden, Håkan
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria. University of Gothenburg, Sweden.
  Haraldson, Sandra
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Karlsson, Mathias
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Mellegård, Niklas
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Olsson, Eddie
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Viktoria.
  Accelerating Acquisition in an Open Innovation Ecosystem2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Maritime transports are to be regarded as a self-organized ecosystem (Kay et al., 1999) characterized by sub-optimization where historically each actor to has optimized its own operations, often giving rise to inefficiencies as a whole. In recent years however, digital transformation has challenged this by providing means for enhanced transparency in data sharing and situational awareness, enabling better coordination and improved efficiency on the whole (Lind et al. 2018a). Digital transformation drives the possibilities of creating new value by enabling higher degrees of connectivity between actors, digitally twin physical objects, drawing patterns of behaviour based on extensive sets of historical data, as well as harmonizing data sharing through standardized interfaces and communication protocols (e.g. Almirall and Casadesus-Masanell 2010; Gassman et al. 2010; Lakhani et al. 2006). To break existing patterns of behaviour and to avoid the creation of proprietary solutions that feed sub-optimization, there is a need for new inspiration and perspectives that capitalize on the opportunities that digital transformation provides. From an open innovation point of view, this means that innovators both having experience from the sector as well as from other sectors would come together, come up with, and provide new applications not previously possible or never thought about before. A core capability that the ecosystem needs to develop and ensure is data streams made accessible for those that can provide new applications aimed for the single actor and/or clusters of actors, within or outside the maritime sector (Lind et al. 2018).This has also been one of the objectives for Port Collaborative Decision Making (PortCDM), which is a concept that provides guidelines and standards for the data exchange within and between ports, between ships and ports, and between ports and hinterland operators (Lind et al 2018). Such data exchange is necessary if enhanced efficiency during port call operations is to be achieved but also facilitates open 

  innovation within the maritime sector. In order to realise that potential, a purposive transfer of knowledge between the established actors and potential new service providers has to be established (Chesbrough 2006). We therefore set out to explore How can open innovation intermediaries accelerate acquisition in an ecosystem through the management and throughput of knowledge transfer?We address the question through a longitudinal study by applying an action research approach involving actors from the local port and students from three bachelor programs. Before we describe the specifics of the research methodology, we outline our theoretical framework in terms of how knowledge transfer can be framed within an open innovation ecosystem. After the research methodology we detail the five iterations and then discuss the effect on knowledge transfer within the ecosystem. Finally, we conclude and give directions on future research.

 • Karltorp, Kersti
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi. Jönköping International Business School, Sweden.
  Bergek, Anna
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Fahnestock, Jesse
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Hellsmark, Hans
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Ulmanen, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Statens roll för klimatomställning i processindustrin: Utmaningar och möjligheter för socioteknisk omställning i svensk industri för framställning av järn- och stål, cement, raffinaderiprodukter och kemikalier2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har takten och ambitionsnivån i klimatarbetet höjts vilket bland annat resulterat i det internationella Parisavtalet och ett nationellt klimatmål - om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå dessa ambitiösa mål krävs omfattande samhällsförändringar inom alla sektorer inte minst industrin som i Sverige står för drygt 30% av växthusgasutsläpp. Framställning av järn- och stål,

  cement, raffinaderiprodukter och kemikalier orsakar den största delen av dessa utsläpp. Under de senaste decennierna har olika åtgärder genomförts för att minska dessa utsläpp, men med undantag för pappers- och massaindustrin är växthusgas-utsläpp i stort sett på samma nivå som 1990. För att nå målen krävs en helt annan utveckling än vad som skett de senaste decennierna - mycket kraftiga utsläppsminskningar måste ske på mycket kort tid.

  Regeringen har givit Energimyndigheten i Uppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska process-industrins utsläpp av växthusgaser (N2016/06369/IFK). Inom ramen för detta regeringsuppdrag har forskningsinstitutet RISE, Chalmers och Jönköpings Internationella Handelshögskola fått ett uppdrag som syftar till att ta fram ett kunskaps-underlag om hur staten och andra aktörer kan stimulera en omställning mot kraftigt minskade växthusgasutsläpp inom svensk processindustri. Resultatet av detta uppdrag presenteras i denna rapport och de mest centrala slutsatserna presenteras i denna sammanfattning.

  Rapporten är avgränsad till analyser av de processindustrier som står för störst andel fossila växthusgasutsläpp i Sverige:

  järn- och stålindustrin (i denna rapport benämnd stålindustrin), cementindustrin, raffinaderiindustrin och kemiindustrin. För varje industri analyseras några exempel på tekniska alternativ (i denna rapport kallade omställningsalternativ) som kan leda till en omställning i form av sänkta processutsläpp av fossila växthusgaser. Effektivare användning av material samt högre grad av cirkulära flöden, så som ökad återvinning och ökad återanvändning, kan bidra till att sänka utsläppen. För att ge underlag för en bredare reflektion kring denna typ av alternativ inkluderas även några exempel på detta i analyserna.

  Analyserna i denna rapport utgår från ett sociotekniskt systemperspektiv på omställningar av industrier. Det innebär att teknisk förändring ses i ett större sammanhang, där tekniska system, aktörsstrukturer och institutioner utvecklas tillsammans i en iterativ process som kännetecknas av lärande och experimenterande men också betydande trögheter. Statens roll i sådana omställningsprocesser kan dels vara att stimulera teknisk utveckling i linje med samhällets långsiktiga mål (t.ex. hållbar utveckling), dels att låsa upp eller fasa ut etablerade strukturer för att ge plats för nya, mer önskvärda tekniker.

 • Håkansson, Maria
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Kovacs, Peter
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Thuvander, Liane
  Chalmers Univeristy of Technology, Sweden.
  SOL:AR: Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen inom solenergi i Sverige har gått snabbt de senaste åren, men hittills harde flesta företag och privatpersoner satsat på att installera solceller på tak. En annanresurs som i dagsläget är relativt outnyttjad, men där vi ser både en möjlighet för ochen ökande trend av olika sollösningar, är fasader. I miljöer där man pga platsbrist intekan bygga nytt, kan ändå fasadytor på byggnader utnyttjas för en rad saker, bl a till attgenerera förnybar solel och/eller ge plats för skuggande solavskärmningar ochdärmed minskat kylbehov. I projektet SOL:AR har vi tittat på hur ett framtida digitaltvisualiseringsverktyg skulle kunna underlätta för beställare som funderar påsollösningar till fasad, där vi inkluderar såväl traditionella solceller sombyggnadsintegrerad solel (BIPV) och solavskärmningar. Skulle ett digitalt verktygkunna ge en snabb uppfattning om t ex lönsamhet på solceller eller solavskärmningarpå fasad, och hur dessa skulle se ut på en fastighet? Skulle detta vara till hjälp förbeställare som är nyfikna på och funderar på sollösningar? Ett långsiktigt syfte medprojektet är att stötta utvecklingen av fasader som resurs så att nya möjligheter för bl asolcellsinstallationer kan tas tillvara.Genom att intervjua tilltänkta målgrupper som fastighetsägare och andranyckelaktörer om deras behov och önskemål kring ett digitalt verktyg, kartlägga vilkatekniska möjligheter samt juridiska och organisatoriska frågeställningar som finns, såhar vi utforskat förutsättningarna för ett sådant verktyg. Vi har identifieratfastighetsägare som den primära målgruppen för verktyget och då framföralltmellanstora fastighetsägare med främst kommersiella fastigheter, men konstaterar attdet även hos bostadsrättsföreningar och i flerbostadshus finns ett växande intresse försollösningar. Sammanlagt har minst 30 personer från fastighetsbolag,branschorganisationer, solenergileverantörer, myndigheter ochsamhällsbyggnadskontor deltagit i våra intervjuer/workshopsaktiviteter och bidragitmed sina behov och tankar kring hur ett digitalt visualiseringsverktyg skulle kunnaskapa nytta i beställningsprocessen av solenergi/solavskärmningar på fasad.Resultatet från studiedeltagarna visar på att ett digitalt visualiseringsverktyg kan varaav värde för fastighetsägare om det kan väcka intresse för sollösningar tidigt i enombyggnad- eller renoveringsprocess; är lätt att använda för olika roller påfastighetsbolag inkl. hyresgäster och BRFer; kan ge en bild av hur en viss sollösningskulle se ut samt en uppskattning av ekonomi och miljönytta (snarare än exaktaberäkningar); kan fungera som ett kommunikationsstöd för fastighetsägare i dialogenmed t ex hyresgäster; kan användas både ”ute i fält” vid en fastighet och på kontoret;ägs av en opartisk aktör och är gratis för fastighetsägaren att använda.Dessa insikter, tillsammans med kartläggningen av tekniska och juridiska frågor, harsammanställts i en kravspecifikation för ett framtida verktyg. Avslutningsvisgenomförde vi en workshop med inbjudna aktörer från visualiserings- ochsolavskärmningsbranschen för att säkra kravspecifikations relevans och identifieraytterligare viktiga frågor inför en framtida utvecklingsfas. Utmaningar framöverinkluderar att hitta en neutral ägare/förvaltare till verktyget, identifiera en rimligfinansieringsmodell, samt att implementera och testa verktyget i ett antal steg i väntanpå nödvändiga framsteg inom augmented reality-området och 3D-data.

 • Joborn, Martin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Utveckling av spridningsmått för störningar och deras påverkan på punktlighet - UTSPRIDD 2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Punktlighet är Trafikverkets viktigaste mätetal på kvalitét i tågföring. Tåg med en slutförsening på 6 minuter eller mer räknas som "opunktliga" medan tåg med mindre avvikelse räknas som de är "punktliga". Branschens målsättning är att uppnå 95% punktlighet, det har dock visat sig svårt att höja punktligheten trots branschgemensamma initiativ. Tillsammans för tåg i tid (TTT) är ett branschgemensamt initiativ i syfte att höja punktligheten i järnvägssystemet.

  Trafikverkets huvudsakliga mått på en störning är den totala merförseningstid eller störningstid som störningen har genererat. Störningar som ger merförsening som är 3 minuter eller mer registreras och kopplas till den händelse som anses vara grundorsak till störningen/merförseningen, medan merförseningar som är mindre än 3 minuter inte registreras och orsakskopplas.

  Syftet med detta projekt är att hitta tydligare samband mellan händelser och punktlighetsbrist. Genom att ta hänsyn till återhämtning (och inte bara merförsening) kan man skapa en koppling mellan orsakande händelser och förseningen på slutstationen så att man på ett bättre sätt kan identifiera vilka störningar som ger upphov till punktlighetsproblem. De samband som har utvecklats bygger på några nya mätetal:

  -       Förseningsbidrag – hur mycket varje händelse bidrar till tågets slutförsening

  -       Kritiska händelser – om en händelse eller en störning direkt orsakar opunktlighet

  -       Störningsspridning – hur mycket en störning sprider sig från själva händelseplatsen

  Målet med denna studie är att avgöra på vilket sätt de föreslagna, kompletterande måtten för störningar och störningars spridning är användbara i praktiken och vilken kompletterande kunskap de kan ge jämfört med de redan etablerade måtten. En fallstudie har genomförts med data från snabbtåg på södra och västra stambanorna.

  En automatiserad datorbaserad algoritm har tagits fram för beräkning av de nya mätetalen som fungerar generellt utan manuella ingrepp, vilket är ett villkor för mer storskalig användning. Projektet har också visat hur ett modernt databearbetningsverktyg (PowerBI) kan användas för dynamiska analyser och visualisering.

  De nya mätetalen visar i studien stor potential att komplettera de befintliga mätetalen för att kunna både öka förståelsen kring punktlighetsproblematiken och för att göra skarpare åtgärder för att höja den. De viktigaste resultaten från denna studie:

  -       Förseningsbidrag och kritiska händelser ger kompletterande kunskap om opunktligheten.

  -       Små händelser orsak till stor del av opunktligheten.

  -       Småförseningar (dvs icke-registrerade störningar på 1-2 minuter vardera) är viktiga för opunktligheten.

  -       Många störningar återhämtas, det är därför viktigt att veta vilka som har påverkan på punktligheten och vilka som inte har påverkan

  -       Störningar som sker i slutet av resan är oftare kritiska än andra störningar.

  -       Baserat på förseningsbidrag och kritiska händelser kan ett effektsamband mellan störningstid och punktlighet skapas.

  -       Effektsambandet visar att beaktande av kritiska händelser kan göra punktlighetsåtgärder effektivare än om åtgärdsprioritering baseras på störningstid

  -       Visualiseringar av störningars spridning genom av basera visualisering på förseningsbidrag ger en god bild hur störningar lever i järnvägsnätetet.

  -       Moderna databehandlings- och datavisualiseringsverktyg kan underlätta för dynamisk bearbetning och djupdykning i data.

  Ett sidoresultat av studien är att det är av stor vikt att göra detaljerade djupanalyser som komplement till aggregerade analyser, då flera av slutsatserna i denna rapport hade varit mycket svårare att göra om man arbetat för brett. Genom att fokusera data, i vårt fall norrgående snabbtåg på södra stambanan, erhölls mycket tydligare resultat än om en spretigare datamängd skulle ha använts.

  Projektet är en fortsättning på förstudien SPRIDA

  Eftersom det finns stor potential i de nya begreppen, mätetalen och angreppssätten föreslås att Trafikverket snarast fortsätter utvecklingen av de framtagna koncepten.

   

 • Sandin, Ylva
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Byggteknik.
  Stadsutveckling och påbyggnader: Utvecklingsbehov inför etapp 2 av Timber on top2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The "Timber on top" project will produce a Best Practice Guide on how to work with vertical extensions (of buildings) in a socially, economically and ecologically sustainable way.

  "Timber on Top - Stage 1", funded by Vinnova under contract 2018-02753, was led by Arbio – Sveriges träbyggnadskansli and was carried out during the period 2018-12-01 - 2019-08-31. The aim of stage 1 was to create a framework for stage 2 by mapping opportunities and obstacles for vertical extensions, linked to the three sustainability perspectives; social, economic and ecological sustainability. In the project, Arbio, LIU, LTU, RISE, Trästad Sweden, five municipalities and about 30 companies participated. In stage 2, the work will focus on developing, testing and analyzing process support, business models and technical solutions. The results will be disseminated through workshops and seminars and will be documented in a Best Practice Guide. Stage 2 of "Timber on Top" was granted by Vinnova in July 2019 and will run from autumn 2019 to autumn 2021.

  This report presents parts of the work done in stage 1. The aim was to identify development needs to be addressed in stage 2 concerning social sustainability and urban development. The subject is broad, and a delimitation needs to be done in order for a best practice to be identified. In this pre-study, project participants' views and wishes were gathered by interviews, to be taken as a starting point for a relevant delimitation of the scope. Some examples of findings in this study are:

  There is a need for better understanding of municipal planning processes. For example, how cultural values can be taken care of in extension projects and whether and how planning processes can be more effective.

  • It would be interesting to explore extension projects as a means of social innovation. Can vertical extensions be used to increase the social sustainability of residential areas with social challenges?

  • The project participants wish to be informed of existing vertical extensions that represent good and bad examples. They also want to meet physically in the project and to get in touch with builders and architects who have experiencein vertical extensions.

  Vinnova and the participating companies are hereby warmly thanked for funding and for the opportunity to complete the project's first phase. A special thank you also to project participants in Umeå, Varberg, Växjö, Sunne and Malmö for your time and commitment in this study.

 • Edo Giménez, Mar
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Jensen, Carl
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Johansson, Inge
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Rapp, Magnus
  Ragn-Sells Recycling AB, Sweden.
  Radlert, Åke
  Swerock AB, Sweden.
  Sahlin, Jenny
  PROFU, Sweden.
  Weiss, Monika
  SRV återvinning AB, Sweden.
  Manual för plockanalyser av brännbart bygg- och rivningsavfall2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna handbok ger instruktioner om hur man utför plockanalyser på brännbart bygg- och rivningsavfall som studerats i projektet Framtidens avfallsbränsle - Uppströmsarbete och kvalitet.Det rekommenderas att man sorterar avfallet baserat på dess materialsammansättning (benämnt huvudfraktioner) och funktionalitet (benämnt delfraktioner). På så sätt identifieras och sorteras fyra materialfraktioner (dvs. plast, papper, trä och andra brännbara och icke brännbara material ") och upp till 48 olika delfraktioner (t.ex. plaströr, trämöbler, förpackningspapper, kablar, metall etc.).Det är viktigt att nämna att de delfraktioner som anges i denna rapport är vägledande: alla de angivna delfraktionerna påträffas inte alltid i brännbart bygg- och rivningsavfall. Tillägg och andra ändringar kan vara nödvändiga för att säkerställa de bästa resultaten från plockanalyserna utifrån syftet och målen med projektet.Det sätt som avfallsprovet hanteras innan en plockanalys utförs är väsentlig. Därför innehåller denna manual även instruktioner om provinsamling, identifiering och lagring när provet har tagits emot vid sorteringsanläggningen samt korta rekommendationer om hur man utför en grovsortering av material med potential för återvinning och som lätt kan avlägsnas.

 • Ernits, Heiti
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  PROJEKTSTUDIO : En miljö och ett arbetssätt förgränsöverskridande problemlösning,lärande och samarbete2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektstudion är ett arbetssätt som underlättar för professionen att tackla problem och genomföra projekt som kräver samverkan över förvaltningsmässiga, organisatoriska eller kunskapsmässiga gränser. Projektstudion som arbetssätt nyttjas när frågor eller problem är komplexa, tvetydiga eller gränsöverskridande; eller där det krävs involvering av intressenter eller fler kunskapsperspektiv. Projektstudion kan användas för att hantera händelser och situationer där det av någon anledning saknas organisatoriska rutiner, förhållningssätt, procedurer eller kompetens för att hantera. Projektstudion kan användas för att skapa en robust samsyn i organisationen kring en viss fråga, hitta kompromisser, lösa uppgifter på ett snabbare sätt, öka det organisatoriska lärandet eller för att skapa ett bättre beslutsunderlag genom att inkludera en bredare kunskapsbas.

 • Landquist, Birgit
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Liten behovsanalys foderdatabas samt dokumentation från dialog mellan aktörer2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Fodrets andel av klimatavtrycket för animalieprodukter (kött, mjölk, ägg och odlad fisk) är betydande, mellan 20 till nästan 100 procent beroende på produkt. De diskussioner och möten som genomförts under året har visat att det finns en efterfrågan på uppdaterade klimatavtryck för foderråvaror och foderblandningar.

  Foderföretagen har behov av klimatdata på foderråvaror för att ha möjlighet att kommunicera klimatavtryck till senare delen av kedjan och även för att optimera foder-recepten ur klimatsynpunkt. Företag i animaliebranschen (kött, mjölk, ägg och odlad fisk) har behov av klimatavtryck då de önskar beräkna och förbättra klimatavtrycket för sina produkter. Rådgivningen som riktas till djurproducenter har behov av klimatavtryck för både foderråvaror och foderblandningar.

  Det finns tillgång till klimatavtryck och även andra miljöavtryck för en del svenska och importerade foderråvaror dels på en webbsida som heter www.lcadatafoder.se och dels i en rapport publicerad av SIK (nuvarande RISE) 2008. Webbplatsen ägs och förvaltas av RISE och är i behov av uppdatering och komplettering, dock saknas finansiering för detta arbete. Ska uppdatering och utveckling av sidan ske, måste det till projektfinansiering för RISE. Det finns även möjlighet att hämta klimatavtryck via olika internationella databaser och websidor.

  Det finns inget självklart sätt att finansiera ett arbete med en uppdaterad och utvecklad svensk foderdatabas med miljöavtryck. Det krävs en bred finansiering från hela livs-medelskedjan, men både foderbranschen och livsmedelsindustrin uppger att de har så låga marginaler att det inte finns några marginaler att ta av. Man ser det istället som en fråga av samhällsintresse och att största delen borde finansieras med offentliga medel.

  Frågor som har diskuterats och som behöver utredas ytterligare är bland annat följande:

  • • Definition av vad databasen skall innehålla avseende omfång, innehåll, använd-ning, metoder, tillgänglighet (öppen eller sluten databas), uppdatering och koppling till internationella initiativ.
  • • Lämplig teknisk miljö där databasen ska befinna sig inklusive drift.
  • • Lämplig huvudman för databasen. Foderföretagen anser att huvudmannen ska vara neutral och inte representera en part i kedjan. Detsamma gäller den organi-sation som ska ta fram data.
  • • För närvarande är det primärt klimatavtrycket som efterfrågas, men andra miljöaspekter som toxicitet och biologisk mångfald är av stort intresse.
  • • Samarbetsformer för att driva denna process vidare.

  Om samarbete kring en miljödatabas för foderprodukter och uppdaterade klimatavtryck för råvaror kommer igång ökar sannolikheten att fler foderföretag börjar räkna på klimatavtryck för sina produkter.

 • Fahnestock, Jesse
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Talalasova, Elena
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Göteborgs stads Innovationsprogram : scenarioanalys 20352019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Sjöstrand, Karin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Lindhe, Andreas
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Söderqvist, Tore
  Anthesis Enveco AB, Sweden.
  Dahlqvist, Peter
  Sveriges Geologiska Undersökning, Sweden.
  Rosen, Lars
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  När vattentillgången brister2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Water demand management – challenges and possibilitiesAccess to good quality water in sufficient quantity is essential for people’s everyday life and for most businesses and economic sectors. However, water scarcity and drought are emerging as some of the most important global risks to society with both short-term and long-term effects on people, ecosystem services, biodiversity and the economic activities that depend on a reliable water supply. This is a global problem, and Sweden is not spared. The low precipitation and high summer temperatures that hit Sweden for three consecutive years between 2016 and 2018, caused a vastly reduced access to water and led to major consequences for the Swedish society.In most Swedish regions, however, there is usually more than enough water to meet the growing needs of society and at the same time maintain a good environmental status even during drought. But to ensure a long-term sustainable water supply, all parties, i.e. households, water-dependent businesses and authorities, need to take measures. Drought and water scarcity are challenges that do not only affect, or can be solved by, the municipal drinking water supply. Each and everyone who uses and is dependent on water, regardless of whether the water is supplied through public or private systems, is part of the problem and should therefore also be part of the solutions.This report provides information and material to help companies contribute to a better water situation in areas with low water availability. The report describes the water usage and water availability in Sweden today and how they are expected to change in the future. Incentives and driving forces for water savings are described as well as methods for identifying inefficient water usage and improvement measures. A review of studies from various countries provides information on challenges as well as good examples of water scarcity mitigation measures in various economic sectors. Examples of decision support methods that can be used to evaluate and prioritize between alternative measures are also described. Finally, potential implementation barriers are discussed and examples of policy instruments which can facilitate implementation of beneficial measures are given.

 • van Kasteren, Anouk
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, Acreo. University of Technology Eindhoven.
  The Contribution of Eye Tracking to Quality of Experience Assessment of 360-degree video2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The research domain on the Quality of Experience (QoE) of 2D video streaming has been well established. However, a new video format is emerging and gaining popularity and availability: VR 360-degree video. The processing and transmission of 360-degree videos brings along new challenges such as large bandwidth requirements and the occurrence of different distortions. The viewing experience is also substantially different from 2D video, it offers more interactive freedom on the viewing angle but can also be more demanding and cause cybersickness. Further research on the QoE of 360-videos specifically is thus required.The first goal of this thesis is to complement earlier research by (Tran, Ngoc, Pham, Jung, and Thank, 2017) testing the effects of quality degradation, freezing, and content on the QoE of 360-videos. The second goal is to test the contribution of visual attention as influence factor in the QoE assessment. Data will be gathered through subjective tests where participants watch degraded versions of 360-videos through an HMD with integrated eye-tracking sensors. After each video they will answer questions regarding their quality perception, experience, perceptual load, and cybersickness.Results of the first part show overall rather low QoE ratings and it decreases even more as quality is degraded and freezing events are added. Cyber sickness was found not to be an issue. The effects of the manipulation on visual attention were minimal. Attention was mainly directed by content, but also by surprising elements. The addition of eye-tracking metrics did not further explain individual differences in subjective ratings. Nevertheless it was found that looking at moving objects increased the negative effect of freezing events and made participants less sensitive for quality distortions. The results of this thesis alone are not enough to successfully regard visual attention as an influence factor in 360-video.

 • Storesund, Karolina
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Amon, Francine
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Shayesteh, Haghighatpanah
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Steen-Hansen, Anne
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Fire Research Norge.
  Larsson, Ida
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Bergstrand, Anna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Fire safe furniture in a sustainable perspective2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Loose furnishings, such as upholstered furniture, mattresses and textiles, are very important for the early stages of fires. Such products can be easily ignited, contribute to rapid spread of fire and produce a lot of smoke and heat when they burn. This limits the time and opportunity for evacuation and fire rescue. The regulation of fire properties of interior textiles, armchairs, sofas and mattresses has been discussed nationally and internationally for many years, without resulting in more stringent requirements for such products, at least not on a harmonized level. Fire safety and environmental considerations are important factors that are often set against each other. It is therefore important to promote the development of safe and fireproof furnishings that are environmentally friendly throughout their life cycle, and which satisfy other requirements that are usually imposed on this product group. The main objective of this project has been to contribute to new knowledge about how fire safety associated with loose interior design can be improved through developing products that meet sustainability and circularity requirements. These new products shall have fire performance comparable to flame retarded reference products but will rely on construction techniques and materials containing small amounts or no flame retardants. The new products shall be safe while in use and shall be recyclable at the end of life. Sustainability and environmental impact analyses including life cycle analyses of furnishing materials have been performed, as well as fire tests for screening the fire performance of a selection of material combinations. Combining a requirement for both sustainable yet fire safe furnishing is a complex task to solve. The more complex the material combination, the more difficult to predict both factors in parallel. Slight variations in components can potentially change the overall scoring of their performance. Cotton, wool and polyester has been shown to have equally high sustainability scores, although cotton had relatively high environmental impact. Polyamide was identified as the fabric with the best environmental performer but scoring lower on sustainability. The cushion material has great impact on fire safety because it may contribute with large amounts of heat energy and smoke. Polyurethane is by far the most common cushion material and comes in many variations, some including chemical fire retardants (FR). FR’s have not been included in in the sustainability and environmental impact analyses in this study, instead focus has been on exploring alternative methods of achieving comparable fire performance. In the case of cushion material, latex was identified as performing much higher on both sustainability and environmental impact than polyurethane. Unfortunately, latex was not a part of the fire testing series and was therefore not explored with regard to fire performance. Future studies should explore the interaction of the fire performance properties of different materials identified as high sustainability and environmental impact performers, especially in full scale room fire experiments. Thorough knowledge about how different components (of high sustainability and low environmental impact) contribute to the fire performance and how these are maintained throughout the furniture’s lifetime, would improve the possibility of fire safe furniture to be part of a circular economy.

 • Niklasson, Fredrik
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Ryde, Daniel
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  On-line monitoring of agglomeration in fluidised bed boilers2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Combustion in fluidized beds has several benefits, but a potential problem is bed agglomeration causing defluidisation. The most used counter measure is to regularly renew the bed material, inferring costs for new sand and deposition of spent material. For an adaptive optimization there is a need of a method which indicates when bed agglomeration is initializing, before it is too late to counteract.

  In this project, the conductivity of fluidized beds has been measured by a novel in-situ probe. The probe has been tested in a fluidized bed of sand and ashes at temperatures up to 1000°C. In addition, the probe has been tested in a fluidized bed while burning different fuels.

  The results show that the conductivity of the bed increases with temperature and concentration of ash. The conductivity varies strongly between different fuels. The signal from the probe reacts strongly to the onset of severe bed agglomeration, but it is hard to find any consistent tendencies that can be applied to predict it.

v. 2.35.8